AKUT İNME REHABİLİTASYONU DAVASI HAKKINDA DETAYLI DUYURU

16.10.2019

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Derneğin bir üyesi adına “Çekirdek müfredatlarındaki klinik ve girişimsel yetkinlikleri doğrultusunda nöroloji uzmanı hekimlerin de akut inme rehabilitasyonu” yaptıklarında bu hizmetlerinin karşılığının ödenmesi için Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli değişikliklerin yapılması talep edilmiştir. Sonrasında çeşitli kurumlarla yazışmalar yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 7.8.2019 tarih ve 15260714 sayılı yanıtında, 18 Temmuz 2019 tarih ve 458 sayılı "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge"nin yürürlüğe girdiği belirtildikten sonra, çekirdek müfredatlarındaki klinik ve girişimsel yetkinlikleri doğrultusunda nöroloji uzmanı hekimlerin de fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını yapabilmesi ile ilgili olarak konunun Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından değerlendirildiği ifade edilerek;

·   İnme ünitesi ve inme merkezindeki tüm uygulamalardan nöroloji uzmanlarının sorumlu olduğu,

·   Nörologların hizmetin koordinasyonu ve organizasyonundan, bir bütün olarak planlanıp yürütülmesinden ve ekibinde bulunan tüm personelden yöneticiye karşı sorumlu olduklarının düzenlendiği,

·   Akut müdahale sonrası, rehabilitasyon aşamasına gelen hastaların bu süreci rehabilitasyon merkezlerinde geçirmeleri amacıyla sevk edileceklerinin düzenlendiği,

·   Görev yaptığı Hastanede inme tedavi birimi bulunmaması halinde, akut inmeli hastanın tanısı sonrası ilgili merkeze sevk edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İptal Davası

Ayrıca, Hastanesi’nde inme tedavi birimi bulunmayan nörologların akut inmeli hastanın tanısı sonrası sevk algoritmalarına göre ilgili merkeze sevk etmesi gerektiği yolundaki işlemin iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/ 1897 sayılı dosyaya kayıtlı olarak görülen dava açılmıştır. Davaya Türk Nöroloji Derneği 15.10.2019 tarihinde (bugün)  müdahil olma talebinde bulunmuştur.

Dava dilekçemizde Yönerge’nin 9. maddesi ve 5 numaralı eki uyarınca, inme tedavi birimi bulunmayan hastanelerde akut inmeli hastanın tanısı sonrası mezkûr Yönergenin eklerinde yer alan sevk algoritmalarına göre hastanın rehabilitasyonunun nöroloji servisinde yapılması gerekirken, inme tedavi birimi bulunmayan hastanelerde akut inmeli hastanın tanısı sonrası mezkûr Yönergenin eklerinde yer alan sevk algoritmalarına göre hastanın rehabilitasyonu için ilgili merkeze sevk edilmesi” gerektiğinin bildirilmesi sebep, konu ve amaç öğeleri yönünden hukuka aykırı olmuştur.

 

Geri Ödeme İçin İdari Başvuru

Bu yazı üzerine, 24 Eylül 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeniden başvuruda bulunularak Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun yukarıdaki görüş ve kararı doğrultusunda çekirdek müfredatlarındaki klinik ve girişimsel yetkinlikleri doğrultusunda nöroloji uzmanı hekimlerin de fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını yaptıklarında gerekli ödemenin yapılması talep edilmiştir.

 

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU