Çalışma Grupları Yönergesi

Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grupları Yönergesi

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç:
Madde 1: Türk Nöroloji Derneği (TND) çalışma grupları (ÇG) şeklinde organize olarak nörolojinin farklı alt alanlarında çalışan nöroloji uzmanlarını bir araya getirmek suretiyle bilim, araştırma, eğitim, özlük hakları ve uygulama kapsamında TND bünyesindeki faaliyetlerini düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Kapsam:
Madde 2: Nörolojide faaliyette bulunulan ilgi ve uğraşı alanlarına göre alt çalışma gruplarının belirlenmesi esasları ve bu grupların çalışma prensipleri için geçerli olacak kurallar bu yönerge ile ortaya konmuştur.

Dayanak:
Madde 3: Bu yönergede yer alan esaslar TND tüzüğünün 6. Maddesine dayanmaktadır.

İkinci Bölüm: Kurulun Yapısı, Görev ve İlkeler

Bilimsel Çalışma Gurubu

Madde 4: Bilimsel Çalışma Gruplarının Yapısı:
4.1. TND Bilimsel Çalışma grubu (BÇG), uzmanlık eğitimlerini tamamlamış ve nörolojinin özel bir çalışma alanında en az üç yıldır faaliyette bulunmakta olan üniversite ve eğitim hastanelerinde uzman ve eğitici konumundaki TND asil üyesi nöroloji uzmanlarınca oluşturulur.
4.2. TND BÇG, TND Yönetim Kurulu (YK) tarafından gerekli görülen başlıklarda teşkil edilir.
4.3. TND BÇG, benzer konular ile ilgilenen üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, ulusal politikalar oluşturma işlevi gören kişilerden oluşur. TND BÇG üyeleri, nöroloji eğitiminde, kongre ve sempozyum ve benzer aktivitelerin düzenlenmesinde ve uluslararası mesleki ilişkilerin güçlendirilmesinde görev alır.
4.4. TND BÇG ilk oluşturulmasında TND YK onayı gereklidir. Onay sonrası TND tarafından onaylanan kurucu grup moderatörü ve gruba katılacak üyeler, grupların kurulma aşamasında kısa özgeçmişlerini ve yayınlarını gösteren listeyi TND genel sekreterliğine iletirler.
4.5. TND BÇG kurulduğu ilk yıl içinde bir grup moderatörü ve minimum 5 kişilik bir yürütme kurulu seçer ve tüm çalışmalarını kayıt altında tutar. Moderatör, seçildikten sonra TND YK tarafından onaylanır. Moderatör ve yürütme kurulu üç yıl için görev yapar ve art arda en fazla iki dönem için seçilebilir. Moderatör ve yürütme kurulu yılda bir kez çalışmalarını TND YK’ya iletir. Ayrıca TND YK gerekli gördüğü durumda çalışma grubundan rapor isteyebilir.

Madde 5: Bilimsel Çalışma Kurulu'nun Görevleri ve Yükümlülükleri:
5.1. TND BÇG, ulusal kongrelerde kongre bilimsel kurullarının oluşturulması, konu ve konuşmacıların belirlenmesi, programının düzenlenmesinde TND YK’nın görevlendirmesi ile çalışır.
5.2. TND BÇG, nöroloji eğitimi için sempozyum ve eğitim kursu düzenleyebilirler. Ancak BÇG’nin bağımsız bir maddi kaynağı olamayacağından, TND YK onayı olmadan sempozyum ve eğitim kursu düzenleyemez.
5.3. TND BÇG, her yıl ulusal kongre içinde daha önceden grup moderatörü tarafından belirlenen ve duyurulan gün ve saatte toplanır; yıllık çalışma programını gözden geçirir; ulusal/uluslararası kongreler ve diğer toplantı aktiviteleri için stratejiler belirler; birden fazla merkezli prospektif çalışmaları organize eder; tespit edilen sorunları tartışır ve çözüm önerileri belirler; bir yıl içindeki çalışmalarını rapor haline getirir ve geleceğe yönelik önerileri ile birlikte TND YK’ya sunar. Bu raporlarda o yıl gruba katılan yeni üyeler ve gruptan ayrılan üyelerin listesini de içermelidir.
5.4. TND BÇG, ayrı süreli yayın çıkaramaz ve ayrı kongre yapamaz. Buna karşılık, sempozyum, webinar, okul, kurs, konferans ve bunun gibi eğitim amaçlı etkinlikler çalışma gruplarının öncelikli amaçları arasında olmalıdır. O yıl etkinlik yapacak çalışma gruplarının TND tarafından belirtilen süre içerisinde TND sekreteryasına başvurmaları gerekmektedir.
5.5. TND BÇG, o alanda aktif özgün nöroloji derneği veya nöroloji hasta derneği varsa, etkinliğini bu derneklerle birlikte yapabilir. TND dışındaki ilgili hasta ya da bilimsel derneklerle yapılacak çalışmalar TND YK onayı gerektirir.
5.6. TND BÇG, konularıyla ilgili olarak bülten çıkarabilirler ve kitap dahil eğitim materyali hazırlayabilir. Bunlar TND dergisinin özel sayısı veya Türk Nöroloji yayınları kapsamında TND YK tarafından yayınlanabilir.
5.7. TND YK çatısı altında bulunan TND BÇG kendi adına yapılan bağışları kendi çalışma grubu ile ilgili bilimsel faaliyet ve proje desteği olarak yönetmekle yükümlüdür. TND BÇG mali konularda çalışma grubu moderatörü yetkilidir. Moderatör TND başkan, saymanı ve sekreteryası ile iletişim içinde bulunur.
5.9. TND BÇG, dernek internet sitesindeki sayfasını yılda birden daha az sıklıkla olmamak üzere ve gerektiğinde güncellemek mecburiyetindedir.
5.10. TND BÇG, yukarıdaki tanımlamaların dışında kalan çalışma strateji ve prensiplerini kendi içlerinde belirlemekte serbesttirler.

Madde 6: Bilimsel Çalışma Grubu Üyelerinin Tanımı
Başvuru: TND bilimsel çalışma gruplarına, durumlarına uygun “aktif” veya “katılımcı” üye olarak başvurmak isteyenler, TND web sayfasında belirtilmiş olan ilgili grup moderatörünün e-posta adresi veya diğer iletişim bilgilerinden biri üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru grup moderatörüne yapılmalıdır.

6.1. Aktif Üyeler
6.1.a. Çalışma gruplarında "aktif üye" olarak yer almak için nöroloji uzmanı olmak ve TND asil üyesi olmak gerekir.
6.1.b. Bir TND asil üyesinin bir BÇG’ye "aktif üye" olabilmesi için ilgili konuda en az 3 yıldır ve halen aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışma yapıyor olması ve söz konusu çalışma alanında en az bir uluslararası veya Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanmış “araştırma” yayınına sahip olması gerekir. Yayın sahibi, bir araştırma makalesinde “birinci isim”, “senyör isim” veya “yazışma adresine sahip (“corresponding”) isim” demektir. Bu yayın başvuru esnasında moderatöre ibraz edilir. Her bir yayın ancak ve sadece tek bir üyelik için kullanılabilir.
6.1.c. Adayın aktif üyeliğini sürdürebilmesi için her üç yılda bir konusunda aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalarını ve söz konusu çalışma alanında en az bir (önceki maddedeki şartlara haiz) uluslararası veya Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanmış araştırma yayını sahibi olmayı sürdürmesi gerekmektedir.
6.1.d. Bir BÇG, TND YK tarafından konulmuş olan asgari aktif üye olabilme kriterlerinin ötesinde ek kriterler koyup uygulayabilir. Bu durumda ek kriterler TND genel sekreterliğine bildirilmiş, TND YK onayı alınmış ve BÇG web sitesinde yayınlanmış olmalıdır.
6.1.e. Bir kişi aynı anda en fazla 3 çalışma grubuna “aktif üye” olabilir.
 
6.2. Katılımcı Üyeler
6.2.a. Çalışma gruplarında "katılımcı üye" olarak yer almak için nöroloji veya nöroloji dışı disiplinlerden olmak ve TND üyesi olmak gerekir.
6.2.b. Nöroloji uzmanları “aktif üye” kriterlerini taşımaması halinde çalışma gruplarına grup aktif üyelerinin çoğunluğunun onayı ile katılımcı üye olarak yer alabilirler.
6.2.c. Nöroloji dışı branşlardan ilgili konu ile çalışmakta olan kişiler istekleri halinde yine grup aktif üyelerinin çoğunluk onayı ile katılımcı olarak çalışma grubunda yer alabilir.
6.2.d. Çalışma grubunda uzun yıllar aktif üye ve/veya moderatör olarak görev almış çeşitli sebeplerle aktif üyeliğini sürdüremeyen üyeler "katılımcı üye" olarak çalışma grubunda, grup üyelerinin çoğunluğunun onayı ile yer alabilir.
6.2.e. Çalışma gruplarında katılımcı üyeler üç yıl süre ile belirlenirler. Üç yıl tamamlanınca aktif üyelerin çoğunluk onayı ile devam edilebilir.
6.2.f. Katılımcı üyelerin BÇG kapsamında yapılan yıllık toplantılara katılması beklenir.
6.2.h. Bir ÇG, TND YK tarafından konulmuş olan asgari katılımcı üye olabilme kriterlerinin ötesinde ek kriterler koyup uygulayabilir. Bu durumda ek kriterler TND genel sekreterliğine bildirilmiş, TND YK onayı alınmış ve ÇG web sitesinde yayınlanmış olmalıdır.

Madde 7. Türk Nöroloji Derneği Altında Çalışan Bilimsel Çalışma Gruplarının Listesi;

2023 yılında TND BÇG sayısı 25 (yirmi beş) tir.

 1. Nöroepidemiyoloji Bilimsel Çalışma Grubu
 2. Nörogenetik Bilimsel Çalışma Grubu
 3. Nörosonoloji Bilimsel Çalışma Grubu
 4. Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Çalışma Grubu
 5. Nöropatik Ağrı Bilimsel Çalışma Grubu
 6. Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu
 7. Nöroimmünoloji Bilimsel Çalışma Grubu
 8. Nörobehçet Bilimsel Çalışma Grubu
 9. Multipl Skleroz Bilimsel Çalışma Grubu
 10. Baş ağrısı Bilimsel Çalışma Grubu
 11. Hareket Bozuklukları Bilimsel Çalışma Grubu
 12. Demans Ve Davranış Bozuklukları Bilimsel Çalışma Grubu
 13. Epilepsi Bilimsel Çalışma Grubu
 14. Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu
 15. Nöronütrisyon Bilimsel Çalışma Grubu
 16. Nöro-Oftalmoloji-Nöro-Otoloji Bilimsel Çalışma Grubu
 17. Girişimsel Nöroloji Bilimsel Çalışma Grubu
 18. Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bilimsel Çalışma Grubu
 19. Klinik Nörofizyoloji/EEG/EMG Bilimsel Çalışma Grubu
 20. Uyku Tıbbı Bilimsel Çalışma Grubu
 21. Algoloji Bilimsel Çalışma Grubu
 22. Yürüme ve Denge Bozukluğu Bilimsel Çalışma Grubu
 23. Nöromodülasyon Bilimsel Çalışma Grubu
 24. Nörorehabilitasyon Bilimsel Çalışma Grubu
 25. Translasyonel Nörobilim Bilimsel Çalışma Grubu

Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grubu
Madde 8: Çalışma Gruplarının Yapısı, Oluşturulması ve Görevleri:
TND, BÇG dışında çeşitli alanlarda “Çalışma Grubu (ÇG)” oluşturur. Bu grupların ilk kurulması TND YK tarafından veya TND üyeleri tarafından işaret edilen ihtiyaç üzerine başlatılabilir. TND YK tarafından kurucu moderatör belirlenmesi ve onaylanması ardından konu ile ilgilenen TND asil üyelerinden kurucu grup oluşturulur. Grup ilk yıl içinde sonraki üç yıl faaliyet gösterecek olan moderatör ve yürütme kurulunu seçer. Bilimsel yayın dışında üye olma ve faaliyet (süre vs) kriterleri BÇG ile eş olup çalışma gruplarında aktif/katılımcı üye ayrımı bulunmamaktadır.
Çalışma gruplarının her birinin kendine özgü üyelik ve faaliyet şartları belirlenmiştir.

Madde 9. Türk Nöroloji Derneği Altında Çalışan Çalışma Gruplarının Listesi;

2023 yılında TND ÇG sayısı 8 (sekiz)dir.

 1. Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalite Çalışma Grubu
 2. Teletıp Çalışma Grubu
 3. Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu
 4. Genç Nörologlar Çalışma Grubu
 5. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu
 6. Nörolojide Özlük Hakları Çalışma Grubu
 7. Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubu
 8. Nörolojide Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu

Madde 10. Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalite Çalışma Grubu

Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi çalışma grubu amacı; özelikle bireyin yaşam koşullarını olumsuz etkileyen, öz benlik saygısı ve özgüven yitimine yol açan, ruhsal ve sosyal alanlarda içe çekilmeye neden olan, ev, aile ve iş konularında güçlüklerle karşılaşılan kronik nörolojik hastalıklar konusunda gerek sağlık alanında gerekse toplumsal farkındalık oluşturmak, bu bağlamda hekimlerinde ilgili hastalıklar konusunda disiplinler arası çalışma alanlarına ışık tutmak, kronik nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılacak ölçekleri geliştirmek ve/veya Türkçe geçerlik güvenirliklerini gerçekleştirecek çalışmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur.

10.1. Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi çalışma grubunun hedefleri:

10.1.1. Yerel, bölgesel ve diğer eğitim organizasyonlarını düzenlemek, gerektiğinde bölge eğitim koordinatörlerine etkin bir şekilde yardım etmek

10.1.2. Ulusal kongrede çalıştay ve kurslar düzenlemek

10.1.3. Yıllık webinarlar düzenlemek

10.1.4. Eğitim dönemlerinde aylık eğitim toplantıları düzenlemek

10.1.5. Çalışma grubu ortak bilimsel yayın, proje ve kitap hazırlıklarını desteklemek

10.1.6. TND Dergisi için editöre yardımcı olmak

10.1.7. TND Bülteni için bülten editörüne yardımcı olmak

10.1.8. Web sitesinde etkin çalışmak, WEB sitesi editörüne yardımcı olmak

10.1.9. Sosyal ve sanatsal organizasyonlar ve farklı nörolojik hastalıklarda hasta dernekleri ile işbirliği içerisinde ortak toplantı ve projeleri hayata geçirmek.

10.1.10. İlgilenen üyeler için uluslararası eğitim değişim programlarının yolunu açmak

10.2.Üyelik

10.2.1. Aktif üyelik; Kurumsal üye olarak, Türk Nöroloji derneği asil üyesi bulunan nöroloji uzmanlarından bu alanda çalışmaları olan ya da bu alana ilgi duyan ve Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi çalışma grubuna katılmayı yazılı veya sözlü olarak beyan edenlerin başvurularının onaylanması ile gerçekleşir. Aktif üyelerin TND ve Grupları ile internet üzerinden iletişimi sağlayabilecek olanakları olmalıdır.

Aktif üyelik süresizdir, ancak Ulusal Nöroloji kongresi sırasında yapılan Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi çalışma grubu yıllık toplantısına 3 yıl üst üste katılmayan üyeler katılımcı üyeliğe geçirilir. Takip eden 3 yıl içerisinde toplantılara katılmayan katılımcı üyeler ise üyelikten çıkarılır.

10.2.2. Kurum dışı üyelik: Grupta aktif çalışmak arzusunda olan ve daha önceki çalışmaları ile bunu kanıtlayan farklı disiplinlerden olan ve Türk Nöroloji derneği fahri üyesi hekim ya da ilgili sağlık çalışanları, akademisyenler (örneğin FTR, psikiyatri, halk sağlığı, hemşirelik, fizyoterapi, sosyal hizmet uzmanları vb) Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi çalışma grubuna katılımcı üye olarak dahil olabilir.

10.3. Grup moderatörü: Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi aktif üyeleri tarafından kapalı oyla Ulusal Nöroloji kongresinde yapılan çalışma grubu toplantısında 3 yıllık bir süre için seçilir, yine aynı seçimle 2 moderatör yardımcısı belirlenir. Görev paylaşımı grup moderatörünün kılavuzluğunda belirlenir.

Madde 11. Teletıp Çalışma Grubu
Teletıp Çalışma Grubu, pandemi sürecinde bilgi-iletişim teknolojilerinin tüm fonksiyonlarının, sağlıklı veya hasta popülasyonun sağlığını iyileştirmeye ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik olarak kurulmuştur. Çalışma Grubu üyeleri, Teletıp ile ilgilenen ve yürütmekte oldukları çalışmalarda teletıp uygulamasından faydalanan Türk Nöroloji Derneği asil üyelerinden oluşmaktadır.
Teletıp Çalışma Grubu'na başvuran üyenin, moderatör tarafından başvurusunun onaylanması ile üyelik süreci başlar. Üyelik, 3 yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda TND Teletıp Çalışma Grubu Moderatörü tarafından önerilmesi ve yeniden onaylanması durumunda üyelik süreci ikinci bir kez 3 yıl süreyle uzatılabilir.
Moderatör: Üyeler arasından TND yönetim kurulu tarafından 3 yıllık süre için belirlenir.
Moderatör yardımcıları: İstekli olan üyeler arasından seçilir. Görev paylaşımı Moderatörün kılavuzluğunda belirlenir.
Teletıp Çalışma Grubu üyeleri, biri Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi'nde olmak üzere, ikisi online olarak yılda en az 3 kez toplanırlar. Bu toplantıların gerçekleştirilmesinde TND gerekli organizasyonun sağlanması konusunda destek sağlar. Üyelerin üyeliklerini sürdürebilmeleri için ilk 2 yılda toplantıların en az % 50 sine katılmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen üyelerin üyeliği düşer.
11.1.Teletıp Çalışma Grubu Amaçları;
11.1.a. Yüksek kaliteli sağlık hizmetini herkes için daha eşit koşullarda kullanılabilir kılmak;
11.1.b.Hasta sayılarına göre daha az sayıdaki uzmanları (nörolog) daha az maliyet ile sağlık hizmeti verebilir kılmak;
11.1.c. Tedavi kılavuzlarının daha yakın takibini ve uygulamasını sağlamak;
11.1.d. Sağlık çalışanlarına ulaşabilme ile ilgili engel oluşturan, mekân (banliyö, kırsal) ve durumlarda (salgın, deprem, savaş) erişimi kolaylaştırmak;
11.1.e. Evde bakım hizmeti gerektiren yaşlı veya ağır hastaların takiplerini sağlamak;
11.1.f. Hasta ve hasta yakınlarına interaktif eğitim, seminer ve video konferansları yapılabilir kılmak.

Madde 12. Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu

12.1. ÇG amacı fiziksel ve biyolojik çevrenin başta sinir sistemi olmak üzere insan yaşamı üzerine olan etkileri hakkında nöroloji asistanları/uzmanlarının bilgi ve farkındalıklarını arttırmak, bu doğrultuda literatürdeki bilgileri derlemek, bu bilgileri öncelikle Ulusal Nöroloji Kongresi’nde vd ilgili toplantılarda sunmak, bu başlıkla toplantılar düzenlemek, epidemiyolojik ve klinik ve deneysel araştırmalar yapmak, bu konuda sağlık okur yazarlığını artırma adına yarışmalar düzenlemek, derneğimizin de bileşenlerinden olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu vd sivil toplum örgütleri, tıp meslek odaları, tıp branş dernekleri ve derneğimizin diğer çalışma gruplarıyla karşılıklı bilgi alış verişi ve işbirliği gerçekleştirmektir.

12.2. Türk Nöroloji Derneği asil üyesi nöroloji uzmanları çalışma grubuna üye olabilir. Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu'na başvuran üyenin, moderatör tarafından başvurusunun onaylanması ile üyelik süreci başlar. Üyelik, 3 yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda Çalışma Grubu Moderatörü tarafından önerilmesi ve yeniden onaylanması durumunda üyelik süreci ikinci bir kez 3 yıl süreyle uzatılabilir.

12.3. Moderatör üyeler arasından seçilir ve TND yönetim kurulu tarafından onaylanarak belirlenir.

12.4. Moderatör yardımcısı ve kuruluş aşamasında var olan 8 kişiden oluşan yürütme kurulu, süreç içinde istekli olan üyeler arasından seçilir. Görev paylaşımı moderatörün kılavuzluğunda belirlenir. 12.5. Çalışma Grubu üyeleri, biri Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi'nde olmak üzere, ikisi online olarak yılda en az 3 kez toplanırlar. Üyelerin üyeliklerini sürdürebilmeleri için ilk 2 yılda toplantıların en az % 50 sine katılmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen üyelerin üyeliği düşer.

Madde 13.  Genç Nörologlar Çalışma Grubu
13.1. Genç nörologlar çalışma grubu en az iki yıldır nöroloji uzmanı olarak çalışmakta olan ve 40 yaş altı (gün almamış) her nöroloji uzmanına aktif veya katılımcı üye statülerinde açıktır.
13.2. Aktif üyelik; kurumsal üye olarak aldığı izin ve onay ile bir kurumdan TND Genç Nörologlar Çalışma Grubu’na başvuran ve başvurusu TND YK tarafından onaylanan uzman nörologları kapsar.
13.3. Aktif üyelik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda TND genç nörologlar çalışma grubu moderatörü tarafından üyeliğinin devamı önerilebilir. TND YK tarafından kabulü durumunda aktif üyelik ikinci bir kez 3 yıl süreyle veya 40 yaşına dek uzatılabilir.
13.4. Katılımcı üye: Aktif üye statüsü dışında yukarıdaki kriterlere uyan tüm nöroloji uzmanları bu statüde grup üyesi olabilirler. Aktif üyelikte bir veya üst üste iki dönemini dolduran üyelerde bu statüde 40 yaşına kadar üyeliklerini sürdürebilirler.
13.5. Grup moderatörü: Bir üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesinde görevli uzman hekimler arasından TND YK tarafından 3 yıllık bir süre için belirlenir.
13.6. Yürütme kurulu; Aktif üyeler içinden, seçimle 5 üye, yürütme kurulu üyesi olarak belirlenir.
13.7. Üyeliğin devamı: Genç nörologlar çalışma grubu aktif üyeleri, biri ulusal TND Kongresi'nde olmak üzere yılda en az 2 kez toplanırlar. Bu toplantıların gerçekleştirilmesinde TND gerekli organizasyonun sağlanması konusunda destek sağlar. Aktif üyelerin üyeliklerini sürdürebilmeleri için ilk 3 yılda toplantıların en az yarısına katılmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen üyelerin aktif olma özellikleri düşer ve kurumlarına bildirilir. Katılımcı üyelerin ise her yıl ulusal nöroloji kongresinde gerçekleştirilen toplantılara katılımları ve (kendileri) olanak buldukları takdirde diğer toplantılara katılmaları da gerekmektedir.
13.8. Türk Nöroloji Derneği Genç Nörologlar Çalışma Grubu Amaçları

 1. Gerek bilimsel açıdan gerekse diğer konularda yeni fikirler ve öneriler geliştirmek, uygun görülenlerin gerçekleştirilmesinde görev almak,
 2. Yerel, bölgesel ve diğer eğitim organizasyonlarını TND YK onayı ile düzenlemek ve düzenlenmekte olanlara katılmak,
 3. Ulusal kongrede düzenlenmesinde ve icraatında aktif görev almak,
 4. Uluslararası genç nörolog toplantıları ve organizasyonlarında görev almak,
 5. Web sitesi için etkin çalışmak,
 6. Sosyal ve sanatsal organizasyonlar yapmak için TND YK’ya öneride bulunmak ve onaylananlarda planlama ve gerçekleştirilmesinde yer almak.

Madde 14. Nörolojide Özlük Hakları Çalışma Grubu

Amaçları ve İlkeleri

Bilindiği üzere özellikle son yıllarda sağlık alanında hızlı bir değişim süreci yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Bu değişikliklerle birlikte hekimlerin çalışma ortamlarında ve günlük pratiklerinde hekimlik uygulamaları açısından zorluklar ortaya çıkmış, hekim özlük haklarının geliştirilmesine olan ihtiyaç her zamankinden fazla hale gelmiştir.  

Nöroloji Özlük Hakları Çalışma Grubu nöroloji hekimlerinin çalışma koşullarında ve hizmet sunumlarında ortaya çıkan güçlüklerin saptanması, ortak hedefler belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda nöroloji uzmanlarının da desteğiyle gerekli çalışmaların yürütülmesi için kurulmuştur.

Nöroloji Özlük Hakları Çalışma Grubu’nun amaç ve ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Çalışma grubunun Amaçları;

 1. Farklı birim ve statülerde çalışan nöroloji hekimlerinin mesleki, hukuki ve nöroloji eğitimi alanlarındaki ihtiyaçlarını belirlemeyi, bu alanlarda yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmeyi ve bu hususlarda etkin çalışmalar yürütmeyi amaçlar.
 2. Saptadığı sorunları ve çözüm önerilerini raporlar halinde TND yönetim kuruluna sunar. İlgili konunun, TND yönetim kurulu gündemine alınarak görüşülmesini, çözüme yönelik bir faliyet planı hazırlanmasını ve bu planın uygulanmasında aktif rol alarak çözümün bir paydaşı olmayı amaçlar.  Nöroloji uzmanlanın hak kaybı yaşadığı alanlarda, gerekli ise hukuki süreçlerin başlatılması için yönetim kuruluyla birlikte çalışır ve bu süreçlerin takipçisi olur. 
 3. Sağlık kurullarında nörolojik hastaların değerlendirilmesi, nörolojik hastalıklarla ilgili hukuksal kararlar gibi, bazen tartışmalı da olabilen konularda nörologlarca ortak yaklaşımların geliştirilmesini amaçlar.
 4. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrası mesleki eğitimin sürekli hale getirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.
 5. Tüm hekimlerin hak ve kazanımlarını ilgilendiren ortak konularda, hekim dernek ve örgütleriyle birlikte hareket ederek, hekimlik mesleğinin saygınlığını arttırmayı ve sağlık ortamını iyileştirecek çalışmaları ortaklaşa yürütmeyi amaçlar.   

Madde 15. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu
15.1-Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubunun amacı,  “Nöroloji Hemşireliği Derneği” ile “Türk Nöroloji Derneği” arasında eğitim ve bilimsel işbirliği sağlamak ve bunu da içerecek şekilde nöroloji sahasında faaliyette olan hemşirelerin eğitim, özlük hakları ve bilimsel yönlerini geliştirmektir.
15.2. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu yürütücü kurulunun teşkili: Nöroloji Hemşireliği Çalışma grubu her iki derneğin Dernek başkanları ile TND’nin belirlediği 2, Nöroloji Hemşireliği Derneği’nin belirlediği 1 olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.
15.3. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubunun moderatörü her iki derneğin başkanlarının eş-moderatörlüğü şeklindedir.
15.4. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu yürütücü kurul üyeleri ve moderatörler 3 yıl görev yapar.
15.5. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu yürütücü kurul üyeleri ve moderatörler tekrar seçilebilir.
15.6. Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu sadece yürütücü kurulu ile faaliyet gösterir. Ayrıca Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu üyeliği mevcut değildir.
15.7. Planlanan faaliyetler:
15.7.1. Nöroloji hemşireliği temel ilke ve uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması (örn.; Türk Nöroloji Dergisi’ne Nöroloji Hemşireliği Derneği’ni tanıtan yazı yazılması, hekim-hemşire ortak panel /tartışma oturumları düzenlenmesi ve “ekip” kavramının vurgulanması vb) amacıyla g-faaliyetlerde bulunmak,
15.7.2. Ulusal Nöroloji Kongreleri ile eşzamanlı yapılan Hemşirelik Kursu’nun planlanması, organizasyonu ve icrasına iştirak etmek,
15.7.3. Nöroloji Hemşireliği Derneği web sayfasına Ulusal Nöroloji Kongresi linkinin konması ve güncellenmesi,
15.7.4. TND tarafından düzenlenen nöroloji alt disiplinleri toplantılarına akademik destek verilmesi ve çalışma gruplarının düzenlediği bu toplantılara akademisyen hemşire katılımının sağlanması,
15.8.5. Çeşitli nörolojik hastalıkların hemşirelik bakımına ilişkin kılavuz hazırlanması için TND YK’ya öneride bulunulması

Madde 16. Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubu
16.1-Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubunun amacı, Evrimsel biyolojinin nörobilim ve klinik nörolojiye olan katkılarının yani Evrimsel Tıp anlayışının ve yaklaşımlarının TNDüyelerine aktarılmasıdır. TND üyelerinin nörolojik hastalıklara sadece yakınsak değil ıraksak bir bakış açısıyla bakıp hastalıkları daha derinliğine ve nedenleriyle anlamalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla evrimsel biyoloji, etoloji, antropoloji ve paleoantropoloji gibi disiplinler ile TND arasında köprüler kurmak ve multidisipliner bir yaklaşım ile bütünleşik bir tartışma, bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi ve evrensel bilim dünyasıyla bağıntılar kurulmasına çalışılacaktır. Nörologların günlük klinik uygulamaları ve yaklaşımları sırasında gözledikleri evrimsel tıp ile bağıntılı bilgi ve deneyimlerinin bilim
dünyasına aktarılmasında onları özendirmek ve desteklemek temel amaçlarımız arasındadır. Ayrıca hastalarımızın “neden ben?” gibi zor sorularına yanıt verebilecek
evrimsel tıp anlayışı getirilerinin aktarılmasına çalışılacak ve bu tür sorunların tartışılması sağlanacaktır.
16.2. Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubu yürütücü kurulu TND’nin onayladığı 2 kişiden oluşur.
16.3. Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubunun yürütücü kurul üyeleri ve moderatörler üçer yıllık dönemler hallinde görev yapar.
16.4. Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubunun yürütücü kurul üyeleri ve moderatörler tekrar seçilebilir.
16.5. Planlanan faaliyetler:
16.7.1. Ulusal kongrelerde çalıştay/toplantı düzenlemek.
16.7.2. Çalıştaylarda/toplantılarda ele alınan konuları kitaplaştırmak ve yayına dönüştürmek,
16.7.3. Multidisipliner yaklaşımlar amacıyla diğer uzmanlık alanlarıyla ve Uluslararası öncü akademik yapılarla iletişim ve eğitim faaliyetleri içinde bulunmak,
16.7.4. Nöroloji temel eğitiminin evrimsel tıp ile bağıntılı konularında çalışmalar ve araştırmalar yapmak.
 
Madde 17. Nöroloji Asistan ve Genç Uzmanlar Çalışma grubu İlkeleri
1. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu Nöroloji uzmanlık veya yan dal (Algoloji, Yoğun bakım ve klinik nörofizyoloji) eğitimi almakta olan öğrenciler ile mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içindeki genç Nöroloji uzmanlarının katılımına açıktır.
2.Nöroloji ihtisasının tamamlanmasından sonraki beşinci yılın bitimi ile bu gruptaki üyelik sona erer.
3.Nöroloji Asistan ve Genç Uzman grubuna katılmak için TND üyeliği (Asil veya fahri) aranır.
4. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu moderatörü, aktif ve katılımcı üyelik için TND çalışma grupları yönergesi geçerlidir.
5. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu Yürütme kurulunda yer alacak olan üyelerin en az birinin Nöroloji asistanı, en az birinin klinik yan dal öğrencisi ve en az birinin de genç uzman ünvanlı olması şartı aranır. Bu kurulun 5 üyesi olmalıdır.
6.Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu üyeleri biri ulusal nöroloji kongresinde olmak üzere yılda en az 2 kez toplanırlar. Ard arda iki kez bu toplantılara katılamayan aktif üye katılımcı üye olarak faaliyetlerine devam eder.
7.Her yıl yenilenme şartı ile TTB UDEK faaliyetlerinde TND’yi temsil etmek üzere bir Nöroloji asistanı/yan dal öğrencisi ve bir genç uzman temsilci seçilir ve TND YK’ya sunulur.
8. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu Nöroloji uzmanlık eğitimi, Nörolojinin faklı yan dal eğitimleri ve uzmanlığın ilk 5 yılı için 3 farklı komisyon kurarak faaaliyet gösterir. Bu komisyonların moderatörleri grubun yürütme kurulunda yer alırlar.
9. AGUH yürütme kurulu üyelerinden veya çalışma grubu üyeleri arasından grup tarafından seçilen bir asistan, bir genç uzman ve bir yan dal uzmanı Nöroloji Özlük Hakları Çalışma Grubunda temsilci olarak yer alır.
10. AGUH yürütme kurulu üyelerinden veya çalışma grubu üyeleri arasından grup tarafından seçilen bir üye genç  Nörologlar Çalışma Grubunda temsilci olarak yer alır.
 
17.11. Türk Nöroloji Derneği Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubunun amaçları
17.11.1. Nöroloji uzmanlık ve yan dal eğitimlerinin geliştirilmesi için TND yönetim ve yeterlik kurulu, genç nörologlar ve Nöroloji Özlük Hakları Çalışma Grubu diğer paydaşlarla birlikte çalışmak,
17.11.2. Nöroloji uzmanlık ve yan dal eğitimlerine dair lokal ve genel problemlerin tespiti için çalışmak ve çözüm önerileri üretip paylaşmak,
17.11.3. TTB AGUH gibi Ulusal ve EAN gibi uluslararası platformlarda TND kurumsal temsiliyetini sağlamak,
17.11.4. TND içerisinde gerekli gördüğü/görülen konularda öneriler geliştirmek, getirmek ve gerçekleştirilmesinde görev almak,
17.11.5. Yerel, bölgesel ve diğer eğitim organizasyonlarını TND YK onayı ile düzenlemek ve düzenlenmekte olanlara katılmak,
17.11.6. Ulusal kongrede düzenlenmesinde ve icraatında aktif görev almak,
17.11.7. Sosyal ve sanatsal organizasyon için TND YK’ya öneride bulunmak ve onaylananması halinde planlama ve gerçekleştirilmesinde aktif şekilde yer almak.
 
Madde 18.  Nörolojide Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu
18.1. Nörolojide Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Çalışma Grubunun amacı, Yapay Zeka, nörobilim ve dijital teknolojik gelişmelerin nörolojik hastalıklara olan katkılarının TND üyelerine aktarılmasıdır. Birçok öncü yapay zeka bilimcisi aynı zamanda alanında başarılı sinir bilimcilerdir. İnsan beynindeki nöronal ağların ve bağlantıların keşfedilmesi yapay sinir ağına ilham vererek yapay zekanın bugüne gelmesinin temellerini oluşturmuştur. Sinir Bilimleri alanında özelikle son yıllarda artarak ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler yapay zekanın çeşitli alanlarına ilham vermiştir.
18.2.  Nörolojide Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu yürütücü kurulu TND’nin onayladığı 2 kişiden oluşur.
18.3.  Nörolojide Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Çalışma Grubunun yürütücü kurul üyeleri ve moderatörler üçer yıllık dönemler halinde görev yapar.
18.4.  Nörolojide Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Çalışma Grubunun yürütücü kurul üyeleri ve moderatörler tekrar seçilebilir.
18.5. Planlanan faaliyetler:
18.5.1. Ulusal kongrelerde çalıştay/toplantı düzenlemek.
18.5.2. Çalıştaylarda/toplantılarda ele alınan konuları kitaplaştırmak ve yayına dönüştürmek,
18.5.3. Multidisipliner yaklaşımlar amacıyla diğer uzmanlık alanlarıyla ve Uluslararası öncü akademik yapılarla iletişim ve eğitim faaliyetleri içinde bulunmak,
18.5.4. Nöroloji temel eğitiminin yapay zeka ve dijital teknolojiler ile bağlantılı konularında çalışmalar ve araştırmalar yapmak.