Yeni Ehliyet Yönetmeliği Hakkında Soru-Cevap

31.12.2021
ÜYEMİZİN SORUSU
 
01.09.2020 tarihinde son nöbetini 1 yıl önce geçirdiğini söyleyen hasta, Aralık 2021 de tekrar ehliyet için başvurmuş. İlk rapor tarihinde eski yönetmeliğe göre 5 yıldır nöbetsizlik gerektiği için sürücü olamaz kararı vermişim. Aralık 2021 de tekrar ehliyet için başvurmuş.  Yeni yönetmeliğe göre sürücü olabiliyor.  Hasta eski raporun süreci 2022 yılına kadar devam ettiği için yeni rapor için işlem açtıramıyor. Aile hekimi de benden eski raporu silmemi talep ediyor. Hukuken daha önce doğru olan raporu silmem suç oluşturur mu? Hastanın yeni raporun açılabilmesi için SGK ya da İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurması gerekmez mi? 
 
 
HUKUKİ GÖRÜŞ

Üyenizin sorusu ile ilgili değerlendirmelerimiz şu şekildedir :

1. 20.10.2020 tarihli Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe giren “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile sağlık raporlarının ne şekilde hangi sağlık hizmet sunucularında düzenleneceği, rapor formatları ve sağlık raporlarına itiraz süreçleri düzenlenmiş olup eklerinde söz konusu raporların formatlarına yer verildiği gibi rapor itirazlarında görevli hakem hastanelerin listelerine de yer verilmiştir.

Yönerge’nin 7. bölümünde “Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları” düzenlenmiş ve 16. maddenin 8. fıkrasında da “ Rapor talep eden kişilerin, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracağı, pratisyen hekim/aile hekimi tarafından beyan formunun incelenerek sürücü/sürücü adayının muayenesinin yapılacağı, muayene bulgusuna göre sağlık raporunun II. Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye teslim edeceği ancak başvurun kişilerin muayene edildikten sonra kişilerin beyan ettiği ya da fizik muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişilerin ilgili uzman hekime/hekimlere sevk edileceği” düzenlenmiştir.

2. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması yapılan e-rapor sistemi ile ilgili kullanım kılavuzlarında, sisteme kaydı yapılan raporlar hakkında kimlerin ne şekilde işlem yapabileceği, yetkileri ayrı ayrı düzenlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre,  9 Aralık 2021 tarihinde güncellenen “e-Rapor/Sürücü Bileşeni Rapor Sorgulama, İtiraz ve İptal İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu”’nun “Sürücü Rapor İptal İşlemleri” başlıklı 4.3. maddesinde;

e-Rapor sistemi Sürücü Raporları Bileşeni üzerinden düzenlenen imzalı/imzasız raporlar, belirli mücbir sebepler ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Başkan/Başkan Yardımcıları tarafından iptal edilebilecektir. Rapor iptal işlemleri, kişinin muayene olduğu sağlık kuruluşunun bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Başkan/Başkan Yardımcıları tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Denilerek, rapor iptal işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılması gerekenler tek tek açıklanmıştır.  Ayrıca, İptal edilen raporların kurul veya komisyon raporu olması durumunda, raporu iptal edilen kişi için muayene süreçlerine aynı hastanenin kurulunda veya İl Sağlık Müdürlüğü komisyonunda yeniden rapor düzenlenebileceği belirtilmiştir.

3. Dolayısıyla, üyenizin, epilepsi hastalarının sürücü ehliyeti alınması şartlarını kolaylaştıran Yönetmelik değişikliği öncesindeki hükümlerde yer alan koşullara göre verdiği ve 2022 yılına kadar geçerliliği olduğu belirtilen “sürücü olamaz raporu” nun yeniden bir değerlendirme yapılmadan uzman hekim tarafından iptaline ilişkin bir hüküm mevzuatta bulunmadığı, bununla birlikte yukarıda yer verilen hükümler uyarınca sağlık raporunun iptal yetkisinin İl Sağlık Müdürlüğü’nde olduğu değerlendirilmektedir.

4. Bu itibarla, söz konusu hastanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yaparak 30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” te değişikliğe gidildiği ve değişiklik uyarınca ehliyet alma şartlarını taşıdığından bahisle durumunun yeniden değerlendirilmesini teminen “sürücü olamaz raporu”nun iptalini talep etmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

Türk Nöroloji Derneği