SGK Antipsikotikler Hakkında Cevap

1.11.2019
Değerli Üyelerimiz,
1. SNRI, SSRE, RIMA ve NASSA grubu antidepresanların, nöroloji uzman hekimiz tarafından altı aydan daha uzun raporlama ve reçete edilmesindeki problemler, Klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertinol veya pasliperidon reçeteleme durumunda geri ödeme problemleri ve pregabalin, gapapentin reçeteleme problemleri için başlatığımız adli süreç devam etmektedir. Son SUT değişikliklerinin iptali istemiyle Türk Nöroloji Derneği tarafından 15 Ekim 2019 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava halen Danıştay 10. Dairesi nezdinde E. 2019/ 11378 sayılı dosyaya kayıtlı olarak görülmektedir.

2.   Buna ek olarak “Antideprasan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” konusunda bir değişiklik olmadığı halde üyelerimizin uygulamada yaşadığı sorunların artması üzerine, Derneğimizce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapılarak MEDULA Sisteminde SUT 4.2.2 maddesi ile ilgili uygulamanın düzeltilmesi talep edilmiştir.

3.   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 21 Ekim 2019 tarih ve E.16036639 sayılı yanıt yazısında;  

“Kurumumuz Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) “Antideprasan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.2 maddesinin altıncı fıkrasında belirtilmekte olan “Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta: psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” hükmü doğrultusuna MEDULA Sisteminde SUT ilgili maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda düzenleme mevcut olup uygulama bu doğrultuda yürütülmektedir” denilmiştir.

4.   SGK yazısında, “MEDULA Sisteminde SUT ilgili maddesinde (4.2.2) belirtilen hususlar doğrultusunda düzenleme mevcut olup uygulama bu doğrultuda yürütülmektedir” denildiğinden, üyelerimizin söz konusu ilaçları SUT 4.2.2 maddesinde öngörülen koşullara riayet etmek kaydıyla, reçete edebilecekleri anlaşılmaktadır.

5.   Bununla birlikte, Derneğimize ulaşan bilgilerden anlaşıldığı üzere, bazı eczanelerin yukarıda “1” numaralı paragrafta sözü edilen değişikliklerin, SUT’un 4.2.2 maddesini de kapsayacak şekilde yorumlamaları nedeniyle hastaların ve dolayısıyla da üyelerimizin mağdur oldukları görüldüğünden, Derneğimizce Eczacılar Birliği’nden randevu talep edilmiştir.

6.   Uygulamada yaşanan bu yorum sorununun SGK görüşü çerçevesinde düzeltilebilmesi için Derneğimizin görüş ve önerileri Eczacılar Birliği’ne iletilecek, olup görüşmenin sonuçları hakkında üyelerimize bilgi verilecektir.

 
Saygılarımızla,
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu