Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ Hakkında Duyuru

21.12.2020
Sayın Üyemiz,
 

Hatırlayacağınız gibi, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in bazı hükümlerinin iptali istemiyle Derneğimiz adına açılan davada, Tebliğin 36. maddesinin “a” bendinin 2. fıkrası uyarınca pregabalin etken maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” reçete edilmesi koşulunun hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

1. Danıştay 10. Dairesi 11 Şubat 2020 tarih ve E. 2019/ 11378 sayılı kararı ile “…(D)avaya konu ilaçları reçeteleme ve raporlama işlemlerinin, bünyesinde bu alanda eğitim almış ilgili uzman hekimlerin bulunması halinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılabilmesi, yine davalı idare tarafından,

·    Bu sağlık kurumlarınca yapılması halinde bedellerinin ödenmemesinin sebeplerinin objektif, net ve anlaşılır şekilde ortaya konulamaması karşısında,

 

·    İlgili uzman hekimler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca bedeli ödenen ilaçların sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında reçete edilmesi ve raporlanması halinde ödeneceği yolundaki düzenlemelerde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır

Denilerek talebimizi kabul etmiş ve Tebliğ'in 28. maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde ve (b) bendinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibareleri ile 36. maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmişti.

2. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını talep etmişti; ekteki kararla her iki kurumun itirazı da reddedilmiştir.

3. Tebliğ'in 16. maddesinin (a) bendinde yer alan "6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak" ibaresi ile 16. maddesinin (b) bendinde yer alan "psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak" ibaresinin “yürütülmesinin durdurulması hakkındaki istemin reddine” karar verilmişti.

4. Kararın, talebinin reddine dair kısmına karşı ise Türk Nöroloji Derneği adına biz itiraz ettik, ekteki kararla bizim itirazımız da reddedilmiştir.

5. Dosya artık esastan karara bağlanacak olup, dosyada duruşma günü vermesi beklenecektir.

 

Süreç devam etmekte ve Yönetim Kurulumuza tarafından yakından takip edilmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Ek