Görev Tanımlarına İlişkin Genel Düzenlemeler: “Tıbbi Sekreterin Görev ve Yetkileri”

21.04.2021

ÜYEMİZİN SORUSU

Başhekimlik yanımızda bulunan sekreterleri aldı ve tek başımıza hasta bakıyoruz. İlaç bağımlıları çok gelmekte, muayene esnasında tacize ya da iftiraya uğramaktan korkuyoruz. Yasal olarak başhekimlik hemşire yada sekreter vermek zorunda değil mi bizim başımıza gelecek herhangi bir olayda kimi şahit tutacağız? 

 

HUKUKİ GÖRÜŞ 

A. Görev Tanımlarına İlişkin Genel Düzenlemeler

1. 27 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile “sağlık meslek mensuplarının yanında sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının da iş ve görev tanımları” düzenlenmiştir.

2. Anılan Yönetmelik Ek-1 liste ile “Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları” ; Ek-2 liste ile “Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları” düzenlenmiştir.

Tabip ve uzman tabibin iş ve görevi, “Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri almak, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapmak ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışmak” başta olmak üzere 6 madde halinde Ek-1 de sayılmıştır.

Yönetmelik Ek-2 listede ise Tıbbi Sekreterin iş ve görevleri tanımlanmış olup bu görevler arasında “Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutmak, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürmek” de sayılmıştır.

3. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin  “Tıbbi Sekreterin Görev ve Yetkileri” başlıklı 160. maddesinde “ Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilo bilir personeldir. Hasta müşahade kağıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri şekilde ve usulüne uygun olarak daktilo ile yazar.” hükmüne amir olup,

Aynı Yönetmeliğin “Baştabibin Görev ve Yetkileri” başlıklı 110. maddesinde de;

“a) Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.”

b) Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.

c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür, Kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercidir.”

düzenlemeleri mevcuttur.

B. Değerlendirme

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,

·      Üyenizin, ilgili Mevzuatta belirlenen iş ve görev tanımına uygun olarak, tanı, teşhis, tedavi, koruyucu tedbir almak, komplikasyonları önlemek gibi temel iş ve sorumluluğunun bulunduğu,

·     “Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtların tutulması, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verilerin tıbbi belgelere dönüştürülmesi, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri şekilde ve usulüne uygun olarak yazılması” işlerinin ise Tıbbi Sekreterlik iş ve görevleri kapsamında olduğu,

·       Dolayısıyla, biriminde sekreter görevlendirilmesi yapılmasının ilgili mevzuat çerçevesinde gereklilik olduğu,

·    Bu kapsamda, görevli olduğu birimde, Hastane’nin belirlediği sorumluluklar çerçevesinde kendisinin de hizmetin gereği gibi ve aksamadan yürütülmesinden sorumluluğu olduğu düşünüldüğünde; Hastanenin sevk ve idaresinden sorumlu olan Başhekimliğe yukarıdaki açıklamalar ve hükümlerle birlikte can güvenliği ile ilgili endişe ve çekincelerine de yer verilerek yazılı başvuruda bulunabileceği değerlendirilmektedir.

 

 Saygılarımızla,

 

TND Hukuk Danışmanı