Hasta Verilerini İletme Zorunluluğu Hakkında

25.09.2017

Son yıllarda, hasta hekim ilişkisinin gizliliğinin sağlanması, hastalara ait verilerin korunması önemli bir sorun haline gelmiştir. Özellikle kamusal yetki kullanan otoritelerin bu alandaki tutum ve davranışları hekimleri ve hastaları ciddi bir tehdit altında bırakmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı’nın hasta bilgilerinin toplanması ve paylaşılması ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, meslek örgütleri/tıpta uzmanlık dernekleri tarafından yargıya taşınmış ve uygulamanın hukuka aykırı olduğu yönünde birçok karar alınmıştır.

İlk olarak 2012 yılında Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği, kamu ve özel hastaneler, muayenehaneler dahil özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların kişisel verilerini tek bir merkezde toplandığı Sağlık Net 2 sistemi kurulmuş, bu sistemin dayanağı olan 17.11.2012 tarihli Genelge, Danıştay 15. Dairesi 20.4.2016 tarih ve 2013/2084 E., 2016/2728 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bakanlıkca isim değişikliğine gidilerek bu kez E-Nabız adı altında aynı uygulama dayatılmaya çalışılmış, bu yöndeki Genelge'nin yürütmesi de Danıştay 15. Daire 24.11.2015 tarih ve 2015/2900 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın, ülkemizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet sundukları hastalarına ait tüm kişisel sağlık verilerini, oluşturulan merkezi sağlık veri sistemi aracılığıyla Sağlık Bakanlığına aktarmalarını zorunlu kılan 20.10.2016 tarihli 'Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği'nin bütünü hakkında Danıştay 15. Daire yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Karar gerekçesinde Danıştay, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarına kurulması öngörülen Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görüşü alınmadan, denetim ve kontrolünden geçirilmeden çıkarılan Yönetmeliğin bir bütün olarak hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştır.

Sağlık Bakanlığına kişilerin rızası alınmaksızın özel hayatlarına müdahale yetkisi veren yasal düzenlemeler iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunup iptal edilmiş, aynı yönde çıkarılan Yönetmelik ve Genelgeler defalarca Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Ancak İl Sağlık Müdürlüklerinin alınan tüm yargı kararlarına rağmen, hekimleri hastalarına ait verileri Bakanlığa iletmeye zorladıkları geçmiş yıllarda yaşanan tecrübelerle bilinmektedir.

Siz değerli hekimlerin, öteden beri, Tıbbi Deontoloji İlkeleri ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları çerçevesinde hastalarınıza ait verileri koruma konusunda ısrarcı olduğunuzu bilmekteyiz. Sizi aksi biçimde davranmaya zorlayan düzenlemelerinin hukuka aykırılığının açıkça Danıştay tarafından tespit edilmesi ve düzenlemelerin uygulanma olanağının kalmaması sebebiyle, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranma konusundaki tutumunuzu sürdürmenizi diler ve  Türk Nöroloji  Derneği olarak sürecin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız. 

 

Kararı indirmek için lütfen tıklayınız.