Dernek Tüzüğü

Türk Nöroloji Derneği Tüzüğü 
(15 Aralık 2023)

Madde - 1 
Merkezi Ankara’da olmak üzere Türk Nöroloji Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur.
Derneğin çalışma yeri: Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde - 2 : Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

 1. Ülkemizdeki nörolojik hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak
 2. Bu konuda çalışan nörologları, çocuk nörologlarını, sinir bilimcileri, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi rehabilitasyon, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları uzmanlarını ve psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, hemşire, beslenme ve diyetetik uzmanı, moleküler biyoloji ve genetik uzmanı ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak,
 3. Nöroloji kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak
 4. Bu konuda çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek
 5. Uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunma
 6. Nöroloji alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, tıp öğrencilerine, nöroloji uzmanlık öğrencilerine ve nöroloji uzmanlarına eğitim desteği, burs ve ödüller vermek
 7. Üyelerin yurt içi ve yurt dışında mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla geçici süreyle ilgili yerlere gitmelerini desteklemek veya sağlamak,
 8. Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane ve benzeri gibi yerleri açmak, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzumu halinde satmak ve bunları işletmek için gereken personeli temin etmek
 9. Amacına uygun dergi, gazete, videokaset, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü, dijital materyalleri, üyelerin ve tıp mensuplarının eğitimi amacıyla, yayınlamak ve dağıtmak,
 10. Vefat eden veya iş göremez duruma düşen üyelere ya da bunların birinci derece yakınlarına maddi yardımda bulunmak,
 11. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.
 12. Dernek, çalışmalarında benzeri amaçlar güden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve gerektiğinde çalışmaları için maddi yardımda bulunur,
 13. Dernek, yıl içinde elde ettiği gelirleri en az kanunların öngördüğü oranlarda dernek amaçları doğrultusunda harcar.
 14. Derneği ve Dernek üyelerini ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda taraf olmak, dava açmak, açılan davalara katılmak,
 15. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde veya yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak, platform oluşturmak veya kurulu bir federasyona veya platforma katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 17. Basın yayınla ilgili yasalara uygun olarak kitap, dergi, kaset, CD, broşür ve kongre tutanakları ve benzeri her türlü yazılı ve dijital doküman basmak ve yaymak amacıyla yayınevi kurmak ve işletmek,
 18. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 19. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 20. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.”

Madde – 3 : Kurucular
Derneğin kurucu üyeleri her biri TC vatandaşı olan aşağıda isimleri yazılı olanlardır.

 1. Prof. Dr. Kaynak Selekler
 2. Prof. Dr. Tülay Kansu
 3. Prof. Dr. Ali İhsan Baysal
 4. Doç. Dr. Mehmet Atalağ  
 5. Doç. Dr. Kubilay Varlı
 6. Doç. Dr. Şaban Onur Karan
 7. Dr. Muhlis Yurdakul
 8. Dr. Fikri Ak

Madde - 4 : Derneğe Üye Olma

 1. Medeni haklara sahip olan, Nöroloji Uzmanı tıp doktorları ile 2. maddenin (b) fıkrasında belirtilen özelliklere sahip olan her Türk vatandaşı derneğe üye olabilir.
 2. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.
 3. Üye olmak isteyenler bir dilekçe ve üyelik koşullarına uygun olduklarını gösteren belgeler ile dernek Başkanlığına başvururlar. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteği reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 4. Üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterine işlenir, kendilerinden giriş ve yıllık aidatlar tahsil edilir.
 5. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.
 6. Derneğin iki tür üyesi vardır:
  1. Asil Üye
  2. Fahri Üye
 1. Asil Üyelik şartları:
  • Madde 4’de belirtilen koşulları sağlamak,
  • Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
  • Nöroloji uzmanı olmak
 2. Fahri Üyelik şartları:
  • Madde 4’de belirtilen koşulları sağlayan ve nöroloji uzmanı olmamalarına karşın, nöroloji bilimi ile ilişkili bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel veya ekonomik çalışmalar yapan kişiler; nöroloji uzmanlık öğrencileri ile Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan kişiler “Fahri Üye” olabilirler. Fahri üyeler, derneğin her türlü bilimsel faaliyetlerine katılabilir ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen dernek olanaklarından yararlanırlar. Bununla birlikte, dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar.


Madde - 5 : Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

 1. Her üye dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir.
 2. Onur Komitesinin bu yöndeki önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarma kararı verilmesi halinde, karar toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.
  Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren Genel Kurul’da görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur.
  Genel kurul tarafından  üyeliğine son verilen üyeler dernek merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
 3. Üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyelikleri yönetim kurulunca düşürülür.

Madde - 6 : Üyelerin Hakları

 1. Hiçkimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmakta zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 2. Dernek üyeleri kendi üyelik türü için tanımlanmış tüm haklara eşit olarak sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz.
 3. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde - 7 : Derneğin Organları

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,

Madde - 8 : Genel Kurul

 1. Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Kasım ayında Ulusal Nöroloji Kongresinin yapıldığı yerde ve zamanda üyelerin bizzat katılımı ile ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda yapılır.
 2. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine; yönetim kurulunun çağrısı ile dernek merkezinin bulunduğu Ankara'da toplanır.
 3. Derneğe tüzel kişi üye olması halleri hariç olmak üzere gerçek kişi üyeler adına genel kurula vekalet ile katılım sağlanamaz.

Madde - 9 : Çağrı Usulü

 1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere, toplantıdan en az onbeş gün önce, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi e-posta ile ve derneğin web sayfası aracılığı ile duyurulur.
 2. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
 3. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışındaki bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere ikinci bir e-posta gönderilerek ve yine derneğin web sayfası aracılığı ile duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
 4. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 5. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde - 10 : Toplantı Yeri
Genel kurul, ayrıntıları madde 8’de belirtildiği gibi, dernek tarafından düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi sırasında kongrenin yapıldığı yerde yapılır.

Madde - 11 : Toplantı yeter sayısı
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanılır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde - 12 : Toplantının Yapılış Usulü

 1. Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. 11. maddede belirlenen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinin biri tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilir.
 5. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.
 6. Genel kurulda karar alma yeter sayısı, genel kurula katılanların yarısından bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları katılanların üçte ikisinin onayı ile alınır.
 7. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza atarlar.
 8. Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde - 13 : Genel Kurulda Görüşülecek Konular
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde - 14 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin federasyona katılması ve ayrılması.
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, uluslararası kuruluşlarda yer alacak Dernek temsilcilerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin Feshi
 8. Yönetim Kurulunca onaya sunulan üyelikten çıkarma kararları ile varsa bu kararlara yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
 9. Taşınmaz malların alınması ve satılması konusunda karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 10. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek,
 11. Dernek çalışmaları için faaliyet gösteren yönetim kurulu, denetim kurulu, yeterlik kurulları ve çalışma gruplarının ya da diğer dernek kurullarının gerçekleştireceği toplantılar için gereken yol, transfer, konaklama ve ikram ücretlerinin karşılanması için yönetim kuruluna yetki vermek,
 12. Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek

Madde - 15 : Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulüyle olur.

Madde - 16 : Yönetim kurulu teşkili ve görevleri

 1. Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşekkül eder. Genel kurulca gizli oy ile 3 yıl süre için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel Kurul seçimlerinde yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu adayları arasında eşit oy alınması durumunda, sıralamayı belirlemek üzere eşit oy alanlar arasında kuraya başvurulur.Kurayı Divan Başkanı düzenler.
 2. Yönetim kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında görev taksimi yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman ve üye seçerler. Yönetim kurulunda kararlar çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu kararlarında toplantıya katılan tüm üyelerin imzası bulunur, lehte olmayan görüş varsa imzanın yanına not edilir.
 3. Yönetim kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Toplantı fiziki ve/veya dijital ortamda yapılabilir. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır. Mazeretini bildirmeden 3 defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Bu üyenin yerine, yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yapılmış olan sıralamada birinci sırada bulunan üyeden başlamak üzere yeteri kadar üye yönetim kurulundaki noksan üye sayısını tamamlamak üzere göreve çağrılırlar.
 4. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
  2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve geleceğe ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
  3. Benzeri yurt dışındaki kuruluşlar ile ilişkide bulunmak için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatlarda bulunmak,
  4. Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde Dernek adına taşınmaz mal almak veya satmak, Dernek için gerekli taşınır mallar konusunda alım, satım vb. işlemleri gerçekleştirmek,
  5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
  6. Derneğin amaçları ve faaliyet alanı çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturmak,
  7. Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilik kurmak,
  8. Yurt dışında faaliyet gösteren birlik, federasyon ve akademi veya benzeri adları olan başka ülke nöroloji derneklerinin de üye olduğu kuruluşlar için temsilci belirlemek, denetlemek ve temsilciliğe son vermek.
  9. Dernek bünyesinde oluşturulmuş çalışma gruplarının çalışma ve etkinlik prensiplerini belirlemek.


Madde - 17 : Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde - 18 : Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri
Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oy ile üç yıl süre için seçilir. Genel Kurul seçimlerinde yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu adayları arasında eşit oy alınması durumunda, sıralamayı belirlemek üzere  eşit oy  alanlar  arasında kuraya başvurulur.Kurayı Divan Başkanı düzenler. Kurula seçilenler kendi aralarında bir başkan seçerler.
Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce tespit edilen en güncel esas ve usullerine göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar.

Derneğin iş ve işlevleri, defter ve kayıtları 6 aydan az olmamak üzere denetim kurulunun denetimine tabidir. Dernek faaliyetlerinin ve harcamalarının usulüne ve bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususlarında denetleme kurulunca düzenlenecek raporlar yönetim kuruluna, toplanıldığında da genel kurula sunulur. Denetleme kurulu oy çokluğu ile karar alır ve raporlarda daima kurulun üç üyesinin de imzası bulunur.

Madde - 19 : Derneğin İç Denetimi
Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Dernek Genel Kurulu veya Dernek Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu şekilde denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde - 20 : Onur Komitesi

 1. Onur Komitesi, Türk Nöroloji Derneğinin, sondan geriye doğru görev yapmış önceki başkanlarından oluşan beş kişilik bir kuruldur. Kurul üyeleri içlerinden bir kişiyi başkan seçer. Salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Kararlarda toplantıya katılan tüm üyelerin imzası bulunur ve aksi görüş not edilir.
 2. Onur Komitesi tıp etiği kurallarının uygulanmasını sağlayıcı çalışmalar yapar, gerektiğinde nöroloji uzmanlık alanına ilişkin etik ilkeleri belirler.

Bilim ve tıp etiği ilkelerine aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen üyelere uyarı, kınama cezası verir veya üyelikten çıkarma kararı verilmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Genel Kurul tarafından görev verilen diğer konularda çalışmalar yürütür ve çalışma alanı ile ilgili konularda görüş bildirir.

Madde - 21 : Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
Madde - 22 : Yabancı dernek ve Kuruluşlarla İlişki
Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini, yurt dışına göndermesi, Dışişleri bakanlığının ve ilgili bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.

Madde - 23 : Genel Kurul Kararıyla Fesih
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 11. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yönetim kurulu tarafından yazıyla bildirilir.

Madde - 24 : Kendiliğinden dağılmış sayılma
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır.
Her ilgili, sulh hakiminden Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

Madde - 25 : Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal para,ve haklarının tasfiyesi genel kurulun alacağı kararla veya genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneğin bütün para mal ve hakları hazineye intikal eder.
Derneğin mahkemece kapatılması halinde de bütün, para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

Madde - 26 : Derneğin gelirleri ve mali hükümleri

 1. Üye aidatları: üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, yönetim kurulunun teklifi üzerine olağan genel kurul toplantısında üç yıllık dönem için belirlenir.
 2. Bağışlar
 3. Balo, konser ve kongreler düzenleyerek bunlardan elde edilecek gelirler,
 4. Çalışma grubu etkinliklerinden elde edilecek gelirler,
 5. Tüm yasal zorunluluklar gözetilmek kaydıyla, Derneğin kasasında para bulundurulup bulundurulmayacağı, bulundurulacak ise miktarı Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile belirlenir. Belirlenenin üzerindeki miktarda paralar bankalardan birisine yatırılır. Yönetim kurulu kararı ile devlet tahvili ve döviz alabilir. Bunlarda bankalarda saklanır.
 6. Bankalardan para çekilmesinde başkan ve sayman üyenin müşterek imzası lazımdır. Para icap eden yere ödenmek üzere saymana verilir.
 7. Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evraklarında sayman ve başkanın müşterek imzası bulunur.


Madde - 27 : Gelir ve Giderlerde Usul
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış ve aidat toplayacak yönetim kurulu harici kişi ve kişileri 1 yıl süreli olarak dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir.

Madde – 28 : Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla hukuken izin verilen tüzel kişilerden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Madde - 29 : Taşınmaz mal edinme
Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren süresi içinde gerekli bildirimlerin yapılması zorunludur.

Madde – 30 : Kamu Yararına Çalışma
Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1997 tarih ve 97/10319 sayılı kararı uyarınca Dernek 2. maddede yazılı amacı gereği, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. Bu niteliği uyarınca Derneğin bütün çalışma ve etkinlikleri kamu yararı sağlamaya yönelik olarak yürütülür ve Derneğin gelirleri de zorunlu giderler dışında, tümüyle kamu yararına uygun amaç ve etkinlikler için kullanılır ve harcanır. Yönetim Kurulu, Derneğin “kamu yararına çalışan dernek” sayılması için gerekli başvuruyu yapmakla yetkilidir.

Madde – 31 : Hüküm Bulunmayan Haller
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.