Hekimlerin Ücretler, Çalışma Koşulları ve Sağlıkta Şiddet Konularında Görüşleri Anketi Hk.

14.09.2021
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin "Hekimlerin Ücretler, Çalışma Koşulları ve Sağlıkta Şiddet Konularında Görüşleri Anketi" konulu yazısı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri

EK