Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu Yönergesi (2022 revizyonu)

Kuruluş ve İlkeler

Madde 1. Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu Türkiye’de Nöroloji tıpta uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitiminin standartlarını belirleme ve yükseltme çalışmalarına katkıda bulunan, gönüllülük esasına dayalı, kâr amacı olmayan, özerk, sivil bir kurul olarak Türk Nöroloji Derneği bünyesinde Nisan 2004 tarihinde kurulmuştur. Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönergeleri ile uyumu esas alır.

 

Tanımlar

Madde 2. Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu, Türk Nöroloji Derneği ile eşgüdüm içerisinde çalışır. Amacı Türkiye'de Nöroloji uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirlemek, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapmak, uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber oluşturmak, eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirmek ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlamaktır.
Bu yönergede geçen;
Dernek: Türk Nöroloji Derneğini,
(Nöroloji) TUKMOS: (Nöroloji) Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi’ni,
Yeterlik Kurulu: Sıfatsız kullanıldığında Türk Nöroloji yeterlik yürütücü kurulunu,
UEMS: Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (Union Europeen des Medecines Specialistes)’ni,
EAN: Avrupa Nöroloji Akademisi (European Academy of Neurology)’ni,
WFN: Dünya Nöroloji Federasyonu (World Federation of Neurology)’nu,
TTB: Türk Tabipler Birliği’ni
TTB-UDEK: Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,
TTB-UYEK: Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu’nu ifade eder.

 

Amaç

Madde 3. Türk Nöroloji Yeterlik Kurulunun temel amacı Türkiye’de nöroloji uzmanlarının eğitiminin standartlarını yükseltmektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları yürütür:
3.1. Nöroloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, korumak ve geliştirmek,
3.2. Nöroloji Uzmanlık eğitimi veren merkezlere uzmanlık eğitimi süresince çekirdek eğitim müfredatının çizdiği kuramsal (bilgi) ve uygulamalı eğitim (beceri; yapılması gereken en az eğitim) programının planlaması, hazırlanması ve gerçekleşmesi için danışmanlık ve destek sağlamak,
3.3. Uzmanlık öğrencisi izlem ve değerlendirmesinde kullanılacak gereçleri geliştirmek,
3.4. Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda eğitim ve uygulama standardizasyonunu sağlamak amacı ile gönüllülük esasına dayalı saha ziyaretleri gerçekleştirmek ve rehberlik yapmak,
3.5. Uzmanlık eğitimi veren kurumların iyi belirlenmiş ölçütler temelinde akreditasyonunu sağlamak,
3.6. Eğitici, uzman ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Eğitim ve Mesleksel Gelişim Programlarına katılımını özendirmek, desteklemek, izlemek, belgelendirmek ve yeniden belgelendirmek,
3.7. Uzman ve uzmanlık öğrencilerinin Türk Nöroloji Derneği çatısı altında düzenlenen kongre, sempozyum, okul ve yeterlik kursuna katılımını desteklemek,
3.8. Uzmanlık eğitiminin bireysel temelli değerlendirmesi için Türk nöroloji yeterlik sınavlarını düzenlemek, bu sınavlara katılımı özendirmek ve desteklemek,
3.9. Sınav sonucunda başarılı olan nöroloji uzmanları için ulusal yeterlik belgesi düzenlemek,
3.10. Türk nöroloji yeterlik belgesi almış nöroloji uzmanlarının uluslararası yeterlik sınavlarına katılımını özendirmek ve desteklemek,
3.11. Nöroloji uzmanlık eğitiminin seviye ve içeriğini geliştirme amacı ile yurt içi eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak ve TUK, Nöroloji TUKMOS, UEMS, EAN ve WFN ile gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak,
3.12. Nöroloji uzmanlık eğitiminde kalite denetimini sağlamak, değişen koşulları gözeterek Türk Nöroloji Yeterlik kurulunun hedef ve çalışma alanlarını yenilemek, ihtiyaç halinde yeni kurulların ve komisyonların kurulmasını sağlamak,
3.13. Yeterlik kurulunun amaç ve faaliyetleri Nöroloji uzmanlarının profesyonel aktivitelerini kısıtlamaya yönelik değildir. Türk Nöroloji Yeterlik sertifikasına sahip olmak için başvuruda bulunmak ve sınava girmek tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

 

Kurul ve komisyonlar

Madde 4. Yeterlik Kurulunun yapısı altı birimden oluşur.
1. Yeterlik Genel Kurul
2. Yeterlik Yürütme Kurulu
3. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) komisyonu
4. Eğitim Programlarını geliştirme komisyonu
5. Ölçme değerlendirme (Sınav) komisyonu
6. Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) komisyonu

 

Türk Nöroloji Yeterlik Kurulunun bütçe ve finansmanı

Madde 5. Türk Nöroloji Yeterlik ile ilgili tüm aktivite ve çalışmalarının finansmanı Türk Nöroloji Derneği tarafından sağlanır.
5.1. Türk Nöroloji Yeterlik kurul ve komisyonlarının tüm gider / harcamaları ve varsa gelir kayıtları ve resmi muhasebe işlemleri Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenen bir üye ile aynı kurulda görev alan dernek yönetim kurulu üyesi tarafından yürütülür. Bilgi ve belgeler Türk Nöroloji Derneği muhasebesine iletilir. Harcama / gelir / gider işlemleri Türk Nöroloji Derneği saymanı marifetiyle yürütülür.
5.2. Muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu Türk Nöroloji Derneği yönetimine aittir.
5.3. Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu sınav, sertifikasyon, akreditasyon ve benzer işlemler yanı sıra bağış kategorisinde ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlardan gelir elde edebilir. Elde edilen gelir Türk Nöroloji Derneği makbuzları ile yeterlik yürütme kurulunda yer alan Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu üyesi tarafından toplanır. Gelirin tamamı Türk Nöroloji Derneğine aittir.
5.4. Türk Nöroloji Derneği üyeleri Türk Nöroloji Yeterlik sınavları için sınav giriş ücreti ödemezler.

 

Yeterlik Genel Kurulu

Madde 6. Tıp Fakülteleri Nöroloji Anabilim Dalı Profesör ve Doçentleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde nöroloji uzmanlık alanında eğitim veren kliniklerin Eğitim Sorumlu ve görevlileri ile Türk Nöroloji Derneği Yeterlik belgesi almış her nöroloji uzmanı Genel Kurulun doğal üyesidir. Genel Kurul üyeliğinin geçerli olması için üyenin Türk Nöroloji Derneği asil üyesi olması gereklidir. Genel Kurulun seçeceği bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter’den oluşan Divan, Genel Kurulu yönetir.
6.1. Genel kurulun görevleri:
6.1.1. Genel Kurul, Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır.
6.1.1.1. Yeterlik Genel Kurulu toplantısı, iki yılda bir Ulusal Nöroloji Kongresi veya Türk Nöroloji Derneği Genel Kurul Toplantısı sırasında veya yeterlik yürütme kurulunun üçte iki çoğunlukla belirlediği tarih, yer ve gündemle yapılır.
6.1.1.2. Genel kurul toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz, yeterlik yürütme kurulu toplam üye sayısının bir fazlası genel kurul toplantısını yapabilmek için yeterli olup kararlar toplantıya katılanların en az yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.
6.1.2. Genel Kurulu Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerini iki (2) yıllık bir dönem için seçer.
6.1.3. Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu raporlarını değerlendirir.
6.2. Olağanüstü Yeterlik Genel kurulu:
Aşağıda belirtilen koşullarda en geç 2 (iki) ay içinde, Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulunun daveti üzerine belirlenen tarih, yer ve gündemle toplanır.
6.2.1. Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerinin 2/3’ünün oyu ile gerekli görmesi durumunda,
6.2.2. Yeterlik Yürütme Kurulu asil ve yedek üyeleri toplamının yarısından fazlasının görevden ayrılması durumunda,
6.2.3. Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yazılı başvurusu üzerine.

 

Yeterlik Yürütme Kurulu

Madde 7. Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilen kuruldur. Bu kurul, Tıp Fakülteleri Nöroloji Anabilim Dalları ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Nöroloji uzmanlık eğitimi veren kliniklerde en az son beş (5) yıldır eğitici olarak görevine devam etmekte olan profesör ve doçent ile eğitim sorumlu ve görevlilerinin yer aldığı 9 asil ve 6 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden biri Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulunca atanan üyenin görev süresi yönetim kurulundaki görev süresi ile sınırlıdır. Bu üye Yeterlik Yürütme Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu arasındaki mali ve finansman ilişkisini sağlamakla yükümlüdür.
7.1. Yürütme Kurulu seçildikten sonra yapacağı ilk toplantısında Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanını seçer.
7.2. Görev süresi iki (2) yıldır. Yürütme Kurulu üyeleri ardışık iki dönemden (üst üste 4 yıldan) çok görev alamaz. Başkanlık süresi ise bir dönem ile sınırlıdır.
7.3. Her dönem sonunda göreve devam edecek iki (2) asil Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi diğer üyeler tarafından belirlenir ve Genel Kurul tarafından seçilecek altı (6) asil üye ile bir sonraki dönemde görev alırlar.
7.4. Yürütme kurulu görevleri:
7.4.1. Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır ancak kararlarında bağımsızdır. Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur. Yeterlik yürütme kurulu tüm faaliyetleri, kararlar ve uygulamaları hakkında oluşturduğu raporları, düzenli olarak her yıl, gerektiğinde ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere, Türk Nöroloji Derneği yönetim kuruluna iletir.
7.4.2. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) komisyonu, Ölçme Değerlendirme (Sınav) komisyonu ve Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) komisyonunu seçer.
7.4.3. Yürütme Kurulu'nun iki (2) yıllık görev süresi bitimini takiben göreve devam edecek iki (2) asil üyesini seçer.
7.4.4. Yeterlik Kurulu, TTB-UDEK ve TUYEK Genel Kurulunda yeterli sayıda üye ile temsil edilir.
7.4.5. Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az dört (4) kez toplanır ve alınan kararları en geç bir hafta içinde yazılı olarak duyurur.
7.4.6. Yeterlik Kurulu organizasyonu içinde yer alan tüm kurul ve komisyonların çalışmalarını izler, denetler, onaylar ve karar alır.
7.4.7. Yeterlik kursu içerik, biçim, yer ve tarihini belirler, Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulundan görüş alır ve duyurur.
7.4.8. Yeterlik kursu işleyişini denetler, eğitici ve katılımcılardan yapılandırılmış yazılı geri bildirim alır, geri bildirim sonuçlarını Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu ile paylaşır.
7.4.9. Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulundan da görüş alarak yeterlik sınavlarının tarih ve yerini belirler.
7.4.10. Yeterlik Sınavı için başvuran adayların başvurularını değerlendirir. Sınava girmesi uygun olan adayların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.
7.4.11. Sınavsız yeterlik belgesi başvurularını karara bağlar.
7.4.12. Yeterlik Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar. Onay Belgesinde Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu başkanı ve sınav komisyonu başkanının imzası olur.
7.4.13. Yeterlik Yürütme Kurulu, TTB UDEK ve UYEK Yürütme Kurulları ile Türk Nöroloji Derneğine sınava giren tüm adayların sayısı, başarı oranları ve kimlik bilgileri konularında bilgi verir.
7.4.14. Akreditasyon Komisyonu raporları doğrultusunda talepte bulunan eğitim kurumlarının ve birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir, rehberlik yapar ve önerilerde bulunur.
7.4.15. Yılda en az bir (1) kez yapılacak Yeterlik Sınavı tarihlerini ve varsa Akreditasyon Kurum ziyaret programlarını UYEK’e bildirir.
7.4.16. Yeterlik Genel Kurulu toplantı gündemini belirler, genel kurulu toplar ve faaliyet raporlarını sunar.
7.4.17. Türk Nöroloji Yeterlik Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirir. Gerektiğinde eğitim veren kurumlarla iletişime geçerek eğitimin iyileştirilmesi için planlama, danışmanlık ve diğer çalışmaları yapar.
7.4.18. Akreditasyon Komisyonu raporlarını değerlendirir ve uygun bulunan gönüllü eğitim kurumlarının ve/veya birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir. Eğer kurum veya birim belirlenen standartlara henüz ulaşamamış ise öneriler sunar, gerektiğinde gelişimlerini takip eder ve bu konuda gerektiğinde Türk Nöroloji Derneği, TTB, TTB-UDEK veya TTB-UYEK’e bilgi verir.
7.4.19. Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini, yeterlik sınav tarihlerini ve varsa kurum / birim akreditasyon ziyaret programlarını gerektiğinde UYEK’e bildirir.

 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Madde 8. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu;
8.1. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, yeterlik genel kurulunun bir eğitim kurumunda ve / veya kurumsal / ulusal boyuttaki eğitim faaliyetleri içinde son 5 yıldan bu yana aktif eğitici olarak yer alan profesör, doçent, eğitim sorumlusu veya görevlisi olan üyeleri arasından seçeceği 5 (beş) üyeden oluşur.
8.2. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonundan ayrılan üye olursa Yeterlik Yürütme Kurulu uygun kriterleri taşıyan yeni bir üye atar.
8.3. Eğitim Programlarını geliştirme Komisyonunun görev süresi, Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulunun görev süresiyle (2 yıl) sınırlıdır.
8.4. Komisyonu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.
8.5. Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulunun isteği ile toplanır.
8.6. En az yılda bir kez değerlendirme, planlama, strateji ve geliştirme konularını içeren bir rapor hazırlar ve Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
8.7. Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
8.8. Üst üste mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu üyesinin üyeliği düşer ve yerine Yeterlik Yürütme Kurulu bir üye seçer.
8.9. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun görevleri:
8.9.1. Temel hedefi toplumsal sağlığın geliştirip iyileştirilmesi olan Türk nöroloji uzmanlık eğitim program ve müfredatını belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Türk Nöroloji yeterlik yürütme kuruluna önerilerde bulunur. Çalışacağı nöroloji uzmanlık eğitim programı en az şu alt başlık ve özellikleri içermelidir:
8.9.1.1. Nöroloji eğitim programının hedefleri en az T.C. Sağlık Bakanlığı TUK-MOS tarafından ilan edilmiş çekirdek müfredatı karşılayacak düzeyde genel ve özel kapsamda olmalı ve bilgi, beceri ve tutuma yönelik hedefler içermelidir.
8.9.1.2. Nöroloji eğitim programının uygulama yöntem(ler)i kapsamında süre, rotasyonlar, eğiticilerin özellikleri gibi belirleyiciler ifade edilmelidir.
8.9.1.3. Eğitim verilen kurumlarda uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri kapsamında eğitim süresi boyunca yapılan sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlar, diğer sınav şekilleri, yeterlik ve sınavda başarılı olma ölçütleri gibi parametreler belirtilir.
8.9.1.4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi kapsamında alınacak geri bildirimler ile uygulanan müfredatın içerik analizi ve başarı / başarısızlık ölçütleri düzenli olarak değerlendirilir.
8.9.2. Nöroloji uzmanlık eğitiminin tanımlanmış iç ve dış rotasyonları, rotasyonların amaç ve hedeflerini, başarı / başarısızlık ölçüt ve değerlendirme yöntemlerini belirler, geliştirir ve öneriler getirir.
8.9.3. Nöroloji alanındaki eğiticilerin eğitim ve yetkinlik ölçütleri konusunda çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.
8.9.4. Yeterlik Yürütme Kurulunun onayı ile alt grup veya komisyon(lar) oluşturabilir.
8.9.5. Türk nöroloji eğitimi uygulamalarının belgelendirilmesi için uzmanlık öğrencisi (asistan) karnesi, çalışma dosyası veya benzeri kayıtlama sistemleri üzerine çalışır, hazırlar ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.
8.9.6. Nöroloji yeterlik eğitim programlarını geliştirme komisyonu işlevlerini daima Nöroloji TUKMOS tanım, ölçüt ve önerilerini dikkate alarak ve TUKMOS nöroloji müfredatına da yön verecek şekilde yapar ve günceller.

 

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu

Madde 9. Yeterlik yürütme kurulunun en az son 5 (beş) yıldan bu yana aktif eğitici kadrosunda görev yapmakta olan profesör, doçent, eğitim sorumlu ve görevlisi olan yeterlik genel kurulu üyeleri arasından seçtiği 9 (dokuz) asil üyeden oluşur.
9.1. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun görev süresi Yeterlik Yürütme Kurulunun görev süresiyle (2 yıl) sınırlıdır.
9.2. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.
9.3. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından atama yapılır.
9.4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu yılda en az 2 (iki) kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
9.5. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.  
9.6. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu görevleri:
9.6.1. Akreditasyon için gerekli standartların belirlenmesi Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu rehberliği ile gerçekleşir. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu aşağıda belirtilen konuları içeren akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartları oluşturur.
9.6.1.1. Belirlenmiş çekirdek eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı (Eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesindeki etkinlik, nöroloji uzmanlık alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranış hedeflerinin ölçülebilir olarak tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin donanım ve kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı yani gerçekleştirilme düzeyi,
9.6.1.2. Sağlık hizmeti sunumu ve eğitim açısından alt yapının yeterliliği ve uygunluğu,
9.6.1.3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
9.6.1.4. Eğitim alt yapısının ve sunulan hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı ve bu kapsamda hasta yeterliliği ve çeşitliliği,
9.6.1.5. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında değerlendirilip değerlendirilmediği,
9.6.1.6. Klinikte çalışanların eğitim ile ilgili görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi ve benzeri açılardan uygunluğu,
9.6.1.7. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı,
9.6.2. Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi süresi boyunca bilgi, beceri ve performanslarını değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici değerlendirmelerini ve asistan karneleri ve geri bildirimlerini gözden geçirir. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.
9.6.3. Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, kurumun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin değerlendirmesini yapar. Geliştirilmesi gereken yönleri belirler.
9.6.4. Öz değerlendirme raporunda belgelenemeyecek unsurların niteliksel değerlendirmesini yapar,
9.6.5. Öz değerlendirme raporu ile kurum ziyareti değerlendirmeleri arasındaki tutarlılık ve tutarsızlıkları tanımlar.
9.6.6. Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere gerçekleşen her bir ziyaret sonrası Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren akreditasyon raporu hazırlar.
9.6.7. Eğitim Kurumlarının akreditasyona yönelik olan ziyaret periyodları Akreditasyon Komisyonu tarafından belirlenir ve Yeterlik Yürütme Kurulu’nun görüş ve onayına sunulur.

 

Ölçme Değerlendirme (Sınav) Komisyonu

Madde 10. Yeterlik Yürütme Kurulunun "aktif eğitici" olarak çalışmış veya çalışmakta olan profesör ve doçent ünvanlı Yeterlik Genel Kurulu üyeleri arasından seçeceği 10 (on) üyeden oluşur. Üyelerin seçiminde nöroloji yan dal ve alt alanlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.
10.1. Sınav Komisyonu üyesi, eğitici kadrosunda en az 5 (beş) yıl görev yapmış veya yapmaya devam ediyor olmalıdır.
10.2. Ölçme değerlendirme komisyonundan ayrılan üyenin yerine Yeterlik Yürütme Kurulu yeni atama yapar.
10.3. Ölçme değerlendirme komisyonu üyelerinin görev süresi, Yeterlik Yürütme Kurulu görev süresi (2 yıl) ile sınırlıdır.
10.4. Komisyon üyeleri ardışık iki dönemden (kesintisiz 4 yıl) daha çok görev alamaz. Bir dönem ara verildikten sonra tekrar görev alınabilir.
10.5. Her dönemde sınav komisyonunun beş (5) üyesi yenilenir. Göreve devam edecek beş (5) üye sınav komisyonu tarafından belirlenip Nöroloji yeterlik yürütme kuruluna sunulur.
10.6. Ölçme değerlendirme komisyonu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.
10.7. Başkanlık süresi bir dönem ile sınırlıdır. Başkan daima görevine ikinci dönem için devam eden sınav komisyonu üyelerinden seçilir.
10.8. Ölçme değerlendirme komisyonu yılda en az 2 (iki) kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanır. En az yılda bir kez olmak üzere yıllık faaliyetlerini içeren raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar ve bu rapor yayınlanır.
10.9. Ölçme değerlendirme komisyonu Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
10.10. Üst üste mazeretsiz olarak 2 (iki) toplantıya katılmayan Ölçme değerlendirme komisyonu üyesinin üyeliği düşer ve yerine Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından atama yapılır.
10.11. Yeterlik Ölçme değerlendirme (Sınav) komisyonu görevleri:
10.11.1. Yeterlik Ölçme değerlendirme (Sınav) komisyonu görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Programlarını geliştirme komisyonu, Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) komisyonu ve Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) komisyonu iş birliği içerisinde yürütür.
10.11.2. Aşağıda belirtilen stratejiye uygun olarak Türk nöroloji yeterlik sınavlarını yapılandırır, gerçekleştirir ve denetimini sağlar.
10.11.2.1. Nöroloji yeterlik sınavlarının içeriğinin nöroloji uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri ve nöroloji uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlar. Sınavların içeriği, nöroloji uzmanlık alanındaki ölçülebilir biçimde tanımlanmış bilgi, beceri ve tutum hedeflerini karşılamalıdır. Sınavların içeriği, Nöroloji uzmanlık alanının gerektirdiği yetkinlik, konu ve kavramları önemleri oranında kapsamalıdır.
10.11.2.2. Uygulama ve bilgi sınavlarına dair objektif ölçme hedeflerini oluşturulması kapsamında, her bir yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere, yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir başarılı olma düzeyini için gereken minimum ölçütleri belirler ve adayları önceden bilgilendirir.
10.11. 3. Yeterlik sınavlarının yöntemlerini ve sınav ortamlarını belirler, sınavları organize eder ve gerekli malzemeleri temin eder.
10.11.4. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınava giriş listelerini hazırlar.
10.11.5. Yeterlik sınavlarının yapılacağı yer ve zaman konusunda Yeterlik Yürütme Kuruluna öneride bulunur.
10.11.6. Sınav görevlisi yeter sayısının komisyon üyeleri arasından sağlanamadığı durumlarda Yeterlik Kurulu üyeleri veya yeterlik genel kurulu doğal üyeleri arasından eksiğin seçilebilmesi için yürütme kuruluna öneride bulunur.
10.11.7. Eğitim Komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışarak teorik sınavlar için soru bankası oluşturur ve soru kitapçıklarını hazırlar.
10.11.8. Sınav içeriğini ve türünü bilimsel ölçme-değerlendirme yöntemlerine göre belirler. Buna göre; klasik yazılı, çoktan seçmeli, anahtar özellikler soruları, yapılandırılmış sözlü sınav, yapılandırılmış klinik beceri sınavı, gibi yöntemlerden biri veya birkaçını içeren sınavlar hazırlar.
10.11.9. Yeterlik sınavlarını, belirlenen ilkelere ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirir.
10.11.10. Sınav sonrası adayların sınav başarı düzeylerini belirler ve önceden belirlenen kabul edilebilir minimum başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar verir. Sınav sonuçlarını yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletir.
10.11.11. Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak öneriler ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
10.11.12. Soru bankasını muhafaza eder, iki yılda bir güncellenmesini ve güvenliğini sağlar.
10.11.13. Yeterlik yazılı sınavlarını gerçekleştirmek amacı ile gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kuruluş(lar)la iş birliği yapar. Bu kuruluşlardan alınacak hizmetin nitelik ve finansmanı konusunda Yeterlilik yürütme kuruluna görüş beyan eder. Yeterlilik yürütme kurulu bu hizmeti gerçekleştirilmesi için Türk Nöroloji Derneği yönetimine iletir.
10.11.14. Sınav sonuçları dahil olarak her türlü sınav evrakının saklanmasını sağlar.

 

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) komisyonu

Madde 11. Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) komisyonu
11.1. Yeterlik Yürütme Kurulunun yeterlik genel kurulu doğal üyeleri arasından seçtiği 3 (üç) kişiden oluşur.
11.2.  STE/SMG komisyonu görev süresi Yeterlik Yürütme Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
11.3. STE/SMG komisyonu Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
11.4. Üst üste mazeretsiz olarak 2 (iki) toplantıya katılmayan STE/SMG komisyonu üyesinin üyeliği düşer ve yerine Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından atama yapılır.
11.5. STE/SMG komisyonundan ayrılan üyenin yerine Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu yeni atama yapar.
11.6. STE/SMG komisyonu görevleri:
11.6.1. Uzmanlık sonrası dönemde klinik ve laboratuvar eğitimi konusunda çalışmalar yapar ve nörolojide sürekli mesleki gelişim standartlarını güncellemek için diğer komisyonlara öneriler sunar.
11.6.2. Nöroloji yeterlik kursları içeriği konusunda Yeterlik kurulu ile birlikte çalışır ve belirlediği ihtiyaçlara göre önerilerde bulunur.
11.6.3. TTB kredi puanlarının nöroloji uzmanlık sahası için uygunluğu konusunda değerlendirme yapar.
11.6.4. Sürekli Mesleki Gelişim kapsamında yeni başlanan uygulama ve teknikler konusunda standart belirler ve Yeterlik Yürütme kuruluna önerilerde bulunur.
11.6.5. Sınavsız yeterlik belgesi sürecinde yapılan ve yürütme kurulu tarafından yönlendirilen itirazları karara bağlar.

 

Madde 12. Tanımlar

12.1. Uzmanlık Alanı:
Nöroloji uzmanlığı Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde tanımlanmış Nöroloji uzmanlığı tıp ana dalıdır. Tababet Uzmanlık Tüzüğünde bulunan nöroloji uzmanlığına tanımlı yan dallar bu alanın içindedir.

12.2. Uzmanlık Eğitimi:
Nöroloji eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile belirlenir.

12.3. Eğitimin Belgelendirilmesi ve yeterlik sınavına giriş hakkı:
Yetkili eğitim kurumlarında yasal nöroloji uzmanlık eğitim süresini tamamlayıp bunu belgelendirenler Türk nöroloji yeterlik sınavına girebilir. Eğitimde geçen süre Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirlenen süreyle eşit olmalıdır. Bunun yanı sıra Nöroloji uzmanlık öğrencisi (asistanı) eğitiminin son yılı içinde aşağıda belirtilmiş belgeleri sınav komisyonuna başvuru esnasında sunarak yeterlik sınavına girme talebinde bulunabilir.
12.3.1. Sınava girilebilmek için gerekli belgeler:
12.3.1.1. Eğitim süresinin tamamlanmış olduğunu ve nöroloji uzmanı olarak Türkiye’de çalışabileceğini gösterir belge (Sağlık bakanlığı),
12.3.1.2. Nöroloji asistan hekimleri onaylı asistan karnesi (minimum gerekli pratik işlemler listesi ekli olarak) ve gerekli rotasyonların tamamlandığını gösteren belgeler,
12.3.2. Sunulan belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme hakkı verilir.

12.4. Yeterlik Sınavı ile ilgili diğer hususlar:
12.4.1. Uzmanlık eğitimini tamamladığını belgeleyen her nöroloji uzmanı ile istenen belgeleri tamamlamış son eğitim yılı içindeki nöroloji uzmanlık öğrencisi Yeterlik Sınavına katılma hakkına sahiptir. Başarılı olanlara “Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 (beş) yıldır.
12.4.2. Sınav her yıl bir (1) kez olmak üzere Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenip duyurulan yer ve günde yapılır.
12.4.3. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
12.4.4. Yeterlik Yürütme Kurulu, TTB-UDEK ve UYEK Yürütme Kurulları ile Türk Nöroloji Derneği’ne başarılı olanlar dahil sınava giren adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı gibi sınav sonuçları hakkında bilgi verir.
12.4.5. Sınavda dereceye giren nöroloji uzmanlarının isimleri Yeterlik Yürütme Kurulunca Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kuruluna bildirilerek Türk Nöroloji Derneği medya araçlarından duyurulur.

12.5. Sınavsız Yeterlik Belgesi:
12.5.1. Sınav yapılmaksızın yeterlik belgesi alınabilmesi için iki kriter sağlanmalıdır. 1-En az 5 (beş) yıl süre ile profesör, doçent, eğitim sorumlusu veya eğitim görevlisi olunması ve 2-Son 3 (üç) yıl içinde en az bir uluslararası dergi veya Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanmış “araştırma” yayınına sahip olunması. Yayın sahibi bir araştırma makalesinde “birinci isim” ve/veya “yazışma adresine sahip (“corresponding”) isim” olarak tanımlanmıştır. Bu koşulları sağlayan kişiler, bu güncellemenin yürürlüğe girmesini takiben 2 (iki) yıl içinde başvuruda bulundukları takdirde kendilerine Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulunca sınav yapılmaksızın Türk Nöroloji Yeterlik Belgesi verilir. Bu şekilde verilmiş Yeterlik Belgesinde, “Sınav yapılmaksızın verilmiştir” ibaresi yer alır.
12.5.2. Daha önceden sınavla veya sınavsız Türk Nöroloji Yeterlik belgesine sahip olanlar sınavsız yeterlik belgesi için başvuru yapabilir.
12.5.3. Sınavsız alınmış Türk Nöroloji Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır ve bir kereye mahsus olup bir daha sınavsız yenilenmez. Kişinin 5 (beş) yılın sonunda tekrar Türk Nöroloji Yeterlik Belgesi alabilmesi için Türk Nöroloji Yeterlik Sınavında başarılı olması gerekir.
12.5.4. Sınavsız yeterlik belgesi sürecinde yapılan itirazlar yeterlik yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. İtirazı STE/SMG komisyonu tarafından karara bağlanır.

12.6. Yeterlik belgesi denklik verilmesi:
Türkiye'de eğitimini tamamlamış nöroloji uzmanlarının EAN ve benzeri uluslararası veya dış ülkelerde geçerli bir Nöroloji Yeterlik Sınavına girerek kazandığı Yeterlik Belgeleri Türk Nöroloji Yeterlik Belgesine denk sayılmaz.

Yürürlük
Madde 12. Bu yönergenin revize edilmiş hali, yeterlik genel kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13. Bu yönergeyi Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme kurulu yürütür.

Geçici madde
Bir sonraki Türk Nöroloji Yeterlik Genel Kurulu 2024 Ulusal Nöroloji Kongresinde toplanacaktır.