ACİL ve ÖNEMLİ "Sağlıkta Şiddet Sona Ersin" Ortak Basın Açıklaması

20.07.2018

BASIN AÇIKLAMASI

“SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN”

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın,  17 Temmuz Salı günü bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz. 

Tüm çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice başka saldırılar ile gelinen noktada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştü. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline geldi. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! 

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Türk Ceza Kanunu’na aşağıdaki maddenin eklenmesini önermektedir:

“Kamunun Sağlığına karşı suçlar:

Sağlık hizmetini Engelleme:

(1)   Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)   Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.”

Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin kamuoyunun dikkatlerine sunuyoruz. 

Saygılarımızla.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi Uzmanlık Dernekleri

 

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrosis Derneği

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

Endokrinolojide Diyalog Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Gelişimsel Pediatri Derneği

Geriatri ve Gerontoloji Derneği

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Havacılık Tıbbi Derneği

Hemaferezis Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

Palyatif Bakım Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Pediatrik Üroloji Derneği

Pratisyen Hekimlik Derneği

Rejyonel Anestezi Derneği

Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Tıbbi Genetik Derneği

Tıbbi Ultrasonografi Derneği

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

Türk Algoloji Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Androloji Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Geriatri Derneği

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Hematoloji Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Türk Kaplıca ve Tıbbi Balneoloji Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Nefroloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Omurga Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu Derneği

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Türk Perinatoloji Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Rinoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Üroloji Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği