Türk Nöroloji Derneği Burs, Ödül ve Destekler

Türk Nöroloji Derneği Burs, Ödül ve Destekler
Türk Nöroloji Derneği (TND) burs, destek ve ödülleri, Türkiye'de nöroloji ve nörobilim alanının gelişmesi, çağdaş bilimsel düzeyin devamlılığı, TND üyelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olması ve nöroloji ile ilgili ulusal sağlık faaliyetlerinin gelişimi ve ulusal sağlık sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir.
 
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ BURSLARI
 
A.    EĞİTİM BURSLARI
 
B.    GENÇ BİLİM İNSANI BURSLARI
 
C.    BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM BURSLARI
 
 
GENEL KRİTERLER
 
·       Başvurular, TND Yönetim Kurulu (YK) tarafından değerlendirilir.
 
·       Başvurunun kabul veya reddine TND YK karar verir.
 
·       Burs miktarları TND YK tarafından her yıl yeniden belirlenir.
 
.        TND YK burs başvurularını, kontenjan kapsamında (yıl içinde en fazla yurtdışı 10 kişi, yurtiçi 15 kişi) değerlendirecektir.
 
·       TND bursları nörolog olan dernek üyeleri için geçerlidir. 
 
·       Burs başvurusunda bulunan üyelerin aşağıdaki şartları ve belgeleri sağlaması gerekir.
 
·       En az 1 yıldır TND üyesi olması,
 
·       Ulusal Nöroloji Kongresi ve TND Çalışma Grubu aktivitelerine katılım bursu başvurusu için TND üyesi olmak yeterlidir.
 
·       Aidat borcu bulunmaması,
 
·       Bilimsel etkinlik ve eğitimin başlangıç tarihinden en az 2 ay önce burs başvurusunu yapmış olması,
 
·       Aynı amaçla bir başka kuruluştan destek alınmadığının bildirildiği ve başvuru sahibinin imzaladığı beyanname,
 
·       Görevlendiren akademik kurul ya da idarenin başvuru ile ilgili gerekçeli onay yazısı.
 
A) EĞİTİM BURSLARI
 
·   Kamu hastanelerinde çalışan nöroloji uzmanları, nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlarda çalışmakta olan nöroloji uzmanı ile ulusal sinirbilim doktora programlarından birine en az 1 yıl süreyle devam eden PhD ünvanına sahip ya da PhD eğitimi sürmekte olan ve başvuru alanında yayını bulunan üyeler bu bursa mesleki bilgisini artırmak ve nörolojinin bir alanında kendisini geliştirmek için başvurabilir.
 
·  Nöroloji ve nörobilim programlarında tam zamanlı doktora yapan ve başka geliri olmayan nöroloji uzmanları eğitim bursundan yararlanabilir. Bu burs kategorisi yüksek lisans programlarını kapsamaz. Başvuru yapılacak doktora alanının nörolojinin yan dallarını (Nörofizyoloji, algoloji ve yoğun bakım) içermemesi gerekir.
 
·       Başvuruların değerlendirilmesi sırasında kontenjanın aşılması durumunda kamu, vakıf ve üniversite hastanelerine öncelik tanınır. 
 
·       Başvuruya ana bilim dalı başkanlığının ya da idarenin, doktora / yüksek lisans programında olan uzmanların hekim olarak çalıştıkları kurum yöneticisi ile birlikte lisans / doktora program yürütücüsünün onaylarını eklemeleri gerekmektedir.
 
·       İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla eğitime gideceği, bunun kurumuna ve ülke nörolojisine sağlayacağı muhtemel katkı konusunda bir rapor sunması gereklidir.
 
·       Yurt içi merkezlerde eğitim için burs başvurularına öncelik tanınır. Yurt içindeki bir kuruluşta yapılabilecek proje veya eğitim için yurt dışına gitme isteğine öncelik tanınmaz.
 
·       Yurtiçi ve yurtdışı merkezlerde “gözlemci” pozisyonundaki eğitim bursları 3 ay süre için verilmektedir. Üye gittiği merkezde bir projede yer aldığı takdirde bu süre TND YK kararı uzatılabilir. TND YK proje hakkında akademik inceleme / değerlendirme isteyebilir. Proje sürecine ve niteliğine göre bu destek 3-6 aylık dönemler halinde toplam süre 12 ayı aşmayacak şekilde uzatılabilir ve her üye bu destekten yurt içi ve yurt dışı için en fazla bir yıl süre ile faydalanabilir.
 
·       Bir kurs nedeniyle eğitim bursuna başvurulmuş ise gidilecek kursun eğitime katacağı katkı ve kalitesine TND YK karar verir. Üyemiz bu konuda detaylı bilgi iletmekle yükümlüdür.
 
·      Yurtdışı eğitim bursu için 1 yıl içerisinde her kurumdan farklı zaman aralığında olmak üzere en fazla 2 kişi desteklenebilecektir. 
 
·       Üyenin tüm belgeleri, “TND Eğitim Desteği Bursu Başvuru Formu” ile [email protected] mail adresine iletmeleri gerekir.
 
·       Yurtiçi merkezlerde eğitim desteği tutarı Eylül 2023 itibariyle aylık 12.500 TL’dir.
 
·       Yurtdışı merkezlerde eğitim desteği Eylül 2023 itibariyle aylık 35.000 TL’dir.
 
 
B) GENÇ BİLİM İNSANI BURSLARI
 
a.     Üç yıl ve üzeri kıdemdeki araştırma görevlileri, sinirbilim alanında PhD ünvanına sahip ya da PhD eğitimi sürmekte olan ve başvuru alanında yayını bulunan üyeler ve yan dal asistanları TND’ye en az bir yıldır üye olmaları ve aidat borçları bulunmaması koşulu ile yurt dışı bir merkezde bir projede yer almak üzere, halen çalıştıkları kurumda Anabilim Dalı Başkanı veya idarenin izni ile başvurabilirler.
 
b.     Eylül 2023 itibariyle burs 3 (üç) ay süre ile ayda 35.000 TL’dir.
 
c.     Projenin tamamlanması için ek süre (3 ay) proje yürütücüsünün TND’ye yazılı talebi üzerine, proje sürecinin özeti incelenerek, Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde verilir.
 
ç.     Yurda dönüşte TND’ye katıldıkları çalışma ve eğitim içeriğine ilişkin rapor sunulmalıdır.
 
d.     Çalışılan proje yayın olduğu takdirde TND bursu belirtilmelidir.
 
C) BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM BURSLARI
 
·       TND tarafından düzenlenen “Kongre, Sempozyum, Konferans”, TND dışında düzenlenen “Yurt dışı Kongre, Sempozyum ve Konferans” ile TND dışında düzenlenen “Ulusal Kongre” şeklindeki nöroloji bilimi ile doğrudan ilgili faaliyetlere katılmak isteyen, ancak aktiviteyi düzenleyen dahil başka bir kuruluştan destek sağlayamamış olan üyelere verilir. (2024 yılında TND dışı aktiviteler için burs verilmeyecektir.)
 
·       Bu burs sadece ulusal ve uluslararası kabul görmüş, nörolojik bilimlerle ilgili meslek örgütlerince veya derneklerce yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılar için geçerlidir.
 
·       Katılacağı toplantıda bizzat sözel sunum yapacak ya da sözel araştırma bildirisi sunacaklar dikkate alınır. Kontenjanın aşılması halinde son 12 ay içinde Türk Nöroloji Dergisi’nde özgün araştırma makalesi yayınlanmış olan başvuru sahiplerine öncelik verilir.
 
·       Her çalışma ile tek bir üye ve yalnızca bir kez desteklenebilir. İsteklilerin:
 
·       Tanımlanan şartlara haiz makalenin bir örneğini veya bildirinin kabul edildiğini gösteren belgenin fotokopisini, bildiri özetinin,
 
·       Toplantının son duyurusunun aslı ya da fotokopisini,
 
·       Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge,
 
·       Üyenin toplantıya katılımı için amirin onayını gösteren bir belge ve doldurdukları “Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Etkinlik Destek Bursu Başvuru Formu” ile [email protected] mail adresine başvurmaları gerekir.
 
·       Bir yıl içinde her üye sadece bir kez destek alabilir. Başvurusu kabul edilen üyelere ödeme, tüm masraflar belgelendikten sonra yapılır.
 
·       TND başvuru yapan kişinin kurumuna bilgi verip, görüş sorma hakkına sahiptir.
 
·       Bursu alan çalışmacılar kongre bitiminden sonraki 15 gün içerisinde kongre program kitabından bildirinin sunulduğu oturumun, kongre özet kitabından bildiri özetinin ve katılım belgesinin birer fotokopisini Türk Nöroloji Derneği Genel Merkezine iletmekle yükümlüdür.
 
·       Yurtdışı bilimsel etkinliklerde kayıt, konaklama, ulaşım ücreti faturası ibraz edilmek şartıyla 2024 için en fazla 15.000 TL’ye kadar destek verilir. 
 
·       Yurtiçi bilimsel kongrelerde belge karşılığı 2024 için en fazla 10.000 TL’ye kadar kayıt, konaklama, ulaşım ücreti desteklenir.
 
·       2024 yılında TND etkinliklerinde sözel araştırma bildiri kabulü olması şartıyla burs verilecektir. Bu hak her bir kişi için yılda bir toplantı ile sınırlıdır. (Ulusal Nöroloji Kongresi bursu hariç)
 
·       TND etkinliklerinde Ocak 2024 itibariyle  3.000 TL yol desteği, kayıt ve gerek görülürse konaklama desteği sağlanır.
 
 
 
 
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ DESTEKLERİ
 
A.             ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEKLERİ
 
·       Özellikle ulusal ölçekte değer taşıyan ve ülke nörolojisinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunacak araştırmalar desteklenir.
 
·       TND çalışma gruplarının çok merkezli çalışmalarına öncelik tanınır.
 
·       Cihazlar için ve tekrar kullanıma uygun sarf malzemeleri için destek verilmez.
 
·       Proje TND YK tarafından belirlenecek, ilgili proje alanında deneyimli olan en az 3 hakem tarafından değerlendirilir. 
 
·       Proje Desteği üst limiti 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarlar yıl bazında veya yönetim kurulunun gerek duyduğu hallerde değiştirilebilir.
 
TANIMLAR:
 
·       Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile Nöroloji alanında bilime katkı sağlaması beklenen bilimsel çalışmalardır.
 
·       Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan TND asil üyesi nörolog araştırmacıdır.
 
·       Araştırmacılar: Araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından atanan ve proje için çalışan kişilerdir.
 
·       Başvuru: Proje önerileri, projenin gerekçesinin, önceliğinin, bütçe, ekipman ve personel dökümünün ayrıntılı yer aldığı TND Proje Başvuru Formu doldurularak online şekilde TND Genel Merkezine gönderilmelidir.
 
·       Projenin değerlendirilmesi: Verilen proje önerileri TND YK tarafından oluşturulacak 3 jüri veya komisyon hakemliği ile değerlendirilir.
 
·       Projenin izlenmesi: Proje yöneticileri projenin devam ettiği yıllarda, altı ayda bir proje harcama durumlarını da gösteren birer gelişme raporunu iki kopya olarak vermekle yükümlüdür. Proje yöneticilerinden gelen 6 aylık gelişme raporları projeyi değerlendiren jüri, komisyon veya doğrudan yönetim kurulu tarafından izlenir.
 
·       Projenin Süresi: Bilimsel araştırma projeleri en çok 3 yıllık olarak düzenlenir ve süresi içerisinde tamamlanır. Gerektiği hallerde jüri, değerlendirme komisyonu veya yönetim kurulunun görevlendirdiği bir uzmanın veya uzmanların görüşü alınarak TND YK kararı ile ek süre ve ek ödenek verilebilir.
 
·       Telif Hakkı: Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Türk Nöroloji Derneğine aittir. TND proje yürütücüsünden, çalışma sonuçlarının Ulusal veya Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanması için gerekli çalışmayı yapmasını bekler. Bu durumda TND yayınla ilgili telif hakkını ilgili yayın kuruluşuna devredebilir. Çalışmanın Türk Nöroloji Derneği tarafından desteklendiği yayında belirtilmelidir. Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Türk Nöroloji Derneğinden izin alınması zorunludur.
 
Türk Nöroloji Derneğine verilen araştırma projesi önerilerinin içermesi gereken bölümler ve her bir bölümde verilmesi beklenen bilgiler aşağıdadır:
 
·       Genel Bilgi: Proje ile ilgili genel bilgiler Proje Başvuru Formunda doldurulmalıdır.
 
·       Konu: Önerilen çalışmanın konusu, kısa ve açık biçimde yazılmalıdır.
 
·       Literatür Özeti: İlgili alanda yurt içi ve uluslararası literatür taranarak bir literatür listesi değil, kısa bir literatür özeti verilmeli, önerilen araştırma konusunun literatürdeki yeri belirtilmelidir. Konu ile ilgili varsa yurt içi kaynakların kullanılmasına özen ve öncelik gösterilmelidir.
 
·       Amaç: Önerilen çalışmanın amacı açık biçimde yazılmalıdır.
 
·       Kapsam: Önerilen çalışmanın kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
 
·       Yöntem: İncelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem açık biçimde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler ya da derlenecek veriler, kurulacak ilişkiler, gerçekleştirilecek yorumlama işlemleri ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
 
·       Araştırma olanakları: Hem öneren kişinin çalıştığı kurumda var olan, hem de proje çerçevesi içinde elde edilmesi planlanan araştırma olanakları belirtilmelidir. Proje için TND tarafından sağlanması istenen araştırma olanakları tek tek tanımlanmalıdır.
 
·       Katma Değer: Projenin gerçekleştirilmesi sonucu bilimsel birikime, ulusal ekonomiye yapabileceği katkılar ve sağlayacağı yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.
 
·       Yönetim Düzeni: Projede görev alacak kişilerin (araştırmacı, teknisyen, öğrenci vb.) adları ve her birinin projedeki işlevi, sorumluluğu ve çalışma ilişkileri tanımlanmalıdır.
 
·       Çalışma Takvimi: Projede yer alacak başlıca iş türleri ve bunlar için önerilen zamanlama düzeni uygun bir biçimde verilmelidir. Ayrıca projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan her birinin ne zaman gerçekleşeceği açık biçimde belirtilmelidir.
 
·       Başarı Ölçütleri: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.
 
·       Bütçe: Proje tahmini bütçe formu doldurulmalıdır. Satın alınması öngörülen mal ve hizmet türleri ayrı ayrı gösterilmelidir. Projede çalışacak kişilerden her birinin adı, projedeki görevi, görev alacağı süre ve ödenecek miktar belirtilmelidir. Türk Nöroloji Derneğinden istenen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. İstenen mal ve hizmetle ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Eğer varsa destekleyen diğer kurum ya da kuruluşun katkıları anlatılmalı; bu kuruluş yetkililerinin destek söz veren mektubu eklenmelidir.
 
·       Proje konusu ile ilgili alanda uzman olan dört kişinin adı ve iletişim bilgisi verilmelidir.
 
·       Özgeçmiş ve Yayın Listesi: Yürütücü ve araştırıcıların birer özgeçmiş ve yayın listeleri ile etik kurul izni gerektiren araştırmalar için izin belgesi eklenmelidir.
 
·       Bu öneri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, TND Ofisine e-posta ile iletilir. 
 
YAYIN DESTEKLERİ
 
·       TÜBİTAK sınıflandırmasında Q1 grubunda bulunan dergilerde yayına kabul edilmiş Nöroloji alanındaki araştırma niteliğindeki çalışmalarda, dergi yayın için kabul sonrası ücret talep ediyorsa, makalenin yayınlanmasından sonra, belgelenen tutarın yarısı dernek tarafından karşılanır.
 
Türk Nöroloji Derneği Yayın Desteği Başvuru Formu
 
Uluslararası Yayın Desteği Kriterleri
 
a.     Çalışma Türkiye’de yapılmış olmalıdır.
 
b.     Çalışma ilaç endüstrisinden destek almamış olmalıdır.
 
c.     Türkiye’den farklı ve çok sayıda merkezin katılmış olduğu çalışmalara öncelik verilir.
 
ç.     Çalışma nöroloji alanında yapılmış olmalıdır. Çok merkezli çalışmalar öncelikli olarak desteklenir.
 
d.     Derginin WOS Q1 grubunda olması gerekir. Dergi para karşılığı yayın yapıyor (Yırtıcı dergi listesi içinde) olmamalıdır.
 
e.      TND yayın desteği 2024 için 7.000 TL ile sınırlıdır.
 
f.     Sadece sayfa basımı ile ilgili ücretler karşılanır.
 
g.     Yılda en fazla 3 (üç) yayın için destek verilir.
 
ğ.       Aynı yayın yapan gruba bir yıl içerisinde birden fazla destek verilemez. Bir yayın desteği kabul edilmiş olan yayını yapan grupta ikinci bir yayın için desteğin kabul edilmesi için çalışmaya katılan merkezlerin 2/3’ünden fazlasının bir önceki destek alan yayındaki ile aynı olmaması gerekir.
 
h.       Bir “corresponding author” veya birinci isim yazara bir yılda birden fazla destek verilemez. Ancak bu araştırmacı başka başvuran bir yayında “corresponding author” veya birinci isim dışında bir pozisyonda ise destek almasında sakınca yoktur.
 
 
 
C) TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YILIN MAKELESİ DESTEĞİ
 
·       Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanan özgün araştırma çalışmalarından her takvim yılı için seçilecek en çok 3 makaleye başarı sertifikası ve yayın desteği verilir. 2024 için yayın desteği miktarı Birinciye 40.000 TL, İkinciye 30.000 TL, Üçüncüye 20.000 TL’dir. 
 
·       Destek tutarı TND YK tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ilan edilir.
 
·       Yılın Makalesi ödülü TND YK tarafından verilir. Editör TND yönetim kuruluna o yıl dergide yayınlanmış olan tüm araştırma makalelerinin listesini, kendisi ile yardımcı editörler tarafından seçilen 6 (altı) aday makale işaretlenmiş şekilde hazırlayarak ve kısa bir ön yazı ile yönetim kuruluna gönderip süreci başlatır. YK gönderilen altı makale arasından üç tanesini ödül için belirler ve sıralar.
  
·       Verilen destek tutarları, çalışmacıların kongre katılım desteği için başvurmasını engellemez.
 
Başvuru formu için tıklayınız. Bu ödül için başvuru yapılacağı gibi dernek ilgili kurulları da süreci başlatabilmektedir.
 
D) ULUSLARARASI FAALİYETLERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜYELERE DESTEK
 
Bu destek sadece uluslararası kabul görmüş, nörolojik bilimlerle ilgili meslek örgütlerince (AAN, UEMS, EBC, EAN, WFN... vb)  yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılarda delege vb. olarak görev almış; -aktiviteyi düzenleyen dahil başka bir kuruluştan destek sağlayamamış olan- nöroloji uzmanları ve öğretim üyeleri için geçerlidir. 
Destek başvurusu sırasında; aktiviteyi düzenleyen kurum tarafından yapılan görevlendirme ve ilgili toplantı kaydını gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.  
Burs ulaşım ve konaklama desteğini kapsar ve bir yıl içinde her üye sadece bir kez destek alabilir. Burs yönetim kurulu onayı ile verilir ve destek için üst bir sınır belirlenebilir.
 
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ ÖDÜLLERİ
 
A) BİLİM VE HİZMET ÖDÜLÜ
 
Nöroloji alanında bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanları yetiştirmiş, bilimsel kurum ve kuruluşların kurulma aşamasında görev almış, Türk Nöroloji Derneği’nin gelişiminde emek vermiş, ülkemizde Nöroloji bilim ve teknolojisine hizmette bulunmuş olan bilim insanlarına verilen onursal bir ödüldür.
 
   
Adaylar TND YK tarafından doğrudan değerlendirilir.
 
Ödül kazanan bilim insanına plaket ve berat verilir. Bu ödülü kazananlar ömür boyu TND Ulusal Nöroloji Kongresine onursal üye olarak katılım hakkı kazanırlar.
 
Ödülü kazanan bilim insanı o yıl düzenlenen TND Ulusal Nöroloji Kongresi’nin açılış töreninde açıklanır. Ödül, bir önceki yıl aynı ödülü almış olan bilim insanı tarafından, bu kişi katılamamışsa dernek başkanı tarafından kazanana verilir. Bilim ve Hizmet ödülü kazanan merhum bilim insanının ödülü kanuni mirasçılarına verilir.
 
Türk Nöroloji Derneği Bilim Ve Hizmet Ödülü Aday Önerme Formu
 
 
C) TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
 
Ulusal Nöroloji Kongresi'nde sunulacak bildirilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sözlü veya poster sunusu olarak kabul edilmiş bildiriler arasından seçilen çalışmalara verilen ödüldür.
 
Ödüllere aday olmak isteyenler, gönderdikleri bildiri başvurusu sırasında “ödül için başvuru” tercihini işaretlemelidir.
 
TND Kongre Bildiri ödülleri derecelendirilerek sözlü sunu olan en az üç bildiri ve poster sunusu olan en az üç bildiriye verilir ve sıralanır. 
 
Ödül için verilecek para miktarı her yıl TND YK tarafından saptanır.
 
Değerlendirme TND YK tarafından belirlenen “Kongre bildiri ödülü jürisi” tarafından “elektronik oylama” yöntemi ile yapılır.
 
Ödül verilecek bildiri sayısında değerlendirme sonrası değişiklik yapılabilir.
 
Ödül kazanan çalışmalar her yıl Ulusal Nöroloji Kongresi kapanış töreninde açıklanır ve ödüller çalışma ekibine takdim edilir.
 
Ç) NÖROLOJİK BİLİMLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ VE DESTEK ÖDÜLÜ
 
Amaç: Türkiye’de nörolojik bilimler alanında çalışan disiplinler arası işbirliğini artırmak, nörolojik bilimler alanında genç araştırmacıların alana yapacakları bilimsel katkıları motive etmek, desteklemek.
 
Kriterler:
 
TND üyesi olmak
 
Nörolojik bilimlere temel oluşturabilecek ilgili bir alanda eğitim almış olmak ve çalışmalarını nörolojik bilimler alanında sürdürüyor olmak
 
50 yaşından büyük olmamak
 
Destek:
 
Nörolojik bilimler alanında işbirliği ve destek ödülü aşağıdaki alanlarda verilebilir:
 
Proje destek
 
Yurt içi ve dışı kongre katılım
 
Yurt içi ve yurtdışı araştırma desteği
 
Başvuru:
 
Her yıl iki dönem olmak üzere (nisan ve eylül) adayın kendi başvurusu veya önerilmesi ile adaylık süreci başlar. Adayın özgeçmişi, yayınları, nörolojik bilimler alanında çalışmakta olduğu projeler ve mümkünse referans mektupları eklenir.
 
Başvurular nisan ve eylül ayı sonunda YK tarafından değerlendirilir ve her yıl bu ödüle hak kazanan maksimum 4 (dört) aday belirlenir. Adaylar TND YK tarafından belirlenen jüri tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazananlara ihtiyaç duyduğu alanda kullanılmak üzere (maksimum 15.000 TL) ödül verilir.
 
·   Kamu hastanelerinde çalışan nöroloji uzmanları, nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlarda çalışmakta olan nöroloji uzman ve uzmanlık öğrencileri ile ulusal sinirbilim doktora programlarından birine en az 1 yıl süreyle devam eden PhD ünvanına sahip ya da PhD eğitimi sürmekte olan ve başvuru alanında yayını bulunan üyeler bu bursa mesleki bilgisini artırmak ve nörolojinin bir alanında kendisini geliştirmek için başvurabilir.
 
·  Nöroloji ve nörobilim programlarında tam zamanlı doktora yapan ve başka geliri olmayan nöroloji uzmanları eğitim bursundan yararlanabilir. Bu burs kategorisi yüksek lisans programlarını kapsamaz. Başvuru yapılacak doktora alanının nörolojinin yan dallarını (Nörofizyoloji, algoloji ve yoğun bakım) içermemesi gerekir.
 
·       Başvuruların değerlendirilmesi sırasında kontenjanın aşılması durumunda kamu hastanelerine öncelik tanınır.
 
·       Başvuruya ana bilim dalı başkanlığının ya da idarenin, doktora / yüksek lisans programında olan uzmanların hekim olarak çalıştıkları kurum yöneticisi ile birlikte lisans / doktora program yürütücüsünün onaylarını eklemeleri gerekmektedir.
 
·       İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla eğitime gideceği, bunun kurumuna ve ülke nörolojisine sağlayacağı muhtemel katkı konusunda bir rapor sunması gereklidir.
 
·       Yurt içi merkezlerde eğitim için burs başvurularına öncelik tanınır. Yurt içindeki bir kuruluşta yapılabilecek proje veya eğitim için yurt dışına gitme isteğine öncelik tanınmaz.
 
·       Yurtiçi ve yurtdışı merkezlerde “gözlemci” pozisyonundaki eğitim bursları 3 ay süre için verilmektedir. Üye gittiği merkezde bir projede yer aldığı takdirde bu süre TND YK kararı uzatılabilir. TND YK proje hakkında akademik inceleme / değerlendirme isteyebilir. Proje sürecine ve niteliğine göre bu destek 3-6 aylık dönemler halinde toplam süre 12 ayı aşmayacak şekilde uzatılabilir. Ve her üye bu destekten yurt içi ve yurt dışı için birer yıl süre ile faydalanabilir.
 
·       Bir kurs nedeniyle eğitim bursuna başvurulmuş ise gidilecek kursun eğitime katacağı katkı ve kalitesine TND YK karar verir. Üyemiz bu konuda detaylı bilgi iletmekle yükümlüdür.
 
·       Üyenin tüm belgeleri, “TND Eğitim Desteği Bursu Başvuru Formu” ile [email protected] mail adresine iletmeleri gerekir.
  •