TND 2023 Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

31.10.2023

 

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Mehmet Akif Topçuoğlu başkanlığında toplanarak, Derneğimizin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Kasım 2023 tarihinde saat 12.30’da Antalya Kaya Palazzo Otel  Marcello salonunda gerçekleştirilmesine, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 15 Aralık  2023 tarihinde aynı yer ve saatte (12.30) yapılmasına; toplantının üyelere elektronik posta yolu ile ve ayrıca Derneğin web sayfasından duyurulmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

Saygılarımızla,
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Olağan Genel Kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır. İndirmek için tıklayınız.

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Saygı Duruşu,
 2. İstiklal Marşının Okunması,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı ve Divan Sekreterinin seçilmesi,
 4. Faaliyet raporunun okunması,
 5. Mali raporun sunulması,
 6. Denetçi raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 8. Denetim Kurulu’nun ibrası,
 9. Türk Nöroloji Derneği Tüzüğü’nün aşağıdaki tabloda değiştirilmesi önerilen maddelerinin değişikliğinin görüşülmesi ve karar altına alınması,
 10. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday Dernek üyelerinin belirlenmesi,
 11. Yeni dönem Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin gizli oylama açık tasnif usulüyle seçimi, Kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin tespiti, duyurulması,
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış.

Türk Nöroloji Derneği Tüzük Değişikliği

Eski Hali

Yeni Hali

Madde 2

Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

Madde 2

Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

b. Bu konuda çalışan nörologları, çocuk nörologlarını, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi rehabilitasyon, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları uzmanlarını ve psikolog, fizyoterapist, işitme ve konuşma uzmanı, hemşire ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak

Tüzüğün 2’nci maddesinin (b) bendine “çocuk nörologları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sinir bilimcileri,” ibaresi, “fizyoterapist” ibaresinden sonra gelmek üzere “dil ve konuşma terapisti, odyolog” ibaresi, “hemşire,” ibaresinden sonra gelmek üzere “beslenme ve diyetetik uzmanı, moleküler biyoloji ve genetik uzmanı” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

g. Üyelerin yurt dışında mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla geçici süreyle ilgili yerlere gitmelerini sağlamak

Tüzüğün 2’nci maddesinin (g) bendine “Üyelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içi ve” ibaresi, “gitmelerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “desteklemek veya” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

i. Amacına uygun dergi, gazete, videokaset, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve tıp mensuplarının eğitimi amacıyla, yayınlamak ve dağıtmak,

Tüzüğün 2’nci maddesinin (i) bendine “görüntülü” ibaresi “görüntülü, dijital” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

 

j. Muhtaç duruma düşen üyelere maddi yardımda bulunmak,

Tüzüğün 2’nci maddesinin (j) bendindeki “Muhtaç duruma düşen üyelere” ibaresi Vefat eden veya iş göremez duruma düşen üyelere ya da bunların birinci derece yakınlarına” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

n. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunur

Tüzüğün 2’nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

 

n. Derneği ve Dernek üyelerini ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda taraf olmak, dava açmak, açılan davalara katılmak,

 

Tüzüğün 2’nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmesi önerilmektedir.

“o. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

p. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde veya yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak, platform oluşturmak veya kurulu bir federasyona veya platforma katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

q. Basın yayınla ilgili yasalara uygun olarak kitap, dergi, kaset, CD, broşür ve kongre tutanakları ve benzeri her türlü yazılı ve dijital doküman basmak ve yaymak amacıyla yayınevi kurmak ve işletmek,

r. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

s. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

t. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.”

Madde 3

Madde 3

Kurucular

Derneğin kurucu üyeleri her biri TC vatandaşı olan ve aşağıda adresleri yazılı olanlardır.

 1. Prof Dr Kaynak Selekler, Cemal Nadir Sok No:4/5 Çankaya/Ankara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 2. Prof Dr Tülay Kansu, Nevzat Tandoğan caddesi No:5/16 aşağı Ayrancı Ankara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 3. Prof Dr Ali İhsan Baysal, mebus evleri Ayten sokak 26/2 Maltepe Ankara (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 4. Doç Dr Mehmet Atalağ, Güzeltepe Ahmet Mithat Efendi Sokak 46/10 Ankara (Serbest Nörolog)
 5. Doç Dr Kubilay Varlı, Bahçelievler, 7.Cadde No:74/A-5, Ankara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 6. Doç Dr Şaban Onur Karan, Dumlupınar Caddesi, No:15/12, Ankara (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 7. Dr Muhlis Yurdakul, Gençlik Caddesi, No:31/6, Ankara  (Ankara Hastanesi, Nöroloji Klinik Şefi)
 8. Dr Fikri Ak, Talatpaşa Bulvarı, No.154/7, Cebeci-Ankara (Ankara Numune Hastanesi, Nöroloji Kliniği Başasistanı)

Tüzüğün 3’üncü maddesine “Kurucular” başlığı eklenmesi ve madde metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

“Derneğin kurucu üyeleri her biri T.C. vatandaşı olan aşağıda isimleri yazılı olanlardır.

 1. Prof. Dr. Kaynak Selekler
 2. Prof. Dr. Tülay Kansu
 3. Prof. Dr. Ali İhsan Baysal
 4. Doç. Dr. Mehmet Atalağ
 5. Doç. Dr. Kubilay Varlı
 6. Doç. Dr. Şaban Onur Karan
 7. Dr. Muhlis Yurdakul
 8. Dr. Fikri Ak”

 

Madde 4

Derneğe Üye Olma

Madde 4

Derneğe Üye Olma

f. Derneğin iki tür üyesi vardır:

i-Asil Üye

ii-Fahri Üye

i.Asil Üyelik şartları:

-Madde 4’de belirtilen koşulları sağlamak,

-Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,

-Nöroloji uzmanı olmak

ii.Fahri Üyelik şartları:

Madde 4’de belirtilen koşulları sağlayan ve nöroloji uzmanı olmamalarına karşın, nöroloji bilimi ile ilişkili bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel veya ekonomik çalışmalar yapan kişiler; nöroloji uzmanlık öğrencileri ile Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan kişiler “Fahri Üye” olabilirler. Fahri üyeler, derneğin her türlü bilimsel faaliyetlerine katılabilir ve asil üyelere tanınan dernek olanaklarından yararlanırlar. Bununla birlikte, dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar.

Tüzüğün 4’üncü maddesinin (f) bendinin “ii. Fahri Üyelik Şartları” başlıklı alt bendinin ikinci fıkrasında yer alan “asil üyelere tanınan” ibaresi, “Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen” olarak değiştirilmesi önerilmektedir.

Madde 5

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Madde 5

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

b.Onur Komitesinin bu yöndeki önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarma kararı verilmesi halinde, karar toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.
Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren içinde Genel Kurul’da görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur.
Genel kurul tarafından üyeliğine son verilen üyeler dernek merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.

Tüzüğün 5’inci maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında yer alan “içinde” ibaresinin madde metninden çıkarılması önerilmektedir.

 

 

 

Madde 8

Genel Kurul

Madde 8

Genel Kurul

a. Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Kasım ayında Ulusal Nöroloji Kongresinin yapıldığı yerde yapılır.

Tüzüğün 8’inci maddesinin (a) bendinde yer alan “yerde” ibaresinden sonra gelmek üzere ve zamanda üyelerin bizzat katılımı ile ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

 

Tüzüğün 8’inci maddesinin (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesi önerilmektedir.

“c. Derneğe tüzel kişi üye olması halleri hariç olmak üzere gerçek kişi üyeler adına genel kurula vekalet ile katılım sağlanamaz. “

Madde 14

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Tüzüğün 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinde yer alan “ayrılması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uluslararası kuruluşlarda yer alacak Dernek temsilcilerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

 

Tüzüğün 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesi ve diğer bentlerin teselsül ettirilmesi önerilmektedir.

“11. Dernek çalışmaları için faaliyet gösteren yönetim kurulu, denetim kurulu, yeterlik kurulları ve çalışma gruplarının ya da diğer dernek kurullarının gerçekleştireceği toplantılar için gereken yol, transfer, konaklama ve ikram ücretlerinin karşılanması için yönetim kuruluna yetki vermek,”

Madde 16

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri

Madde 16

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri

b. Yönetim kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında görev taksimi yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman ve üye seçerler. Yönetim kurulunda kararlar çoğunlukla alınır.

Tüzüğün 16’ncı maddesinin (b) bendinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir.

“Yönetim kurulu kararlarında toplantıya katılan tüm üyelerin imzası bulunur, lehte olmayan görüş varsa imzanın yanına not edilir.”

c. Yönetim kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır. Mazeretini bildirmeden 3 defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Bu üyenin yerine, yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yapılmış olan sıralamada birinci sırada bulunan üyeden başlamak üzere yeteri kadar üye yönetim kurulundaki noksan üye sayısını tamamlamak üzere göreve çağrılırlar.

Tüzüğün 16’ncı maddesinin (c) bendinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

“Toplantı fiziki ve/veya dijital ortamda yapılabilir.”

d. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2.Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve geleceğe ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

3.Benzeri yurt dışındaki kuruluşlar ile ilişkide bulunmak için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatlarda bulunmak,

4.Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde Dernek adına taşınmaz mal almak veya satmak, Dernek için gerekli taşınır mallar konusunda alım, satım vb. işlemleri gerçekleştirmek,

5.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak

6.Derneğin amaçları ve faaliyet alanı çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturmak,

7.Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilik kurmak

Tüzüğün 16’ncı maddesinin (d) bendinin yedinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentlerin  eklenmesi önerilmektedir.

“8.Yurt dışında faaliyet gösteren birlik, federasyon ve akademi veya benzeri adları olan başka ülke nöroloji derneklerinin de üye olduğu kuruluşlar için temsilci belirlemek, denetlemek ve temsilciliğe son vermek,

9.Dernek bünyesinde oluşturulmuş çalışma gruplarının çalışma ve etkinlik prensiplerini belirlemek.”

 

Madde 18

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 18

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oy ile üç yıl süre için seçilir. Genel Kurul seçimlerinde yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu adayları arasında eşit oy alınması durumunda, sıralamayı belirlemek üzere eşit oy alanlar arasında kuraya başvurulur. Kurayı Divan Başkanı düzenler.

 

Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde, tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar.

 

Derneğin iş ve işlevleri, defter ve kayıtları 1 yıldan az olmamak üzere denetim kurulunun denetimine tabidir. Dernek harcamalarının usulüne ve bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususlarında denetleme kurulunca düzenlenecek raporlar yönetim kuruluna, toplanıldığında da genel kurula sunulur.

Tüzüğün 18’inci maddesinin birinci paragrafının son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir.  

“Kurula seçilenler kendi aralarında bir başkan seçerler.”

 

Tüzüğün 18’inci maddesinin ikinci paragrafının ilk fıkrasında yer alan “dernek tüzüğünde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce” ibaresi, “tespit edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “en güncel” ibaresi eklenmiş ve “1 yılı” ibaresi 6 ayı” olarak değiştirilmiştir.

 

Tüzüğün 18’inci maddesinin üçüncü paragrafının ilk fıkrasında yer alan "1 yıldan” ibaresi 6 aydan” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Dernek” ibaresinden sonra gelmek üzere faaliyetlerinin ve” ibaresi eklenmiş, son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Denetleme kurulu oy çokluğu ile karar alır ve raporlarda daima kurulun üç üyesinin de imzası bulunur.”

Madde 19

Derneğin İç Denetimi

Madde 19

Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.
Genel Merkez Genel Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu şekilde denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün 19’uncu maddesinin ikinci paragrafının ilk fıkrasında yer alan “Genel Merkez Genel Kurulu’nun” ibaresi Dernek Genel Kurulu veya Dernek Yönetim Kurulu’nun” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

Madde 20

Onur Komitesi

Madde 20

Onur Komitesi

a. Onur Komitesi, Türk Nöroloji Derneğinin, sondan geriye doğru görev yapmış önceki başkanlarından oluşan beş kişilik bir kuruldur. Kurul üyeleri içlerinden bir kişiyi başkan seçer. Salt çoğunlukla toplanır ve karar alır.

Tüzüğün 20’nci maddesinin (a) bendinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir.

Kararlarda toplantıya katılan tüm üyelerin imzası bulunur ve aksi görüş not edilir.”

Madde 21

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 21

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; Yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, ana-baba adları, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Tüzüğün 21’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

“Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.”

Madde 26

Derneğin gelirleri ve mali hükümleri

Madde 26

Derneğin gelirleri ve mali hükümleri

4.Derneğin 10.000 TL’ndan fazla parası bankalardan birisine yatırılır. Yönetim kurulu kararı ile devlet tahvili alabilir. Bunlarda bankalarda saklanır.

 

Tüzüğün 26’ncı maddesinin dördüncü bendinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “devlet tahvili” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve döviz” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.  

4. Tüm yasal zorunluluklar gözetilmek kaydıyla, Derneğin kasasında para bulundurulup bulundurulmayacağı, bulundurulacak ise miktarı Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile belirlenir. Belirlenenin üzerindeki miktarda paralar bankalardan birisine yatırılır.”

5.Bankalardan para çekilmesinde başkan ve sayman üyenin imzası lazımdır. Para icap eden yere ödenmek üzere saymana verilir.

Tüzüğün 26’ncı maddesinin beşinci bendinde yer alan “üyenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “müşterek” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

6.Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evraklarında sayman imzası bulunur.

 

Tüzüğün 26’ncı maddesinin altıncı bendinde yer alan “sayman” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve başkanın müşterek” ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.

 

Tüzüğün 26’ncı maddesinin üçüncü bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesi ve diğer bentlerin teselsül ettirilmesi önerilmektedir.

“Çalışma grubu etkinliklerinden elde edilecek gelirler,”

Madde 28

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 28

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde merkez yönetim kurulu kararıyla hukuken izin verilen tüzel kişilerden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Tüzüğün 28’inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan “merkez” ibaresi madde metninden çıkarılması önerilmektedir.

 

Tüzüğün 29’uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddelerin eklenmesi önerilmektedir.  

 

“Madde – 30 : Kamu Yararına Çalışma

Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1997 tarih ve 97/10319 sayılı kararı uyarınca Dernek 2. maddede yazılı amacı gereği, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. Bu niteliği uyarınca Derneğin bütün çalışma ve etkinlikleri kamu yararı sağlamaya yönelik olarak yürütülür ve Derneğin gelirleri de zorunlu giderler dışında, tümüyle kamu yararına uygun amaç ve etkinlikler için kullanılır ve harcanır. Yönetim Kurulu, Derneğin “kamu yararına çalışan dernek” sayılması için gerekli başvuruyu yapmakla yetkilidir.

 

Madde – 31 : Hüküm Bulunmayan Haller

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.”