SUT Davası'nda 3. Basamak Sağlık Kurumlarındaki Yürütmenin Durdurulması Talebimiz Kabul Edildi

4.06.2020

Sayın Üyemiz,

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in bazı
hükümlerinin iptali istemiyle Derneğimiz adına açılan davada, Tebliğin
28. ve 36. maddelerinde gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile
pregabalin etken maddeli ilaçların mono veya sabit doz
kombinasyonlarının “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” reçete
edilmesi koşulunun hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

Dava dilekçemizde, reçete edilmesi konusunda sınırlama getirilen
ilaçların üçüncü basamakta yazılmasını zorunlu ve/ veya makul kılan
herhangi bir neden bulunmadığı ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları
olan eğitim-araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin pek
çok ilçe ve/ veya il merkezinde bulunmuyor olması nedeniyle hastaların
yaşadıkları yerde ilaca, hekime ve tedaviye ulaşma hakları hukuka
aykırı bir biçimde sınırlandığı belirtilmişti.

Danıştay 10. Dairesi 11 Şubat 2020 tarih ve E. 2019/ 11378 sayılı
kararı ile “…(D)avaya konu ilaçları reçeteleme ve raporlama
işlemlerinin, bünyesinde bu alanda eğitim almış ilgili uzman
hekimlerin bulunması halinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumlarında yapılabilmesi, yine davalı idare tarafından,

·    Bu sağlık kurumlarınca yapılması halinde bedellerinin
ödenmemesinin sebeplerinin objektif, net ve anlaşılır şekilde ortaya
konulamaması karşısında,

·    İlgili uzman hekimler tarafından düzenlenen sağlık kurulu
raporuna istinaden Kurumca bedeli ödenen ilaçların sadece üçüncü
basamak resmi sağlık kurumlarında reçete edilmesi ve raporlanması
halinde ödeneceği yolundaki düzenlemelerde hukuka uyarlılık
bulunmamaktadır”

Denilerek talebimizi kabul etmiş ve Tebliğ'in 28. maddesinin (a)
bendinin (3) numaralı alt bendinde ve (b) bendinde yer alan "üçüncü
basamak sağlık kurumlarında" ibareleri ile 36. maddesinin (a) bendinin
(1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "üçüncü basamak sağlık
kurumlarında" ibarelerinin “yürütülmesinin durdurulmasına” karar
verilmiştir.

Dava konusu Tebliğ’in “yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen
hükümleri hakkında gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurulmuştur.

Tebliğ'in 16. maddesinin (a) bendinde yer alan "6 aydan uzun süre
kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri hekimlerince reçete
edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna
dayanılarak" ibaresi ile 16. maddesinin (b) bendinde yer alan
"psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince
düzenlenen uzman raporuna dayanılarak" ibaresinin “yürütülmesinin
durdurulması hakkındaki istemin reddine” karar verilmiştir.

Kararın talebinin reddine dair kısmına karşı ise Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır.

Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu