SUT Ara Kararı

10.01.2020

Sayın Üyemiz,

04/09/2019 tarihli ve 30878 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in

 

16. maddesinin (a) bendinde yer alan "6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak" ibaresinin,

 

16. maddesinin (b) bendinde yer alan "psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak" ibaresinin,

 

28. maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde ve (b) bendinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin,

 

36. maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz davaya bakan Danıştay 10. Dairesi bugün tebliğ edilen kararında, “Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarelerin savunmaları alındıktan veya savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine” karar vermiştir.

 

Özetle, yürütmenin durdurulması talebimiz İdare savunmasını sunduktan sonra verilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu