Dernek Tüzüğü

Türk Nöroloji Derneği Tüzüğü 
(23 Mayıs 2014)

Madde - 1 
Merkezi Ankara’da olmak üzere Türk Nöroloji Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur.
Derneğin çalışma yeri: Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.


Madde - 2 : Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

 1. Ülkemizdeki nörolojik hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak
 2. Bu konuda çalışan nörologları, çocuk nörologlarını, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi rehabilitasyon, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları uzmanlarını ve psikolog, fizyoterapist, işitme ve konuşma uzmanı, hemşire ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak
 3. Nöroloji kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak
 4. Bu konuda çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek
 5. Uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunma
 6. Nöroloji alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, tıp öğrencilerine, nöroloji uzmanlık öğrencilerine ve nöroloji uzmanlarına eğitim desteği, burs ve ödüller vermek
 7. Üyelerin yurt dışında mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla geçici süreyle ilgili yerlere gitmelerini sağlamak
 8. Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane ve benzeri gibi yerleri açmak, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzumu halinde satmak ve bunları işletmek için gereken personeli temin etmek
 9. Amacına uygun dergi, gazete, videokaset, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve tıp mensuplarının eğitimi amacıyla, yayınlamak ve dağıtmak,
 10. Muhtaç duruma düşen üyelere maddi yardımda bulunmak,
 11. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.
 12. Dernek, çalışmalarında benzeri amaçlar güden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve gerektiğinde çalışmaları için maddi yardımda bulunur,
 13. Dernek, yıl içinde elde ettiği gelirleri en az kanunların öngördüğü oranlarda dernek amaçları doğrultusunda harcar.
 14. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunur


Madde - 3
Derneğin kurucu üyeleri her biri TC vatandaşı olan ve aşağıda adresleri yazılı olanlardır.

 1. Prof Dr Kaynak Selekler, Cemal Nadir Sok No:4/5 Çankaya/Ankara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 2. Prof Dr Tülay Kansu, Nevzat Tandoğan caddesi No:5/16 aşağı Ayrancı Ankara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 3. Prof Dr Ali İhsan Baysal, mebus evleri Ayten sokak 26/2 Maltepe Ankara (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 4. Doç Dr Mehmet Atalağ, Güzeltepe Ahmet Mithat Efendi Sokak 46/10 Ankara (Serbest Nörolog)
 5. Doç Dr Kubilay Varlı, Bahçelievler, 7.Cadde No:74/A-5, Ankara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 6. Doç Dr Şaban Onur Karan, Dumlupınar Caddesi, No:15/12, Ankara (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim Üyesi)
 7. Dr Muhlis Yurdakul, Gençlik Caddesi, No:31/6, Ankara  (Ankara Hastanesi, Nöroloji Klinik Şefi)
 8. Dr Fikri Ak, Talatpaşa Bulvarı, No.154/7, Cebeci-Ankara (Ankara Numune Hastanesi, Nöroloji Kliniği Başasistanı)


Madde - 4 : Derneğe Üye Olma

 1. Medeni haklara sahip olan, Nöroloji Uzmanı tıp doktorları ile 2. maddenin (b) fıkrasında belirtilen özelliklere sahip olan her Türk vatandaşı derneğe üye olabilir.
 2. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.
 3. Üye olmak isteyenler bir dilekçe ve üyelik koşullarına uygun olduklarını gösteren belgeler ile dernek Başkanlığına başvururlar. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteği reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 4. Üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterine işlenir, kendilerinden giriş ve yıllık aidatlar tahsil edilir.
 5. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.
 6. Derneğin iki tür üyesi vardır:
  1. Asil Üye
  2. Fahri Üye
 1. Asil Üyelik şartları:
  • Madde 4’de belirtilen koşulları sağlamak,
  • Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
  • Nöroloji uzmanı olmak
 2. Fahri Üyelik şartları:
  • Madde 4’de belirtilen koşulları sağlayan ve nöroloji uzmanı olmamalarına karşın, nöroloji bilimi ile ilişkili bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel veya ekonomik çalışmalar yapan kişiler; nöroloji uzmanlık öğrencileri ile Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan kişiler “Fahri Üye” olabilirler. Fahri üyeler, derneğin her türlü bilimsel faaliyetlerine katılabilir ve asil üyelere tanınan dernek olanaklarından yararlanırlar. Bununla birlikte, dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar.


Madde - 5 : Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

 1. Her üye dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir.
 2. Onur Komitesinin bu yöndeki önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarma kararı verilmesi halinde, karar toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.
  Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren içinde Genel Kurul’da görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur.
  Genel kurul tarafından  üyeliğine son verilen üyeler dernek merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
 3. Üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyelikleri yönetim kurulunca düşürülür.


Madde - 6 : Üyelerin Hakları

 1. Hiçkimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmakta zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 2. Dernek üyeleri kendi üyelik türü için tanımlanmış tüm haklara eşit olarak sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz.
 3. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.


Madde - 7 : Derneğin Organları

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,


Madde - 8 : Genel Kurul

 1. Olağan genel kurul toplantısı  üç yılda bir Kasım ayında Ulusal Nöroloji Kongresinin yapıldığı yerde yapılır.
 2. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine; yönetim kurulunun çağrısı ile dernek merkezinin bulunduğu Ankara'da toplanır.


Madde - 9 : Çağrı Usulü

 1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere, toplantıdan en az onbeş gün önce, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi e-posta ile ve derneğin web sayfası aracılığı ile duyurulur.
 2. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
 3. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışındaki bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere ikinci bir e-posta gönderilerek ve yine derneğin web sayfası aracılığı ile duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
 4. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 5. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Madde - 10 : Toplantı Yeri
Genel kurul, ayrıntıları madde 8’de belirtildiği gibi, dernek tarafından düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi sırasında kongrenin yapıldığı yerde yapılır.


Madde - 11 : Toplantı yeter sayısı:
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanılır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


Madde - 12 : Toplantının Yapılış Usulü

 1. Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. 11. maddede belirlenen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinin biri tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilir.
 5. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.
 6. Genel kurulda karar alma yeter sayısı, genel kurula katılanların yarısından bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları katılanların üçte ikisinin onayı ile alınır.
 7. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza atarlar.
 8. Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.


Madde - 13 : Genel Kurulda Görüşülecek Konular
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


Madde - 14 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin federasyona katılması ve ayrılması.
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 7. Derneğin Feshi
 8. Yönetim Kurulunca onaya sunulan üyelikten çıkarma kararları ile varsa bu kararlara yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
 9. Taşınmaz malların alınması ve satılması konusunda karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 10. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek,
 11. Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek


Madde - 15 : Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulüyle olur.


Madde - 16 : Yönetim kurulu teşkili ve görevleri

 1. Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşekkül eder. Genel kurulca gizli oy ile 3 yıl süre için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel Kurul seçimlerinde yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu adayları arasında eşit oy alınması durumunda, sıralamayı belirlemek üzere eşit oy alanlar arasında kuraya başvurulur.Kurayı Divan Başkanı düzenler.
 2. Yönetim kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında görev taksimi yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman ve üye seçerler. Yönetim kurulunda kararlar çoğunlukla alınır.
 3. Yönetim kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır. Mazeretini bildirmeden 3 defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Bu üyenin yerine, yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yapılmış olan sıralamada birinci sırada bulunan üyeden başlamak üzere yeteri kadar üye yönetim kurulundaki noksan üye sayısını tamamlamak üzere göreve çağrılırlar.
 4. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
  2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve geleceğe ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
  3. Benzeri yurt dışındaki kuruluşlar ile ilişkide bulunmak için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatlarda bulunmak,
  4. Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde Dernek adına taşınmaz mal almak veya satmak, Dernek için gerekli taşınır mallar konusunda alım, satım vb. işlemleri gerçekleştirmek,
  5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
  6. Derneğin amaçları ve faaliyet alanı çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturmak,
  7. Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilik kurmak


Madde - 17 : Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.


Madde - 18 : Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oy ile üç yıl süre için seçilir. Genel Kurul seçimlerinde yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu adayları arasında eşit oy alınması durumunda, sıralamayı belirlemek üzere  eşit oy  alanlar  arasında kuraya başvurulur.Kurayı Divan Başkanı düzenler. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde, tespit edilen esas ve usullere göre ve  1 yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar.
Derneğin iş ve işlevleri, defter ve kayıtları 1 yıldan az olmamak üzere denetim kurulunun denetimine tabidir. Dernek harcamalarının usulüne ve bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususlarında denetleme kurulunca düzenlenecek raporlar yönetim kuruluna, toplanıldığında da genel kurula sunulur.


Madde - 19 : Derneğin İç Denetimi
Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.
Genel Merkez Genel Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu şekilde denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Madde - 20 : Onur Komitesi

 1. Onur Komitesi, Türk Nöroloji Derneğinin, sondan geriye doğru görev yapmış önceki başkanlarından oluşan beş kişilik bir kuruldur. Kurul üyeleri içlerinden bir kişiyi başkan seçer. Salt çoğunlukla toplanır ve karar alır.
 2. Onur Komitesi tıp etiği kurallarının uygulanmasını sağlayıcı çalışmalar yapar, gerektiğinde nöroloji uzmanlık alanına ilişkin etik ilkeleri belirler.


Bilim ve tıp etiği ilkelerine aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen üyelere uyarı, kınama cezası verir veya üyelikten çıkarma kararı verilmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Genel Kurul tarafından görev verilen diğer konularda çalışmalar yürütür ve çalışma alanı ile ilgili konularda görüş bildirir.


Madde - 21 : Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından;Yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, ana-baba adları, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.


Madde - 22 : Yabancı dernek ve Kuruluşlarla İlişki
Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini, yurt dışına göndermesi, Dışişleri bakanlığının ve ilgili bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.


Madde - 23 : Genel Kurul Kararıyla Fesih:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 11. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yönetim kurulu tarafından yazıyla bildirilir.


Madde - 24 : Kendiliğinden dağılmış sayılma
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır.
Her ilgili, sulh hakiminden Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.


Madde - 25 : Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal para,ve haklarının tasfiyesi genel kurulun alacağı kararla veya genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneğin bütün para mal ve hakları hazineye intikal eder.
Derneğin mahkemece kapatılması halinde de bütün, para, mal ve hakları hazineye intikal eder.


Madde - 26 : Derneğin gelirleri ve mali hükümleri:

 1. Üye aidatları: üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, yönetim kurulunun teklifi üzerine olağan genel kurul toplantısında üç yıllık dönem için belirlenir.
 2. Bağışlar
 3. Balo, konser ve kongreler düzenleyerek bunlardan elde edilecek gelirler,
 4. Derneğin 10.000 TL’ndan fazla parası bankalardan birisine yatırılır. Yönetim kurulu kararı ile devlet tahvili alabilir. Bunlarda bankalarda saklanır.
 5. Bankalardan para çekilmesinde başkan ve sayman üyenin imzası lazımdır. Para icap eden yere ödenmek üzere saymana verilir.
 6. Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evraklarında sayman imzası bulunur.


Madde - 27 : Gelir ve Giderlerde Usul:
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış ve aidat toplayacak yönetim kurulu harici kişi ve kişileri 1 yıl süreli olarak dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir.


Madde – 28 : Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde merkez yönetim kurulu kararıyla hukuken izin verilen tüzel kişilerden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.


Madde - 29 : Taşınmaz mal edinme:
Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren süresi içinde gerekli bildirimlerin yapılması zorunludur.