Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.12.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Mide küçültme ameliyatı nedeniyle opere edilen 35 yaşındaki erkek hastanın postoperatif dönemde tüm ekstremite kaslarında sertlik fark ediliyor. Ateşi 39°C ölçülen hastanın kan basıncı 185/105 mmHg, nabzı: 125/dk olarak saptanıyor. Muayenesinde bilincinin kapalı olduğu, belirgin lateralize edici bulgusu olmadığı ama kaslarında sertlik olduğu dikkati çekiyor. Hastanın daha önce lomber herni nedeniyle operasyon öyküsü var ama ameliyatla veya kullanılan anestezik ajanla ilgili bir problem görülmemiş. Bu hastada gelişen tabloyu aşağıdaki hangi mekanizma ile açıklamak gerekir?Seçenekler:

  1. Arpartat-aracılı nöron aşırı uyarımı [4 Oy]
  2. Nöromusküler kavşakta presinaptik alandan aşırı asetil kolin salgılanması [16 Oy]
  3. Nöromusküler aralıkta asetil kolinin hızlı yıkımı [7 Oy]
  4. Alfa-adrenerjik reseptör aracılı sempatik hiperaktivite [23 Oy]
  5. İskelet kaslarında intraselüler kalsiyum artışı [45 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Hastada tarif edilen tablo malign hipertermidir. Otozomal dominant veya resesif geçiş gösteren bu durum RYR1, daha nadiren DHP reseptörlerinde mutasyona bağlı gelişir. Sarkoplazmada anormal kalsiyum birikimi sonucu aerobik ve anaerobik metabolizma kontrolden çıkar ve uzamış kas hücresi kontraksiyonu meydana gelir. Yatkın bireyde inhalasyon anestezikleri (halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, desfluran) veya süksinil kolin ile oluşan bu hipermetabolik kriz durumu, her anestezi uygulamasında gelişmez. Hatta malign hipertermi gelişen bireylerin yarısında önceki anestezi uygulamalarında atak olmadığı bilgisi vardır. Hastaların %90’nında aile hikayesi olmaz. Genel popülasyonda anestezi sonrası görülme riski 1/100.000’dir. Erkek/kadın oranı 2/1 olarak bildirilmiştir. Her yaşta görülebilir. Tedavide dantrolen (10 mg/kg) kullanılır.

Kaynak: Litman RS. Malignant hyperthermia: Diagnosis and management of acute crisis. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2019