16 Haziran 2020 SUT Değişikliği

17.06.2020

       Değerli üyemiz 16.6.2020 tarihli 31157 sayılı Resmi gate 1. Mükerrer’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Burada Türk Nöroloji Derneğinin önerisi olan bazı değişiklikler gerçekleşmiş durumdadır.

Non-vitamin-K oral antikoagülan [NOAK] kullanımını düzenleyen 4.2.15.D.1 numaralı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üç kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı veya” ibaresi kaldırılmış ve “en az birinin kardiyoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya nöroloji” ibaresi eklenmiştir.

4.2.27.A numaralı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendine “1-Kumarin türevlerinin uygulamasından kaynaklanan ve hayatı tehdit eden aktif kanaması olan hastalarda INR veya PT değerleri aramaksızın kanama yeri belirtilmek koşulu ile hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç kullanılması halinde bedeli kurumca karşılanır.” İbaresi eklenmiştir.

Ayrıca Jeneralize Myastenia Gravis hastalarında Ekulizumab ve narkolepside modafinil kullanımı düzenlenmiş, akut myokard infarktüsünde tenektoplaz kullanımında nöroloji uzmanları da yetkilendirilmiştir. Ek olarak bedeli ödenecek ilaçlar listesi [Ek-4A] sunulmuştur. Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulu ilaçlarla ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekte ve süreçleri yakın şekilde takip etmektedir. Duyurulur.

LİNK: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200616M1-1.pdf

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu