İntravenöz İmmünglobulin (IVIg) tedavisinde reçete edilen ilaçlar Hakkında Önemli Duyuru

13.01.2021

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından ilaç kullanım raporu ve reçete iş ve işlemlerinde, suiistimal olup olmadığı yönünde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 21 Kasım 2019 tarih ve 121965/01/SR/01 sayılı rapor esas alınarak, nörolojik hastalıkların İntravenöz İmmünglobulin (IVIg) tedavisinde ilaç reçete eden çok sayıda Hekimi;

·      Sahte rapor düzenlemek,

·      Sahte rapor’a dayanarak ilaç reçete etmek,

·      Sahte reçete düzenlemek ve/ veya

·      İntravenöz İmmünglobulin (IVIg) tedavisinde reçete edilen ilaçların mevzuata aykırı bir biçimde uygulanmasına neden olmakla suçlaması ve

·      Hekimlerin savunmalarını aldıktan sonra kamu zararına neden oldukları iddiasıyla astronomik tutarlara tekabül ettiği görülen ilaç bedellerini geri ödemeleri yolunda işlem tesis etmesinin,

6328 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelenmesini, konunun araştırılmasını ve bu haksız uygulamaya son verilmesi yolunda tavsiye kararı verilmesi talebiyle 12 Ocak 2021 tarihinde 2021/ 859 sayılı başvurumuz yapılmış olup başvuru metni ekte sunulmuştur.

Başvuru yapmak isteyen üyelerimiz ekteki başvuru metnini de kullanarak, aşağıdaki metni ilgili makamlara sunabilirler.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ’NE

 

          [*] Hastanesinde Nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. 

İntravenöz İmmünglobulin (IVIg) tedavisinde reçete ettiğim ilaçlara ve/veya düzenlediğim raporlarla ilgili, SGK’nın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca ilaç kullanım raporu ve reçete iş ve işlemlerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 21 Kasım 2019 tarih ve 121965/01/SR/01 sayılı rapor dayanak gösterilerek Adana SGK İl Müdürlüğü’nün [*] tarih ve [*] sayılı yazısı ile “ilaç simsarları ile eylem birlikteliği içinde” Kurumu zarara uğrattığımdan bahisle [*] TL borç adıma tahakkuk ettirilmiştir.

SGK, ilgili mevzuat uyarınca kendi teşkilatı tarafından uygulanıp işletilen Medula sistemine, müfettiş raporunda belirtilen şekilde sahte rapor ya da reçete iletilmesine engel olacak her türlü tedbiri almak zorunda olduğu, bu sisteme veri iletmek dışında hiçbir hak ve yetkim olmadığı ve bu sistemin aksaklık ve eksikliklerini denetleme olanağım bulunmadığı halde, tarafımı bu aksaklıklardan dolayı ağır suçlamalarla itham etmekte ve kurumu zarara uğrattığımdan bahisle tarafımdan ilaç bedellerinin geri ödememi talep etmektedir.

Başvurum ekinde sunduğum, Türk Nöroloji Derneği tarafından aynı konuda Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan [*] tarih ve [*] sayılı başvuru dilekçesinde ayrıntıları ile açıklandığı üzere, hakkımda tesis edilen idari işlem hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğundan söz konusu işlemden rücu edilmesi ve bu haksız uygulamaya son verilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını takdir ve tensiplerinize arz ederim.   

 

EK