Uzmanlık Eğitiminde Sorulara Güncel Cevaplar

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu : Nöroloji uzmanlık eğitimine ilişkin son durum hakkında bilgi verilmesidir.

Tarafımıza gönderilen iletide nöroloji uzmanlık alanı eğitim süreleri, rotasyonları, uzmanlık eğitiminin yürütümü gibi konu başlıklarında hukuksal düzenlemelerdeki son durum hakkında bilgi istenmiştir. Aşağıda soru ve yanıt şeklinde güncel durum aktarılacaktır.

1. Nöroloji uzmanlık eğitim süresi kaç yıldır?

26.04.2011 gün ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı Yasa ile tıpta ve dişhekimliğinde uzmanlık eğitim süreleri yeniden belirlenmiş ve Ek-1 sayılı Çizelgenin 28. sırasında Nöroloji uzmanlık eğitimi süresi 4 yıl olarak düzenlenmiştir.

2. 19.07.2009 tarihinden önce uzmanlık eğitimine başlayanlar yönünden uzmanlık eğitimi süresi farklı mıdır?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2011 gün ve 7507 sayılı Genelgesi uyarınca 6225 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce uzmanlık eğitimine başlamış hekimler yönünden de Yasadaki sürelerin uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak bu genelgeye karşı asistanlar tarafından açılan bir davada Danıştay 8. Dairesi 2011/6918 Esas sayılı kararı ile Yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Danıştay 8. Dairesi kararında; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden önce Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan sürelere göre tıpta uzmanlık eğitimine başlayıp da Yönetmelikte yer alan daha kısa süreyi tercih etmeyen asistanların haklarının korunacağını belirtmiştir. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde nöroloji uzmanlık eğitim süresi beş yıl olduğundan 19 Temmuz 2009 tarihinden önce uzmanlık eğitimine başlayanlardan dört yıllık süreyi tercih ettiklerine dair yazılı başvuruda bulunmayan bütün asistanlar beşyıllık eğitim süresini kullanabileceklerdir.

3. Türk Nöroloji Derneği eğitim süresinin 5 yıl olarak düzenlenmesi için herhangi bir hukuki girişimde bulunacak mıdır?

Eğitim süreleri artık Yasa ile düzenlendiğinden bireysel olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurma olanağı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 6225 sayılı Yasa’nın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş olup iptali istenilen düzenlemeler arasında uzmanlık eğitimini düzenleyen çizelgeler de yer almaktadır.

Ayrıca Tıpta Uzmanlık Kurulu’na Yasa’da belirlenen eğitim sürelerini üçte birine kadar artırma yetkisi verilmiştir. Müfredat çalışmalarının tamamlanması aşamasında sürenin artırılmasına ilişkin talepler gündeme gelebilecektir.

4. Nöroloji uzmanlık alanı için belirlenen rotasyonlar nelerdir?

27-28.12.2011 gün ve 246 No’lu Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı uyarınca Nöroloji rotasyonları

- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1 ay (Eğitimin 1. yılında) 
- İç Hastalıkları 2 ay (Eğitimin 1. yılında)
- Kardiyoloji 1 ay (Eğitimin 1. yılında)
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 3 ay (Eğitimin 2. yılında)
- Radyoloji 3 ay (Eğitimin 3. yılında)
- Çocuk Nörolojisi 3 ay (Eğitimin 3. yılında)

5. Bu alanların dışında başka bir alanda rotasyon yapılması mümkün müdür?

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (j) bendinde rotasyonu Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen diğer dallarda alınacak eğitim olarak tanımlandığından Kurul kararı dışında bir alanda rotasyon yapılamayacağı düşünülmektedir.

6. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 03.05.2011 tarihli kararı tüm uzmanlık öğrencilerine uygulanacak mıdır?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2011 gün ve 7507 sayılı Genelgesi’ne göre uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin tümü hangi yıl uzmanlık eğitimine başladıklarına bakılmaksızın Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun kararı ile belirlenen rotasyonları almak zorundadır. Ancak uzmanlık eğitimi rotasyonlarını söz konusu karardan önce tamamlamış olanlar bu kararla birlikte yeni rotasyon alanları belirlenmiş de olsa yeniden rotasyon eğitimi yapmayacakladır.

7. Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık alanının bağlı olduğu ana dallar hangileridir?

6225 sayılı Yasa’nın yan dal uzmanlık alanlarını düzenleyen Ek-3 sayılı çizelgenin 17. sırasında Çocuk Nörolojisi, yalnızca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimlerinin görebileceği bir yan dal uzmanlık eğitimi olarak belirlenmiştir.

8. Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık alanının bağlı olduğu ana dallar arasında Nöroloji uzmanlık alanına yer verilmemesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan dava hangi aşamadadır?

İşlemle ilgili Danıştay 8. Dairesi E.2009/7836 sayılı dosyada verdiği yürütmeyi durdurma kararı İdari Dava Daireleri Kurulu’nun YD İtiraz No:2010/681 sayılı kararı ile bozulmuştur. Dosyada duruşma yapılarak esas hakkında karar verilmesi beklenmektedir. Ancak artık Yasa ile yeni bir düzenleme yapıldığından yasanın iptal edilmesi söz konusu olmadan bu dosyada yasaya aykırı bir kararın verilmesi olanaklı değildir.

9. Yeterli sayıda eğitim sorumlusunun kalmadığı kurumlarda tıpta uzmanlık eğitiminin aksamadan yürütülmesi için neler yapılabilir?

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendindeki; “hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri başka kurumlarda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler.” hükmü uyarınca işlem yapılabilecektir.


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale