MHRS Poliklinik Randevuları ve Sekretersiz Çalışmaya ilişkin TND Hukuk Bürosunun Görüşleri

15.09.2021

Sayın Üyemiz,

Dernek üyelerimiz, poliklinikte sekretersiz çalışma ve MHRS randevu sürelerinin kısaltılması ile ilgili hukuki görüş isteklerini dernek sekretaryamıza iletmişlerdir.

Hekimlerin esas iş yükümlülükleri hastanın tanı ve tedavisinin uygun şekilde yapılmasıdır. MHRS randevusu sisteminde hasta randevu sürelerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sürenin yarısından bile azına indirilmesi hem hastaların nitelikli sağlık hizmet alma haklarını engelleyecek hem de hekimlerin hata yapma olasılıklarını ve tükenmişliklerini arttıracaktır.

Bu noktadan hareketle dernek avukatımızca konuya ilişkin hukuki açıklama ve birim başhekimliklerine gerekli halde verilecek bir dilekçe örneği düzenlenmiştir. Ekte konuya ilişkin hukuki açıklamaya ve dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 
MHRS Poliklinik Randevularının Sık Aralıklarla Verilmesi Yönünde TND Hukuk Bürosunun Görüşü 

Hekimler tarafından bu konuda şikayetlerin artarak kendilerine iletilmesi üzerine, Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan 7 Eylül 2021 tarihli yazıda, “Hastaya yapılacak muayene işleminim kayıt, anamnez, hazırlık, fizik muayene, gerektiğinde tetkik istemi, tetkiklerin incelenmesi ve tedavinin düzenlenmesi gibi aşamaları göz önüne alındığında; 5 dakikalık muayene sürelerinin yeterli bir değerlendirme yapılmasına uygun olmayacağı ve kaçınılmaz olarak özen eksikliği ve tıbbi uygulama hatalarına yol açacağı, hekimler tarafından etkili bir muayene ve tedavi gerçekleştirilemeyeceği” belirtilerek Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün randevu altyapısını düzenlemesi ve Hekim için randevu aralığının bilimsel gereklere uygun hale getirilmesi talep edilmiş olup randevuların 5 dakikada bir olacak şekilde uygulanması neticesinde ortaya çıkabilecek tıbbi uygulama hatalarından hekimlerin sorumlu tutulamayacağı, doğrudan sağlık kurumları yöneticilerinin sorumlu sayılacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, MHRS Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile konu ile ilgili düzenlemeler yer almakta olup Yönerge Ek 2’de yer alan “Hekim çalışma cetvelinin sisteme tanımlanmasına ilişkin esaslar” çerçevesinde MHRS randevularının oluşturulması gerektiği ve birim zaman içerisinde verilebilecek randevu sayısının Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılacak düzenlemelere ihtiyaç bulunmakta olup, mevcut durumda ise MHRS sisteminden 5 dakika aralıklarla poliklinik randevusu verilmesinden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlardan, hekimler açısından herhangi bir cezai, hukuk ve idari sorumluluk doğmaması için, yukarıdaki hususlara yer vererek Hastane yönetimi ile konunun yazılı olarak paylaşılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
 
Konu hakkındaki örnek dilekçe ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
Sekretersiz çalışma ile ilgili TND Hukuk Bürosunun Görüşü

A. Görev Tanımlarına İlişkin Genel Düzenlemeler

1. 27 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile “sağlık meslek mensuplarının yanında sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının da iş ve görev tanımları” düzenlenmiştir.

2. Anılan Yönetmelik Ek-1 liste ile “Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları” ; Ek-2 liste ile “Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları” düzenlenmiştir.

Tabip ve uzman tabibin iş ve görevi, “Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri almak, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapmak ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışmak” başta olmak üzere 6 madde halinde Ek-1 de sayılmıştır.

Yönetmelik Ek-2 listede ise Tıbbi Sekreterin iş ve görevleri tanımlanmış olup bu görevler arasında “Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutmak, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürmek” de sayılmıştır.

3. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin “Tıbbi Sekreterin Görev ve Yetkileri” başlıklı 160. maddesinde “ Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilobilir personeldir. Hasta müşahade kağıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri şekilde ve usulüne uygun olarak daktilo ile yazar.” hükmüne amir olup,

Aynı Yönetmeliğin “Baştabibin Görev ve Yetkileri” başlıklı 110. maddesinde de;

“a) Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.”
b) Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.
c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür, Kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercidir.”
düzenlemeleri mevcuttur.

B. Değerlendirme

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
· Üyenizin, ilgili Mevzuatta belirlenen iş ve görev tanımına uygun olarak, tanı, teşhis, tedavi, koruyucu tedbir almak, komplikasyonları önlemek gibi temel iş ve sorumluluğunun bulunduğu,
· “Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtların tutulması, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verilerin tıbbi belgelere dönüştürülmesi, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri şekilde ve usulüne uygun olarak yazılması” işlerinin ise Tıbbi Sekreterlik iş ve görevleri kapsamında olduğu,
· Dolayısıyla, biriminde sekreter görevlendirilmesi yapılmasının ilgili mevzuat çerçevesinde gereklilik olduğu,
· Bu kapsamda, görevli olduğu birimde, Hastane’nin belirlediği sorumluluklar çerçevesinde kendisinin de hizmetin gereği gibi ve aksamadan yürütülmesinden sorumluluğu olduğu düşünüldüğünde; Hastanenin sevk ve idaresinden sorumlu olan Başhekimliğe yukarıdaki açıklamalar ve hükümlerle birlikte yazılı başvuruda bulunabileceği değerlendirilmektedir.