Çocuk Nörolojisi Yan Dalı

16.04.2018

Değerli Üyelerimiz,

 

Bildiğiniz üzere ilk kez 19.06.2002 günü yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne bağlı ek çizelgede Çocuk Nörolojisi Yan Dalı sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığının yan dalı olarak düzenlenmiş ve Nörolojinin yan dalı olmaktan çıkarılmıştı. Bu düzenlemeye karşı açtığımız davada, Danıştay 8.Dairesi, 19.11.2003 tarihli ve E.2002/3675 K.2003/5023 sayılı karar ile ‘çocuk nörolojisi yan dalının nöroloji ana dalından alınmasının gerekçelerinin bilimsel bir raporla ortaya konulamadığı’ sonucuna ulaşarak düzenlemeyi iptal etmişti. Türk Nöroloji Derneği olarak da Sağlık Bakanlığına mevcut karar doğrultusunda düzenleme değişikliğine gidilmesi için başvuruda bulunulmuş ve olumlu yanıt alınmıştı.

 

Ancak sonrasında yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Ek–3 numaralı çizelgesinde de Çocuk Nörolojisinin bağlı olduğu tıpta uzmanlık ana dalları arasında nörolojiye yer verilmemiş ve tekrar dava açmak zorunda kalınmıştı.

 

Açılan ikinci davada da, Danıştay 8. Daire ‘Çocuk nörolojisi yan dalının bağlı olduğu ana dalların belirlenmesini hukuki zemine oturtacak ve 2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün nöroloji ana dalındaki eksik düzenleme nedeniyle verilen iptal kararını karşılayacak şekilde idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı’ gerekçesiyle 1.3.2010 tarihinde düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

 

Ancak dava devam ederken, 26.04.2011 tarihinde yayımlanan 6225 sayılı Yasa'nın 10. maddesiyle 1219 sayılı Yasa'ya eklenen Ek 14. maddede ekli çizelgeleri Yasa ekinde düzenlendi ve bu Yasaya uyum sağlamak üzere 01.07.2011 gün ve 27981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddesi ile dava konusu edilen Yönetmeliğin ekli çizelgeleri yürürlükten kaldırıldı. Açtığımız ikinci dava da bu nedenle konusuz kaldı.

 

Mevcut durumda alınan olumlu Danıştay kararlarına rağmen hukuka aykırı düzenleme Yasa ile korunur hale geldi ve bunun sonucu olarak Yasal bir düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açma olanağı hukuken bulunmadığından hukuka aykırı düzenlemeye dava açma olanağımız da kalmadı.

 

Gelinen noktada Türk Nöroloji Derneği olarak Çocuk Nörolojisinin tekrar Nörolojinin de yan dalı olarak belirlenmesi amacıyla olası bir Yasa değişikliğini sağlayabilmek için çalışmalarımız sürmekle birlikte, gelişmeleri siz değerli üyelerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu