Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Çevre, canlı bir organizmanın yaşamını ve gelişimini direkt veya dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen tüm dış faktörlerdir. Bu çalışma grubunun amacı içme ve kullanma suları, sıvı ve katı atıklar, konutlar, iç ve dış ortam hava kalitesi, ışık, aydınlatma, iyonize radyasyon, gürültü ve iklim koşulları gibi fiziksel çevre yanı sıra bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi diğer canlıların oluşturduğu biyolojik çevrenin başta sinir sistemi olmak üzere insan yaşamı üzerine olan etkileri hakkında nöroloji asistanları/uzmanlarının bilgi ve farkındalıklarını arttırmak, bu doğrultuda literatürdeki bilgileri derlemek, bu bilgileri öncelikle Ulusal Nöroloji Kongresi’nde vd ilgili toplantılarda sunmak, bu başlıkla toplantılar düzenlemek, epidemiyolojik ve klinik (süreç içinde olanaklar ve çalışma grubu üyeleri ile nöroloji topluluğunun ilgisi arttıkça deneysel) araştırmalar yapmak, bu konuda sağlık okur yazarlığını artırma adına yarışmalar düzenlemek, derneğimizin de bileşenlerinden olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu vd sivil toplum örgütleri, tıp meslek odaları, tıp branş dernekleri ve derneğimizin diğer çalışma gruplarıyla karşılıklı bilgi alış verişi ve işbirliği gerçekleştirmektir.

Çalışma Grubu, günümüz koşullarında insanlar kadar tüm canlıların ve doğanın yaşamını tehdit eder hale gelen çevresel sorunlara ve bu sorunların yarattığı tıbbi problemlere ilgi duyan, farkındalığı olan veya olsun isteyen, bu konuda bilgisini geliştirmeyi, arttırmayı, paylaşmayı düşünen Türk Nöroloji Derneği asil üyesi tüm nöroloji uzmanlarına açıktır. Yeni bir grup olması nedeniyle ilk üç yıllık dönemde çalışma grubuna katılmak için istekli olmak dışında kriter konulmamıştır. 

Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu'na başvuran üyenin, moderatör tarafından başvurusunun onaylanması ile üyelik süreci başlar. Üyelik, 3 yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda Çalışma Grubu Moderatörü tarafından önerilmesi ve yeniden onaylanması durumunda üyelik süreci ikinci bir kez 3 yıl süreyle uzatılabilir.

Moderatör üyeler arasından seçilir ve TND yönetim kurulu tarafından onaylanarak belirlenir.

Moderatör yardımcısı ve kuruluş aşamasında var olan 8 kişiden oluşan yürütme kurulu, süreç içinde istekli olan üyeler arasından seçilir. Görev paylaşımı moderatörün kılavuzluğunda belirlenir. Moderatör ve yürütme kurulu üç yıl için görev yapar ve art arda en fazla iki dönem için seçilebilir. Moderatör ve yürütme kurulu yılda bir kez çalışmalarını TND YK’ya iletir. 

Çalışma Grubu üyeleri, biri Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi'nde olmak üzere, ikisi online olarak yılda en az 3 kez toplanırlar. Bu toplantıların gerçekleştirilmesinde TND gerekli organizasyonun hazırlanması konusunda destek sağlar. Üyelerin üyeliklerini sürdürebilmeleri için ilk 2 yılda toplantıların en az % 50 sine katılmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen üyelerin üyeliği düşer.

Çalışma grubu, şimdiye dek Ulusal Nöroloji kongresinde gerçekleşen çalıştayına ek olarak yılda en az iki webinar yapmayı, nöroloji topluluğu içinde çevresel sorunlar ve bunların sağlık etkilerine dikkati üst düzeyde tutmaya çalışarak ilgi ve katılımı artırmayı, pandemi koşulları elverirse yüz yüze toplantılar yapmayı, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum vb etkinliklerde daha aktif olmayı hedeflemektedir.