SUT DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI HAKKINDA DUYURU

16.10.2019

 

4 Eylül 2019 tarih ve 30878 (mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“SUT Değişikliği”) bir yandan nöroloji uzman hekimlerinin hekimlik yapma, tedavi uygulama, ilaç reçete etme hak ve yetkilerini sınırlandıran, diğer yandan da hastaların hekime ve ilaca ulaşma haklarını engelleyen önemli değişiklikler getirmiştir.

SUT Değişikliği dört önemli konuda değişiklik içermektedir.

·     SNRI, SSRE, RIMA ve NASSA grubu antidepresanların kullanım süresi altı ayı geçtiğinde nörologların tek başlarına reçete yazma yetkileri sınırlanmıştır.

·     Klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertinol veya pasliperidon içeren ürünler bakımından ise nöroloji uzmanı hekimlerin tek başlarına reçete yazma yetkileri ortadan kaldırılmıştır.

·     Gabapentin ve pregabalin etken maddeli ilaçların ise “üçüncü basamak” altındaki sağlık kurumlarında raporlanması ve reçete edilmesi engellenmiştir.

Yukarıda aktarılan değişikliklerin iptali istemiyle 15 Ekim 2019 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava Danıştay 10. Dairesi nezdinde E. 2019/ 11378 sayılı dosyaya kayıtlı olarak görülecektir. 

Dava dilekçesinde özetle, SUT Değişikliklerinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarına aykırı olarak,

·     Nöroloji uzmanı tabiplerin uzmanlık dalına göre hangi iş ve işlemleri yapabileceklerini belirlemek amacıyla kullanıldığı,

·     Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılırken Tıpta Uzmanlık Kurulu görüşüne başvurulmadığı,

·     TUK tarafından belirlenen çekirdek müfredat uyarınca, Nöroloji uzmanlarının zorunlu yetkinlikleri kapsamında olan tedavileri yapmalarına engel olduğu,

·     Üçüncü basamak sağlık kuruluşları olan eğitim-araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin pek çok ilçe ve/ veya il merkezinde bulunmuyor olması nedeniyle hastaların yaşadıkları yerde ilaca, hekime ve tedaviye ulaşma hakları hukuka aykırı bir biçimde sınırlandığı,

·     Reçete edilmesi konusunda sınırlama getirilen ilaçların üçüncü basamakta yazılmasını zorunlu ve/ veya makul kılan herhangi bir neden bulunmadığı ve

·     İkinci basamakta bulunan nöroloji servisleri, ilaca ulaşma hakları sınırlanan hastaların hastalıklarının teşhis, tedavi ve takipleri için tıbbi olarak yeterli olduğu belirtilerek dava konusu düzenlemelerin yürütülmelerinin durdurulması talep ve iptali dava edilmiştir.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU