Yayıncılık Politikası

EDİTÖRYAL POLİTİKALAR
Editöryal Politikalar

 • Türk Nöroloji Derneği, yayın süreçlerinin tüm yönlerinde Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Derneği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) gibi saygın kuruluşların tanıdığı uluslararası kabul görmüş yönergeleri ve önerilerine uyar.
 • Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöroloji Dergisi'nin yayıncısı olarak klinik, deneysel ve temel bilim çalışmalarının yüksek kalitede ulusal ve uluslararası kitlelere yayılmasına adanmıştır.
 • Türk Nöroloji Derneği'nin bir yayını olan Türk Nöroloji Dergisi, açık erişim yayın politikasını benimser.

Editöryal Bağımsızlık
Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöroloji Dergisi'nde yayınlanan içeriğin bütünlüğünü sağlamak için en yüksek editöryal bağımsızlık standartlarını sürdürmektedir. İlkelerimiz, yayının her yönünde haksız etki, önyargı veya ticari çıkarlara karşı koruma sağlar.

 • Açık ve Ücretsiz Erişim: Dernek, ücretsiz bir yayın modeli üzerinde işlem yaparak yazarların finansal yük taşımadan katkıda bulunmasını sağlar. Okuyucular, değerli araştırmaların yayılmasını teşvik eden sınırsız erişimden yararlanır.
 • Editöryal Karar Alma: Editöryal kararlar tarafsızdır, bilimsel nitelik, önem ve sunum kalitesine dayanır. Kararlar dış etkenlerden etkilenmez, adil bir şekilde sağlanır. Türk Nöroloji Derneği'nin editörleri, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inançlar, etnik köken, vatandaşlık veya siyasi ideoloji gibi özelliklerini göz önünde bulundurmadan yazıları entelektüel niteliklerine göre değerlendirir.
 • Çıkar Çatışması Açıklaması: Editöryal katılımcılar bağımsızlığı sürdürebilmek için potansiyel çıkar çatışmalarını şeffaf bir şekilde açıklarlar.
 • Hakem Değerlendirmesi Mükemmeliyeti: Sıkı hakem değerlendirmesi, bilimsel geçerliliği, özgünlüğü ve alan katkısını sağlar. Yazarlar yapıcı geri bildirim alırlar.
 • Dalına Özgü Düşünce: Disiplinler arası çeşitliliğe saygı gösterilir, değişen beklentilere uyum sağlanır.
 • İşbirliğine Dayalı Yeniden Kullanım: Paydaşlar veri paylaşımı ve kullanımında sorumlu bir şekilde işbirliği yaparlar.
 • Değer Eklemenin Tanınması: Önemli veri geliştiricileri takdir edilir.

Türk Nöroloji Derneği, editöryal bağımsızlığı korur ve erişilebilir, kaliteli araştırmayı teşvik eder. Adillik, şeffaflık ve bütünlük, bilimsel bilginin ilerletilmesine yönelik taahhüdümüzü tanımlar.

Araştırma Verileri
Araştırma verileri mümkün olduğunca tüm araştırmacılara ücretsiz olarak erişilebilir olmalı ve yeniden kullanım konusunda minimum kısıtlamalar içermelidir.

 • Araştırmacılar, araştırma verilerinin nasıl ve ne zaman erişileceği ve kullanılacağı konusunda kontrol sahibi olmalı ve araştırma verilerini oluşturma ve paylaşma konusundaki katkıları için tanınmalı ve takdir edilmelidir.
 • Araştırma verileri ile ilgili beklentilerin ve uygulamaların disiplinler arasında farklılık gösterebileceğini kabul etmek önemlidir ve disiplin özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir.
 • Araştırma verilerinin etkili bir şekilde yeniden kullanımını kolaylaştırmak, paydaşlar arasında ortak bir hedeftir ve bu hedefi kolektif olarak takip etmek için tüm paydaşlar işbirliği yapmalı, verimliliği teşvik etmeli ve gereksiz çaba tekrarını önlemelidir.
 • Platformlar, yayınlar, araçlar ve düzenleme hizmetleri araştırma verilerinin keşfedilebilirliğini, kullanışlılığını, yeniden kullanılabilirliğini ve atıfını artırabilir.
 • Başkaları araştırma verilerini yeniden kullanılabilir hale getirmek için katkıda bulunurken veya önemli maliyetlerle karşılaşırken, bu katkılar, CC-BY-NC-ND lisansının prensipleriyle uyumlu olarak uygun şekilde tanınmalı ve takdir edilmelidir.

Telif Hakkı

 • Türk Nöroloji Derneği ile yayınlayan yazarlar, telif hakkı hariç olmak üzere tüm mülkiyet haklarını korurlar. Bu, hastanın haklarını içerir ve gelecekteki projelerinde eserlerinin tamamını veya bir kısmını ücretsiz olarak kullanma özgürlüğünü ve kişisel kullanım için ücretsiz kopyalar üretme hakkını içerir.

Açık Erişim Lisansı

 • Türk Nöroloji Derneği, bir CC-BY-NC-ND açık erişim lisansı altında yayın yapar.

Ön Baskı (Preprint) Politikası

 • Türk Nöroloji Derneği, daha önce bir ön baskı sunucusuna gönderilen materyalden türetilen el yazmalarının değerlendirmesini memnuniyetle karşılar. Bununla birlikte, yazarlar, çalışmalarının sunum anında bir ön baskı sunucusuna gönderildiğini beyan etmek zorundadır ve aynı mektupta ön baskının DOI bağlantısını sağlamalıdır. Buna karşılık ön baskıda dergimize yapılan gönderimin derginin başlığı ve gönderim tarihi belirtilerek belirtilmesi gerekmektedir. Önemli bir not olarak, hakem değerlendirmesi ve düzeltme süreci sırasında yapılan herhangi bir değişikliğin ön baskı sürümünde yansıtılmaması gerektiğini belirtmek önemlidir.
 • TJN'de yayınlanmaya kabul edildikten sonra yazarların ön baskılarını güncellemeleri beklenir; bunu yapmak için ön baskının durumunu 'TJN'de kabul edildi' olarak değiştirmeleri ve DOI ve URL bağlantılarını makalenin yayınlanmış sürümüyle uyumlu hale getirmeleri gerekir.

Klinik Deneyler Politikası

Düzeltmeler

 • Ara sıra, yayınlanmış makalelerde hatalar ortaya çıkabilir ve bunun sonucunda bir “corrigendum” veya “erratum” şeklinde bir düzeltinin yayınlanması gerekebilir. Makaleler yayınlandığı anda erişilebilir ve alıntılanabilir olduğundan, sonraki değişiklikler ilk sürümü okuyan ve alıntılayanları etkileme potansiyeline sahiptir.

 

Makale İptali

 • Birden fazla dergiye aynı çalışmayı göndermek, yanlış yazarlık iddialarında bulunmak, intihal veya verilerin sahtekarca kullanımı gibi mesleki etik kuralların ihlalleri meydana gelebilir. İptaller, başvuru veya yayın sürecindeki hataları düzeltmek için bazen kullanılır. Makalenin yazarlarının veya editörlerinin, genellikle akademik toplumun rehberliğiyle birlikte makaleyi geri çekme pratiği, uzun süredir bilimsel çevrelerde ara sıra meydana gelmektedir.

Makale Geri Çekme

 • Türk Nöroloji Dergisi'ne makale gönderen yazarlar, belirli durumlar altında geri çekilme talebinde bulunabilirler. Bu durumlar, gönderim sonrası hataların veya yanlışlıkların keşfedilmesi, makale değerlendirme sürecinin mantıksız bir şekilde uzaması, derginin itibarı konusundaki endişeler veya kazara çift gönderimleri içerebilir. Yazarlar, geri çekilme işlemini başlatmak için resmi olarak editöryal ofisi e-posta yoluyla bildirmeli ve geri çekilme nedenini belirtmelidirler. Editöryal ekip talebi değerlendirecek ve onaylandığı takdirde yazılı bir teyit sağlayacaktır. Türk Nöroloji Dergisi ile etik yayın uygulamalarına uyarak çekilme işlemini tamamlamak önemlidir ve makalenin başka bir yerde gönderilmeden önce bu süreç tamamlanmalıdır. Olası dergi avantajları için etik olmayan geri çekilmeleri teşvik etmiyoruz ve yazarlara araştırma niteliğine ve derginin kapsamıyla uyumuna öncelik vermelerini öneriyoruz.

Makale Reddi

 • Türk Nöroloji Dergisi, yayın sürecinin kalitesini ve bütünlüğünü korumak için makale reddi konusunda net kurallar belirlemiştir. Makaleler, dergimizin kapsamına uymama, kalite eksikliği, etik ihlaller, önceki yayınlar veya gönderim kurallarına uyulmaması gibi nedenlerle reddedilebilir. Ret işlemimiz, başlangıç değerlendirmesi, hakem değerlendirmesi veya nihai editöryal karar içerir ve yazarlar sonuç hakkında hızla bilgilendirilir. Yazarlar, ret nedenlerine yanıt olarak ikna edici kanıtlar sunarsa temyizler değerlendirilir. Yazarları, kurallarımıza uygun olarak en iyi çalışmalarını göndermeye, şeffaflığı ve etik standartlara uyumu sağlamaya teşvik ediyoruz.

Makale Değiştirme

 • Bir makalenin, eğer uygulanırsa, önemli bir sağlık riski oluşturabileceği durumlarda, orijinal makalenin yazarları hatalı orijinali geri çekme ve düzeltilmiş bir sürümle değiştirme kararı alabilirler. Bu tür durumlarda, standart geri çekme prosedürleri izlenecektir, tek fark, veritabanındaki geri çekme bildirisinin düzeltilmiş ve yeniden yayınlanan makalenin bir bağlantısını, belgenin tarihçesini içerecek şekilde bulunmasıdır.

Endişe İfadesi

 • Bir makaleyle ilgili dürüstlük veya bütünlük konusunda önemli endişeler ortaya çıkarsa, bu konunun genellikle yazarların bağlı olduğu kurumunun dahil edilmesi yoluyla uygun şekilde ele alınması, yayıncının görevidir. Sponsor kurum tarafından bir karar alındığında, yayıncı hızla bilgilendirilir. Eğer sahtekar bir makalenin gerçekten yayınlandığı belirlenirse, bir geri çekme yayınlanır. Alternatif olarak, Baş Editörün takdirine bağlı olarak, işin dürüstlüğü veya bütünlüğü ile ilgili belirli yönler hakkında bir endişe ifadesi yayınlanabilir.

İtirazlar ve Şikayetler Prosedürü:

 • Bu prosedür, editoryal kararlara karşı yapılan itirazları, işlemle ilgili eksikliklere yönelik şikayetleri (örneğin, uzun işlem süreleri) ve Türk Nöroloji Dergisi için yayın etiği ile ilgili şikayetleri kapsar. Bu tür meseleler için başvurulan ilk kişi, dergiyi denetleyen Baş Editör ve/veya makalenin Sorumlu Editörüdür. Bu kişilerden herhangi biri şikayete karıştırılırsa, Türk Nöroloji Derneği'ne başvurulmalıdır.
 • Bilimsel İçerik Şikayeti (örneğin, reddetme karşısında yapılan itiraz):
  • Baş Editör veya Sorumlu Editör şikayeti gözden geçirir.
  • Ret kararını değerlendirir, ek görüşlere ihtiyaç duyar veya itirazın geçerli olup olmadığına karar verir.
  • Şikayetçi, gerekirse bir açıklama ile birlikte karara bilgilendirilir.
  • İtirazlar üzerine alınan kararlar kesindir, çünkü yeni başvurular itirazlardan önce önceliklidir.
 • İşlem Şikayeti (örneğin, inceleme süresi):
  • Baş Editör, bazen Sorumlu Editör ile birlikte, endişeyi araştırır.
  • Şikayetçi geri bildirim alır.
  • İlgili taraflar, işlemleri iyileştirmek için bilgilendirilir.
 • Yayın Etik Şikayeti (örneğin, bilimsel dışı davranış):
  • Baş Editör veya Sorumlu Editör, Yayın Etik Komitesi'nin yönergelerini takip eder.
  • Karmaşık durumlarda, Türk Nöroloji Derneği'nden tavsiye alınabilir.
  • Kesin bir eylem alınır ve şikayetçiye geri bildirim verilir.

Yapay Zeka Politikaları
Türk Nöroloji Derneği, bilimsel yayınlar bağlamında ChatGPT ve Chatbot'larla ilgili WAME yönergelerine uyar:

 • Chatbot'lar yazar olarak listelenemez.
 • Yazarlardan chatbot kullanımıyla ilgili detayları sunmaları ve şeffaflığı sürdürmeleri beklenir.
 • Yazarlar, makalelerinde kullanılan chatbot'un gerçekleştirdiği görevlerden, doğruluğunu sağlamaktan, intihali önlemekten ve chatbot tarafından üretilen içerik dahil olmak üzere tüm kaynaklar için uygun atıf yapmaktan sorumludur.

Dijital Arşivleme ve Koruma Politikası
Dijital koruma, uzun vadeli, sürekli erişimi garanti etmek için artık dijital formatlarda mevcut olan bilgilerin alınmasını ve dağıtılmasını sağlayan bir dizi süreç ve aktivitedir. Koruma politikası aşağıdaki eylemleri içerir:

 • Web Sitesi

Elektronik içeriğin tamamı (web sitesi, makale vb.) üç farklı kaynakta saklanmaktadır. Bir sunucudaki içerik çevrimiçidir ve okuyucular tarafından erişilebilir. Aynı içeriğin bir kopyası, diğer iki kaynakta yedek olarak korunur. Bir sunucu arızalanırsa, diğer kaynaklar çevrimiçi hale getirilebilir ve web sitesinin 24-36 saat içinde kullanıma sunulması beklenir.

 • İndeksleme Hizmetleri

Türk Nöroloji Dergisi’nin indeksleme hizmetleri, makaleler hakkında temel bilgileri depolar. Ayrıca bazı indeksleme servisleri makale ile ilgili metadataları ve makalelerin elektronik versiyonlarını arşivlemektedir. Bu sayede dergilere alternatif olarak makalelerin kopyaları bu sistemler aracılığıyla bilim camiasına sunulmaktadır.

 • Kendi Kendine Arşivleme Politikası

Yazarlar, yayınlandıktan sonra makalelerini kişisel ve kurumsal web sitelerinde yayınlamalarına izin verilir ve teşvik edilir (tam bibliyografik detaylar ve orijinal yayına bir bağlantı sağlarken).
İçeriğin ticari kullanımı için yayıncının yazılı izni gereklidir.

Tavsiyeler

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ POLİTİKASI

Hakem Değerlendirmesi Politikası

 • Türk Nöroloji Dergisi, çift-kör hakem değerlendirme sürecine bağlı kalan bağımsız, önyargısız bir periyodik yayındır.
 • Türk Nöroloji Derneği'nin tek yayını olan Türk Nöroloji Dergisi'ne sunulan makaleler, tarafsız ve objektif hakem değerlendirme prensiplerine dayalı olarak kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur. Uzman hakemlerden oluşan özel bir inceleme ekibi, her başvuruyu en üst düzeyde titizlikle değerlendirir ve bilimsel içeriğin kalitesini ve bütünlüğünü sağlar.
 • Denetimli bir hakem değerlendirme süreci sürdürülür; bu süreç, makalenin metodolojisinin, bilimsel geçerliliğinin, özgünlüğünün ve genel olarak nöroloji alanına katkısının derinlemesine analizini içerir.
 • Hakem değerlendirme sürecinde tarafsızlık ve objektiflik taahhüt edilmektedir ve bu titiz değerlendirme sürecinin, yayınlanan araştırmanın üstün kalitesine ve güvenilirliğine önemli katkıda bulunduğuna inanılmaktadır.
 • Yazarlar, çalışmalarının netliğini ve etkisini artırmayı amaçlayan hakemlerden yapıcı geri bildirimler almayı bekleyebilirler. Bu yinelemeli süreç sonunda Türk Nöroloji Dergisi'nde yüksek kaliteli araştırmaların yayınlanmasına neden olur.
 • Makalenin alındığı ve kabul edildiği tarihler, makalenin yayınlandığı sayıda belirtilir.
 • Baş Editör ve yardımcı editörler, yayın kurallarına uymayan makaleleri reddetme, revizyon için geri gönderme veya makale formatını değiştirme hakkına sahiptir.
 • Çekilmesi istenen makaleler hakkında Türk Nöroloji Dergisi bilgilendirilmelidir, bu bilgilendirmeye ilişkin karar, editöryal politikalara uygun olarak alınır.

MALİ POLİTİKALAR
Mali ve Reklam Politikaları

 • Türk Nöroloji Dergisi, Türk Nöroloji Derneği'nin kaynaklarıyla finanse edilmektedir.
 • Yazarlardan başvuru, değerlendirme ve yayınlama süreci boyunca herhangi bir ücret alınmaz.
 • Türk Nöroloji Derneği, okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmez.
 • Türk Nöroloji Derneği, dergisinde reklam kabul etmez.

ETİK POLİTİKALAR
Yayın Etiği

 1. Yayıncının Görevleri
 • Etik Olmayan Yayınlama Davranışının Ele Alınması

Türk Nöroloji Derneği, iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal durumlarında, söz konusu makaleyi editörlerle yakın iş birliği içinde değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu, en ciddi durumda, etkilenen çalışmanın bir yanlışlık sonucu yayınlanmasını, ifşa edilmesini veya geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tespit etmek ve önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda bu tür kötüye kullanımın gerçekleşmesine teşvik etmeyecek veya bilerek izin vermeyecektir.

 • Editöryal Özerklik

Türk Nöroloji Dergisi, herhangi birinin veya ticari ortakların etkisi olmaksızın editöryal kararların özerkliğini sağlamayı taahhüt eder.

 • Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı

Türk Nöroloji Dergisi, dergide yayınlanan makalelerin mülkiyetini ve telif haklarını korur ve her makalenin yayınlanmış kaydını tutar. Dergi, yayınlanan her makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlar.

 • Bilimsel Suistimal

Türk Nöroloji Derneği, hileli yayın veya intihal ile ilgili gerekli tüm önlemleri almaktadır.

 1. Editörlerin Görevleri
 • Yayın Kararı ve Sorumluluğu

Dergi editörü, dergideki her şeyi kontrol altında tutar, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Editör ayrıca dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalar tarafından yönlendirilmekten sorumludur. Editör, yayın kararları verirken hakemlerle tartışabilir. Yayının içeriğinden ve genel kalitesinden editör sorumludur. Editör, adil ve uygun bir hakemlik süreci sağlamalıdır.

 • Nesnellik

Türk Nöroloji Dergisi’ne gönderilen makaleler her zaman önyargısız olarak değerlendirilir.

 • Gizlilik

Editör, gönderilen bir makaleyle ilgili herhangi bir bilgiyi, editör kadrosu, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.

 • Çıkar Çatışmaları ve İfşa

Türk Nöroloji Dergisi, yazarlar, hakemler ve editörler gibi taraflar arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez. Gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazarın açık izni olmaksızın hiç kimse tarafından kullanılmamalıdır.

 • Yayımlanan Eserlerde Temel Hatalar

Yazarlar, yayınlanan çalışmada önemli hatalar veya yanlışlıklar tespit edilirse, derhal dergi editörlerini veya yayıncısını bilgilendirmek ve makaleyi düzeltmek veya geri çekmek üzere onlarla iletişim sağlamakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, yazarlar makaleyi derhal düzeltmeli, geri çekmeli veya dergi editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sağlamalıdır.

 1. Hakemlerin Görevleri
 • Değerlendirme

Hakemler, yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi veya politik felsefesini gözetmeksizin yazıları değerlendirir. Hakemler ayrıca değerlendirme sırasında gönderilen yazılar için adil bir kör hakem incelemesi sağlar.

 • Gizlilik

Gönderilen makalelerle ilgili tüm bilgiler gizli tutulur. Hakemler, editör tarafından izin verilmedikçe başkalarıyla tartışılmamalıdır.

 • Çıkar Çatışmaları ve İfşa

Hakemlerin yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. taraflarla ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

 • Editöre Katkı

Hakemler, editöre karar vermede ve makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.

 • Nesnellik

Daima objektif bir değerlendirme yapılır. Hakemler görüşlerini uygun destekleyici argümanlarla açıkça ifade eder.

 • Kaynakların Onaylanması

Hakemler, yazarların atıfta bulunmadığı ilgili yayınlanmış bir çalışmayı tanımlamalıdır. Hakemler ayrıca, makale ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlikleri veya örtüşmeleri editörün dikkatine sunarlar.

 1. Yazarların Görevleri
 • Raporlama Standartları

Gönderilen bir makale orijinal olmalı ve yazarlar, makalenin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdır. Araştırmanın verileri makalede tam anlamıyla sunulmalıdır. Bir makale, başkalarının çalışmayı yeniden kopyalamasına izin vermek için gerekli ayrıntı ve referansları içermelidir.

 • Özgünlük

Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olduğundan emin olmalıdır. Literatürden alınan kelime ve cümleler uygun şekilde alıntılanmalıdır.

 • Çoklu Yayınlar

Yazarlar, aynı çalışmayı başka bir dergide yayınlanmak veya değerlendirilmek üzere göndermemiş olmalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi kabul edilemez ve etik dışı bir davranış olarak nitelendirilir.

 • Kaynakların Belirtilmesi

Başkalarının çalışmalarının uygun bir şekilde alıntılanması gerekir. Yazarlar, çalışmayı belirlemede etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır. Çalışmanın sürecini kapsayan tüm kaynaklar belirtilmelidir.

 • Makale Yazarlığı

Bir makalenin yazarlığı, çalışmaya kayda değer bir katkı yapmış olanlarla sınırlı olmalıdır. Başkaları araştırmaya katılmışsa, katkıda bulunanlar olarak listelenmelidir. Yazarlık aynı zamanda bir derginin editörü ile iletişim halinde olan bir sorumlu yazarı da içerir. Sorumlu yazar, tüm uygun ortak yazarların bir makaleye dahil edilmesini sağlamalıdır.

Araştırma Etik İlkeleri

 • Türk Nöroloji Derneği olarak, hayvanların etik muamelesi ve araştırma çalışmalarında yer alan insan katılımcıların haklarının ve refahlarının korunması konusunu en üst düzeyde önemsiyoruz. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik ilkelerin ve insan katılımcıların haklarının ve refahlarının korunmasını sağlayan bir platform sunma konusunda çaba gösteriyoruz. Hayvan araştırmalarını içeren ve insan katılımcılar, veri veya biyolojik materyal içeren çalışmalarda, en yüksek etik standartları sürdürme taahhüdündeyiz. Türk Nöroloji Dergisi'ne makalenizi sunduğunuzda, lütfen Etik Komite onay belgesini dahil ettiğinizden emin olun. Makalenizin 'Materyal ve Yöntem' bölümünde aşağıdakileri açıkça belirttiğinizden emin olun:
 • Etik Komite Onayı: Etik Komite'den onay aldığınızı belirtin.
 • Uluslararası İlkeleri Takip: Çalışmanızın ilgili uluslararası ilkeleri takip ettiğini belirtin.
 • Hasta Aydınlatılmış Onam: Çalışmaya dahil olan hastalardan aydınlatılmış onam aldığınızı onaylayın.

Bu gereksinimler özellikle verilerin veya medyanın hastanın kimliğini potansiyel olarak açıklayabileceği olgu raporları için geçerlidir. Lütfen makalenizi gönderirken bu detayların dahil edildiğinden emin olun.

İnsan Katılımcı Çalışması Etik Standartları:

İnsan katılımcılar, veri veya biyolojik materyal içeren çalışmalar için, yazarlar çalışmalarının ilgili kurumsal ve/veya ulusal araştırma etik kurulu tarafından onaylandığını ve/veya muafiyet aldığını onaylamalıdır. Bu onay, onay veya muafiyet veren etik kurulun adını içermelidir. Yazarlar ayrıca çalışmalarının Helsinki Deklarasyonu ve sonraki değişiklikleri veya benzer etik standartlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini sertifikalandırmalıdır.
Helsinki Deklarasyonu veya benzer standartlara uyum konusunda şüphe varsa, yazarlar yaklaşımlarını açıklamakla yükümlüdür. Yazarlar, etik açıdan şüpheli olan çalışmanın herhangi bir yönünün bağımsız bir etik kurul veya kurumsal değerlendirme kurulu tarafından açıkça onaylandığını göstermelidir. Ayrıca yazarlar, katılımcıların gizlilik hakkına saygı göstermelidir.

Hayvan Araştırması Etik Standartları:

Hayvan araştırması içeren makale gönderen yazarlar, hayvanların etik muamelesi hakkında detaylı bilgi sunmalıdır. Hayvan refahını ve bilimsel bütünlüğü sağlamak için Basel Bildirgesi ve ICLAS yönergelerini takip etmelidirler. ARRIVE kontrol listesine uyum, hayvanların barınma, bakım, işlem ve işlemeleri kapsamalıdır. Yazarlar, Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Rehberi'ne uyumlu olduğunu açıkça belirtmeli ve anestezi ve ötanazi için AVMA Kılavuzlarını göz önünde bulundurmalıdır.

 • İntihal gibi etik olmayan uygulamalar, sahtecilik, kopyalama ve salamizasyon gibi uygulamalar ve yazarlık verme, uygun olmayan teşekkürler ve referanslar gibi uygulamalarla değerlendirme sürecini etkileme girişimleri benzeri bu tür etik dışı uygulamaları tasvip etmiyoruz. Şüphe durumunda yazarlardan ek açıklama istenecektir. Sonraki adımlar COPE Akış Diyagramlarına göre atılacaktır.
 • İntihal ciddi bir endişe kaynağıdır ve tıp yazımı alanında en yaygın etik sorunlardan biridir. Türk Nöroloji Derneği, her türlü intihalin kesinlikle yasak olduğunu belirtir. Yayın politikamıza uygun olarak, tüm gönderilen makaleler, iThenticate ve diğer özel yazılımlar gibi uzmanlaşmış yazılımları kullanarak intihal taramasından geçirilir. Yüksek benzerlik skorlarına sahip gönderiler, kabul öncesi ve sonrası reddedilebilirler.

Aydınlatılmış Onam Politikası

 • İnsan katılımcıları içeren tüm araştırmalar, katılmak için aydınlatılmış onamlarını gerektirir. Bu onam, katılımcılardan veya reşit olmayan çocuklar durumunda yasal vasilerinden alınmalıdır. Makale, aydınlatılmış onamın alındığını açıkça belirtmelidir. Hassas grupları içeren çalışmalar veya tam onam almanın zor olabileceği durumlar dikkatlice gözden geçirilir. Tüm kişisel tanımlanabilir veri türleri için onam gereklidir.

Çıkar Çatışması

 • Mali veya şahsi fayda sağlayan koşullar, bir çıkar çatışması doğurur. Bu durum, bilimsel sürecin ve yayınlanan makalelerin güvenilirliği, bilimsel çalışmaların planlanması, uygulanması, yazılması, değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yayınlanması sırasında çıkar çatışmalarının objektif olarak ele alınması ile doğrudan ilişkilidir.
 • Yazarlar, makalelerini gönderirken, kendileri, kurumları ya da finansal veya malzeme desteği aldıkları durumlarla ilgili herhangi bir çıkar çatışmasını ICMJE Çıkar Çatışması Bildirimi formunu doldurarak beyan etmek zorundadır. Bu beyanlar, her makalenin sonundaki Çıkar Çatışması bölümünde kamuoyuna açıklanacaktır.
 • Editörler de kendileri ile yazarlar veya bağlı kurumları arasındaki potansiyel çıkar çatışmalarını açıklama yükümlülüğündedir.
 • Hakem değerlendirmesi çift kör yapılmaktadır, yani yazarların kimlikleri veya bağlantıları, çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla Baş Editör dışında hiç kimse tarafından bilinmemektedir.
 • Türk Nöroloji Dergisi'nin editöryal ekibi kendi alanlarında uzmandır ve çıkar çatışmalarını önlemekte titiz davranır. Ancak çıkar çatışması ortaya çıktığında, Baş Editör, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirlenen yönergeleri takip ederek konuyu uygun şekilde ele alır ve çözer.