Covid -19 servislerinde Nöroloji Uzmanlarının görevlendirilmesi konusunda hukuki sorumluluklar

21.08.2020

Sayın Üyemiz,

 

Covid -19 servislerinde Nöroloji Uzmanlarının görevlendirilmesi konusunda, hukuk büromuz tarafından hazırlanan detaylı metni bilgilerinize sunarız. 

 

1. Sağlık Bakanlığı'nın 17.3.2020 tarihli ve E.546 sayılı “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazısı ile 9 madde halinde salgın süresince alınması gereken tedbirler sayılmış olup anılan yazının 9. maddesinde de; “Salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması” düzenlenmiştir.

2. Gelinen aşamada, Sağlık Bakanlığının 07.06.2020 tarih ve 1200 sayılı "COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler" konulu yazısı ile covid dönemindeki geçici tedbirlere yer verilen yazılar değerlendirilmiş olup bahsi geçen “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazı ile ilgili olarak“…aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

·         Dolayısıyla, salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerine uygun planlamaları yapmaları konusunda yetki veren düzenleme de bir değişikliğe gidilmemiş olup uygulamanın aynı şekilde devam etmesi sağlanmıştır.

3. Söz konusu düzenleme ile kurum yönetimlerine, COVİD-19 nedeniyle yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi verilmiş olmakla birlikte; idare hukukunun genel ilkeleri bağlamında bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanılması ve kamu yararının tam ve eksiksiz sağlanması adına idarenin branşı dışında görevlendirdiği hekimlere eğitim verme yükümlülüğünün olması gerektiği kuşkusuzdur.

·         Bu itibarla, yetkinlik alanı dışında bir görevlendirme ile ilgili olarak, öncelikle hastanede yeterli sayıda anestezi uzmanı, göğüs uzmanı ve dahiliye uzmanının mevcut olması ve onların tercih edilmesinin hizmet gereği daha uygun olduğu belirtilerek, hastane yönetiminden yazılı olarak alınan eğitime ve yetkinlik durumuna uygun bir görevin verilmesi ya da görev kapsamının buna göre belirlenip planlama yapılmasının talep edilebileceği;

 

·         Bu sağlanamıyor ve ise, yetkinlik alanı dışındaki görev kapsamına ilişkin eğitim verilmesinin hastane yönetiminden talep edilebileceği,

değerlendirilmektedir.

4.    Öte yandan, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1 maddesinin 6. fıkrasında; “Bu poliçe, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsar.” düzenlemesi mevcuttur.

Dolayısıyla, ilgili mevzuat uyarınca görev yeri ve branşı dışında görevlendirilen nörologların faaliyetlerinin de ek bir sözleşme veya prim olmaksızın sigorta kapsamında olduğunu hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği