İcap nöbet ücreti ödenmeyen 2547 sayılı Kanuna tabi uzman doktorlar Hk.

3.02.2021

Sayın Üyemiz,

 

Anayasa Mahkemesi’nin 2 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 15 Aralık 2020 tarih ve Başvuru No. 2017/33784 sayılı diğer personele icap nöbeti ücreti ödenmesine rağmen uzman doktorlara icap nöbeti ücreti ödenmemesinin hukuka aykırı olduğunu ileri süren bir uzman doktorun başvurusu üzerine verdiği kararında;

 

Aynı nitelikte kamu hizmeti veren ve uzman doktorların da dahil olduğu 657 sayılı Kanun’a tabi personel ile 2547 sayılı Kanun’a tıpta uzmanlık öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan 2547 sayılı Kanun’a tabi öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenirken üniversite hastanelerinde 2547 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışan uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesinin nesnel ve makul bir gerekçeye dayandırılmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı görüldüğüne, ayrıca müdahalenin nesnel ve makul bir gerekçeye dayandığı yolunda bir tespite ulaşılmasını gerektiren somut bir verinin bulunmadığına değinilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle kamu otoritesinin ortaya çıkardığı farklılığın başvurucunun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı sonucuna varmıştır.

Bu nedenlerle 2547 sayılı Kanun’a tabi olarak uzman doktor olarak çalışan başvucuya tuttuğu icap nöbeti ücreti ödenmeyerek 657 sayılı Kanun’a tabi uzman doktorlar ile 2547 sayılı Kanun’a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı anlaşılmaktadır. Buna göre olayda objektif ve makul bir gerekçe gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahale nedeniyle başvuruya aşırı bir külfet yüklenmesine yol açılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu olayda mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”

2547 sayılı Kanun’a tabi olarak uzman doktor olarak çalışan üyelerimizden icap nöbet ücreti ödenmeyenler bu kararı esas alarak kendilerine icap nöbet ücreti ödenmesini talep edebileceklerdir. 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği

EK