Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlık alanında saptanan sorunlara yönelik gerçekleştirilen çalıştayın tavsiye kararları

10.07.2018

Değerli Üyemiz,

Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlık alanında saptanan sorunlara yönelik gerçekleştirilen çalıştayın tavsiye kararları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu


 

Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlık alanında saptanan sorunlara yönelik olarak 23.06.2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu’nu Dr. Kayıhan Uluç ve Dr. Nerses Bebek temsil etmiş, davetli çalışma gruplarından (ÇG) Klinik Nörofizyoloji ÇG adına Dr. Figen Tokuçoğlu ve Dr. Vildan Yayla, Nöromusküler ÇG adına Dr. Sevim Erdem Özdamar, Epilepsi ÇG adına Dr. İbrahim Öztura ve Dr. Kadriye Ağan Yıldırım, Uyku Tıbbı ÇG adına Dr. Deniz Tuncel toplantıya iştirak etmiştir. Aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmış ve tarafınıza sunulmuştur.

 1. Klinik Nörofizyoloji yan dal çekirdek eğitim programı (ÇEP) yeniden gözden geçirilmelidir. Eğitimin standardize edilmesi, hastane ve eğitici niteliklerinin net olarak belirlenmesi şarttır. Programda aksaklıklar yaşanmaktadır. Örneğin, ÇEP’de yer almasına rağmen bazı merkezlerde Nöromusküler hastalıklar eğitiminin gerçekleşmediği öğrenilmiştir. Bu konuların tartışılması ve düzeltilmesi için aktif eğitim veren merkezlerin en kısa sürede bir araya gelerek konuyu görüşmeleri gerekmektedir.
 2.  Klinik Nörofizyoloji uzmanı 2 yıl süresince laboratuvar olarak EEG, video EEG monitörizasyon, PSG, EMG, TMS ve EP, klinik olarak nöromüsküler hastalıklar, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında eğitim almaktadır. Zorunlu hizmet ve sonrasında yapılacak atamalarında, kurumların seçilmesinde, eğitimi esnasında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini uygulayabilmesi için uygun alt yapı şartlarının bulunması gerekmektedir. Bu şartlar;
  1. Aktif olarak çalışan en az birer EEG ve EMG cihazının bulunduğu klinik nörofizyoloji laboratuvarı olmalıdır
  2. Eğer bulunmuyorsa video EEG/polisomnografi ünitesi kurulmalıdır
 3. Klinik Nörofizyoloji uzmanı en az 3 Nöroloji uzmanının olduğu yere atanmalıdır. Laboratuvar işleri dışında, TUKMOS ÇEP’de tanımlandığı gibi esas olarak nöromusküler hastalıklar, epilepsi ve uyku bozuklukları polikliniklerinde hizmet vermelidir.
 4. Tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yan dal randevularında uygulanan yeşil liste sistemi Klinik Nörofizyoloji uzmanının yapacağı nöromusküler hastalıklar, epilepsi ve uyku bozuklukları poliklinikleri için de getirilebilir.
 5. Klinik Nörofizyoloji uzmanı çalıştığı kurumun ihtiyacına göre ana dalın diğer konularında (poliklinik, konsültasyon, heyet) görev üstlenebilir, ancak bu süre toplam mesai saatinin %20’sini aşamaz.
 6. Kurumlardaki Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı sorumluları Klinik Nörofizyoloji uzmanı olmalıdır. Yan dal uzmanı, Nöroloji uzmanı olarak çalışan meslektaşlarının mesleki yetkilerini gözeterek Klinik Nörofizyoloji laboratuvarının çalışma düzenini sağlamalıdır. İşleyiş sırasında Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji ÇEP müfredatlarında belirlenen yetkinlik düzeyi göz önüne alınmalıdır.
 7. Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı, görevli uzman hekim sayısı birden fazla ise ilgili ana dalda müstakil acil branş nöbetine veya dahili acil branş havuz nöbetine dahil edilebilir. Ancak nöbet sayısı, çalıştığı kurumun nörolog sayısının kişi başına düşen nöbet sayısının yarısından fazla olamaz. Ana dal ve yan dal branşlarında uzman hekim sayısı 1 (bir) ise yan dal uzmanı acil branş nöbetlerine dahil edilememeli, ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutmalıdır.
 8. Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanlığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Girişimsel İşlemler Puan (GİP) listesinde, üniversite hastanelerinin performans puan sisteminde mutlaka tanımlanmalıdır. Yan dal uzmanlığına sahip nörologların döner sermaye ödemelerinin, almış oldukları ilave eğitime uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda SGK Başkanlığı ile ivedilikle görüşülmelidir.